B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Maximum ?irket Kredi Kart?

?
Maximum Business Kart ile 300.000’i a?an Maximum üye kurulu?lar?ndan al??veri?lerinizde taksit yapabilir, yapt???n?z al??veri?lerden MaxiPuan kazanabilir ve kazand???n?z puanlar? kullanabilirsiniz.
 Maximum Business Kredi Kart?’n? i? seyahati, konaklama, akaryak?t al?m? gibi harcamalar?n?z?n yan? s?ra, ürün ve hizmet al?mlar? da dahil  olmak üzere tüm ?irket  ihtiya?lar?n?z i?in yurti?inde Visa, Mastercard veya Troy yurtd???nda ise Visa, Mastercard veya (Troy marka kartlar?m?z i?in) Discover,Diner’s Club logosu ta??yan tüm noktalarda kullanabilir, ü?yüz binden fazla Maximum üye i?yerinde 18 aya varan taksit avantaj?ndan yararlanabilir, bu al??veri?lerinizden MaxiPuan kazanabilirsiniz. 
Belirli sekt?rler veya üye i?yerinde kullan?lmak üzere her kart i?in farkl? limitler belirleyebilir, kartlar?n?z?n ?zellik ve yetkilerini farkl?la?t?rabilirsiniz. 
Nakit ?ekim yetkisi verilen kartlar?n?zdan dünya ?ap?nda Visa, Mastercard veya (Troy marka kartlar?m?z i?in) Discover,Diner’s Club logolu ATM’lerden, 7/24 nakit avans ?ekebilirsiniz.
Dilerseniz sadece asgari ?deme tutar?n? ?deyerek kalan hesap ?zetinizi 3 aya kadar erteleyebilirsiniz.
Tedarik?inizden pe?in al??veri? yaparak, uygun faiz oranlar? ile 18 aya kadar taksitlendirebilir, firman?za uygun ?deme plan?n?z? olu?turabilirsiniz. 
Her bir pe?in al??veri?inizi 3 aya kadar vadelendirebilir, di?er bir deyi?le pe?in ?demelerinizi 3 aya kadar erteleyebilirsiniz. Pe?in al??veri?lerinizi taksitlendirme veya vadelendirme i?lemlerinizi al??veri? i?lemleriniz sonras?nda hesap kesim tarihine kadar,

 
 - ?nternet ?ubesi, 
 - ??Cep,
 - ?ubelerimiz arac?l???yla ger?ekle?tirebilirsiniz.?
Nakit ihtiya?lar?n?z?n artt??? d?nemlerde; Taksitli Nakit Avans ?zelli?ini kullanarak 18 aya varan vadeler ile nakit ihtiyac?n?z? an?nda kar??layabilirsiniz. 
E-Ticaret sitelerinden yapaca??n?z harcamalarda 3D Secure ile güvenli al??veri? yapabilirsiniz.
Kart baz?nda icmal ve ekstrelerin yan? s?ra, departman baz?nda harcama raporu, genel rapor ya da limit raporu gibi raporlara ula?arak harcamalar?n?z? kolayca takip edebilirsiniz.
Kredi Kart? kullan?m?n?za ili?kin bilgileri ?nternet ?ubemiz ve ??Cep arac?l??? ile izleyebilir ve kredi kart? geri ?deme i?lemi yapabilirsiniz. 
Yurtd???nda yapt???n?z harcamalar?n?z? o ülkeye ait para birimi cinsinden yapabilirsiniz. TL hesap ?zeti tercihinde bulunman?z durumunda harcamalar?n?z kart?n?za TL olarak yans?r ve borcunuzu TL olarak ?dersiniz.EUR veya USD hesap ?zeti tercihinde bulunman?z durumunda yurtd??? al??veri?leriniz, EUR veya USD para biriminden kart?n?za yans?r. EUR ve/veya USD hesap ?zeti i?in ?ubenize ba?vurabilirsiniz

Al??veri? Sigortas?ndan hi?bir ek ücret ?demeden yararlanabilirsiniz.
Maximum Business kartlar temass?z ?zelli?e sahip olabilmektedir, kart?n?za ba?vururken temass?z ?zellikli isteyebilirsiniz. Temass?z ?zellikli Maximum Business kart?n?zla 250 TL limiti alt?nda kalan i?lemler kart ?ifresi girmeden, 250 TL üzerindeki i?lemleri ise ?ifre girerek yapabilirsiniz.
Her ay sekt?rün ?nde gelen firmalar?yla düzenlenen firma baz?nda ya da genel kampanya f?rsatlar?ndan yararlanabilir, ?irket kredi kart? kampanyalar?na buradan ula?abilirsiniz.?
Maximum Business Kartlar i?in asgari ?deme tutar? hesap ?zeti borcunuzun %10’udur.  K.K.T.C. ‘de faaliyet g?steren ?ubelerce üretilen Maximum Business kartlar i?in ise asgari ?deme tutar? hesap ?zeti borcunuzun %1’idir. Asgari ?deme tutar? uygulamas? ?? Bankas? Bayi Kartlar ve  ?mece Kartlar hari? olmak üzere tüm ?? Bankas? Ticari Kartlar? i?in ge?erlidir.
?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经