B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

?hracat??lar?m?z ile El Birli?i Devam Destek Paketi

?hracat??lar?m?z ile El Birli?i Devam Destek Paketi

Bankam?zca, salg?n d?neminde ticari mü?terilerimizin artan ve de?i?en beklenti ve ihtiya?lar?n?n kar??lanmas?na y?nelik muhtelif ??zümler sunulmaya gayret g?sterilmi?tir. Salg?n d?neminde yeni bir safhaya  ge?ti?imiz normalle?me sürecinde mü?terilerimizin yeni d?neme uyumu ve ortaya ??kmas? muhtemel yeni ihtiya? ve beklentilerinin kar??lanmas?na y?nelik olarak KOB?'lerimiz i?in El Birli?i ile Devam Destek Paketleri olu?turulmu?tur.

Paket kapsam?nda ?hracat??lar?m?z ile El Birli?i Devam Destek Paketi ihracat?? mü?terilerimizin kullan?m?na sunulmu?tur.

  • ?hracat Kredileri

Mal ve/veya hizmet ihrac? yapan mü?terilerimizin ihracat odakl? büyümelerine destek olmak ve uygun maliyetler ile finansmana eri?melerine katk? sa?lamak amac?yla taksit ?demeli uygun ko?ullarda TL, EUR ve USD cinsinden kredileri alt limit olmaks?z?n sunuyoruz.

?hracat?n?z i?in ihtiya? duydu?unuz finansman ihtiyac?n?, 24 aya varan vadelerle ayl?k e?it taksit ?demeli veya 3 aydan 6 aya kadar ?demesiz d?nemli kredi ürünlerimiz ile kar??layabilirsiniz.


 

Detayl? bilgi i?in sizi ?ubelerimize bekleriz.

?? Bankas? diledi?i zaman kampanya ?artlar?n? de?i?tirme, kampanyay? sona erdirme, kredi talebini reddetme hakk?na sahiptir.

 
 
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经