B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Kurumsal Bankac?l?k

Kurumsal Bankac?l?k
?
Kurumsal Bankac?l?k ?? Birimi, 2003 y?l?nda, büyük ?l?ekli yerel ve ?ok uluslu ?irketlere hizmet vermek amac?yla kurulmu?tur. ?? Birimi bünyesinde sahip olunan deneyimli ve alan?nda uzman kadro ile kurumsal nitelikli mü?terilerin ihtiya?lar?na ?zel ??züm ?nerileri üretilmektedir. Hizmetlerimiz; ?stanbul, Kocaeli, Ankara, ?zmir, Antalya, Gaziantep ve Bursa’da toplam 10 kurumsal ?ube ve sadece yabanc? sermayeli ?irketlere hizmet vermek üzere kurulan, ülkemizde bu alandaki ilk ve tek ihtisas ?ube olan Yabanc? Sermayeli ?irketler ?ubemiz arac?l???yla sunulmaktad?r.?


Kurumsal ?ubelerimiz

Yabanc? Sermayeli ?irketler ?ubesi

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经