B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m
?
Maximum TEMA ?irket Kredi Kart? ile ger?ekle?tirilen tek ?demeli, taksitli ya da MaxiPuan kullan?larak yap?lan al??veri? i?lem tutar? üzerinden belli bir oran dahilinde, ayr?ca tahsis edilen ve kullan?ma a??k durumdaki her yeni kart mü?terisi baz?nda Bankam?zca TEMA Vakf?’na katk? sa?lanacakt?r.
Maximum TEMA ?irket Kredi Kart?n?z?, ?irketiniz ad?na yapaca??n?z seyahat, konaklama, temsil, a??rlama ve di?er ?irket harcamalar? i?in hem yurti?inde hem yurtd???nda kullanabilirsiniz.
Maximum TEMA ?irket Kredi Kart?n?z ile yapt???n?z harcamalar?n?zla MaxiPuan kazanabilir, kazand???n?z puanlar? Maximum üye i?yerlerinde an?nda kullanabilirsiniz.
Maximum ?irket Kredi Kart?n?z ile, Türkiye genelinde say?s? 300.000'i a?an Maximum üye kurulu?lar?ndan, akaryak?t, g?da, yemek, telekomünikasyon ve kuyumla ilgili sekt?rler de dahil olmak üzere, taksitli al??veri? yapabilirsiniz.
Dilerseniz sadece % 20’lik asgari oran? ?deyerek kalan al??veri? tutar?n?z? vadelendirebilir ve kolayca ?deyebilirsiniz.
Pe?in al??veri?lerinizi tedarik?iden ba??ms?z uygun faiz oran??? ile ?ubelerimizden 18 aya kadar taksitlendirebilirsiniz.
Kredi kart? bor?lar?n?z?n geri ?demesi i?in otomatik ?deme talimat? verebilirsiniz.
Kredi Kart? kullan?m?n?za ili?kin bilgileri ?nternet ?ubemiz ve ??Cep arac?l??? ile izleyebilir ve kredi kart? geri ?deme i?lemi yapabilirsiniz.
Yurtd???nda yapt???n?z harcamalar?n?z? o ülkeye ait para birimi cinsinden yapabilirsiniz. TL hesap ?zeti tercihinde bulunman?z durumunda harcamalar?n?z kart?n?za TL olarak yans?r ve borcunuzu TL olarak ?dersiniz. EUR veya USD hesap ?zeti tercihinde bulunman?z durumunda yurtd??? al??veri?leriniz, EUR veya USD para biriminden kart?n?za yans?r. EUR ve/veya USD hesap ?zeti i?in ?ubenize ba?vurabilirsiniz. Detayl? bilgi
Yurtd???nda iken kart?n?z? kaybederseniz veya ?ald?r?rsan?z durumu bir VISA merkezine bildirerek nakit avans kullanabilirsiniz, üstelik kart?n?z 48 saat i?inde yenilenir.
Son ?deme tarihi hesap kesim tarihinden 10 takvim günü sonras? olarak tespit edilmektedir. S?z konusu vade tarihinin tatil gününe denk gelmesi durumunda ise, 10. günü takip eden ilk i? günüdür.

 


 

Maximum TEMA ?irket Kredi Kart?'na Nas?l Ba?vurulur

Maximum TEMA ?irket Kredi kart?na sahip olmak i?in size en yak?n ?ubemize? u?rayarak ba?vuru formunu doldurabilirsiniz.


Taksitlendirme Uygulamas? Detaylar?:

D?nem i?i hareketlerinizde yer alan pe?in i?lemlere ili?kin taksitlendirme talebinizi, al??veri?i ger?ekle?tirdi?iniz kredi kart?n?z?n hesap kesim tarihinden ?nce ?ubenize iletmeniz gerekmektedir.
Her bir al??veri?iniz i?in ayr? ayr? taksitlendirme talebinde bulunabilir, diledi?iniz say?da al??veri?inizi taksitlendirebilirsiniz. 
Her bir al??veri?iniz i?in bir defa taksitlendirme yap?labilmektedir.
Taksitlendirdi?iniz i?leminizi erken kapatmak istedi?inizde, tahsil edilen ücretin iadesi yap?lmamaktad?r.
Taksitlendirme i?lemi yap?lan kredi kart?n?n hesap kesim tarihi, son taksit ?dendikten sonra de?i?tirilebilmektedir.
Talebiniz, al??veri? tutar?n?n ilgili kredi kart?n?za bor? kaydedilmesinden sonra ger?ekle?tirilebilmektedir. Bu süre?; Bankam?z Pos cihazlar? üzerinden ger?ekle?tirilen al??veri?ler i?in en erken takip eden gün, Ba?ka Banka POS cihazlar? üzerinden ger?ekle?tirilen al??veri?lerde ise, al??veri?iniz bankalararas? takas sistemi arac?l???yla kart?n?za bor? kaydedilece?inden, al??veri? tarihini takip eden 2 i?gününü bulabilmektedir. Talebinizi bu süre sonunda iletmeniz halinde i?leminiz ger?ekle?tirilebilecektir.
Taksitlendirme talebiniz yaln?zca taraf?n?zca belirlenen ve Banka sisteminde kay?tl? olan hesap kesim tarihine kadar al?nabilmektedir. Herhangi bir hesap d?nemine ait kredi kart? hesap ?zetinizin düzenlenme tarihinin hafta sonu, resmi tatiller gibi nedenlerle de?i?iklik g?stermesi, bu uygulama kapsam?nda talebinizi iletmeniz gereken en son tarih olan hesap kesim tarihini de?i?tirmemektedir.?

 

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经