B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

?mece Kart

??mece Kart, tar?msal faaliyetlerde ihtiya? duyulan tohum, fide, gübre, zirai ila?, mazot (akaryak?t), yem, tar?msal ekipman vb. harcamalar?n finansman? amac?yla, üreticilere tahsis edilen tar?msal kredinin kullan?m?n? sa?layan ve Bankamatik kart? olarak da kullan?labilen bir kartt?r.??

?mece Kart


?mece Kart’a Ba?l? Tahsis Edilen Tar?msal Kredi’nin sundu?u avantajlar:

?mece Kart sahibine ?ncelikle Bankam?zca Tar?msal Kredi tahsis edilir. ?mece Kart ile Bankam?z ?mece Kart anla?mal? üye i?yerlerinden yap?lacak tar?msal girdi al??veri?lerinde üreticilere faizsiz d?nemli al??veri? imkan? sa?lar.
?mece Kart'?n sundu?u esnek vade yap?s? sayesinde, karta ba?l? tar?msal kredinin vadesi hasat d?nemine uygun olacak ?ekilde azami bir y?l olarak belirlenebilir.
Al??veri? tutar?n?n faizsiz d?nem i?erisinde veya faizsiz d?nemin bitiminde ?denmesi halinde faiz uygulanmaz. (Faizsiz d?nem süresi, yap?lan i?yeri anla?mas?na g?re farkl? ürünlerde de?i?iklik g?sterebilir.)
Al??veri? tutar?, kart sahibine tahsis edilmi? olan ?mece Kart kredisinden kar??lan?r.
Puan avantaj? sa?layan ?mece Kart anla?mal? ve puan avantaj? sa?layan üye i?yerlerinden yap?lacak mazot d???ndaki al??veri?lerde, i?lem tutarlar? üzerinden ?mece Puan kazanma f?rsat? sa?lar. Kazan?lan bu puanlar yine ?mece Kart anla?mal? üye i?yerlerinde yap?lacak al??veri?lerde kullan?labilir.
?mece Kart ile tüm ?ubelerimizden 3 ay faizsiz d?nem ve hasatta geri ?deme avantaj?yla Tarsim sigortas? yap?labilir.?

 
?mece Kart sahipleri, kart?n Bankamatik ?zelli?i sayesinde Türkiye'nin her yerinde 7 gün, 24 saat yayg?n Bankamatik a??n? kullanarak para ?ekme, para yat?rma, bakiye ??renme, havale, fatura ?deme, yat?r?m i?lemleri, vb. tüm hizmetlerden yararlanabilirler.
?mece Kart?n Maksimum ??yerim uygulamas?na tan?mlanmas? halinde, ?ubeye gitmeden kart?n?za ili?kin bor? ?deme, bakiye sorma gibi i?lemler cep telefonundan yap?labilir. 
Maksimum ??yerim uygulamas?n? indirmek i?in t?kla?y?n.
Ayr?ca, kartlar?n?n ba?l? oldu?u vadesiz mevduat hesab? ile ba?lant?l? olarak POS’lardan al??veri? yapabilecek ve yurti?i/ yurtd???ndaki ATM’lerden para ?ekebileceklerdir.

Kredi ko?ullar? hakk?nda ayr?nt?l? bilgiler?  ?ubelerimizden al?nabilir.

?mece Kart Ba?vurusu nas?l yap?l?r, kimler ba?vurabilir?
?? Bankas? ?mece Kart ba?vurusu yapmak isteyen ve yapt??? üretimi belgeleyen (?KS, Hayvan Varl?k belgesi, Ar?c?l?k Belgesi vb.) üreticilerimiz, ?ubelerimiz ve ?meceMobil arac?l???yla ba?vrular?n? ger?ekle?tirebilirler.?

??mece Kart Ba?vurusu nerelerden yap?l?r?

?mece kart ba?vurusu ?ubelerimizden? ve ?meceMobil uygulamam?zdan yap?labilir. ?meceMobil'i indirmek i?in t?klay?n?z.
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经