B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Nakdi Krediler

??? Bankas? taraf?ndan sunulan tüm Nakdi Kredi se?eneklerini inceleyebilir, faiz oranlar?n? güncel olarak g?zlemleyebilir, an?nda kredi ba?vurusu yapabilirsiniz!

An?nda Ticari Kredi

?Mesai günü ve saatleriyle s?n?rl? olmay?n! ?ubeye gidecek zaman? olmayan esnaf ve ger?ek ki?i tacirlerimiz haftan?n her günü ve saatinde nakit ihtiya?lar?na an?nda ??züm buluyor! ?

Taksit ?demeli Ticari Krediler

K?sa ve orta vadeli nakit ihtiyac?n?z? Taksit ?demeli Ticari Kredi ürünümüz ile kar??layabilirsiniz?.


Ticari Ek Hesap

?Faizleri günlük olarak hesaplan?p, ay sonlar?nda tahakkuk eden Kredili Ticari Mevduat Hesab? ürünümüzü, belirlenen limit dahilinde, diledi?iniz zamanda ve tutarda kullanabilirsiniz?.

Esnaf Kredileri

?Esnaf ve kü?ük i?letmelere i?leriyle ilgili nakit ihtiya?lar? i?in Esnafa Destek Kredisi ?? Bankas?'nda!?

Tar?m & Hayvanc?l?k Kredileri

?Tar?m, hayvanc?l?k, makine ve ekipman kredileri hakk?nda bilgi al?n.

Kad?n Giri?imci Destek Kredisi

?? Bankas? kad?nlar?n ekonomiye kat?l?m?n? destekliyor.?Kendi ??im Kredisi

?Esnaf ve ?ah?s i?letmelerinin mali durumlar?na ?zgü, h?zl? ve basit süre?lerle kredi imkan? “Kendi ??im Kredisi” ile ?? Bankas?’nda?

Sabit Faizli Rotatif (BCH) Kredi

?Finansman ihtiyac?n?z?, piyasada ger?ekle?ecek faiz oran? de?i?ikliklerinden etkilenmeden kar??layabilirsiniz?

Erken Kapama ?zellikli TL/YP Spot Kredi

?Firman?z?n k?sa süreli finansman ihtiyac?n?, piyasada olu?acak faiz oran? de?i?ikliklerinden etkilenmeden kar??layabilirsiniz.?

Lisanss?z Elektrik üretim Kredisi

?Kurulu gücü 5 MW (megawatt) ve alt?ndaki güne?, rüzgar ve di?er yenilenebilir enerji kaynaklar?na dayal? elektrik üretimi ger?ekle?tirmek i?in cazip ko?ullarla finansman deste?inden yararlanabilirsiniz.?

Yabanc? Para Krediler

?1 y?ldan uzun vadeli ve asgari 5 milyon USD (veya e?iti) tutar?ndaki finansman ihtiyac?n?z?; ihracat?? olmadan ya da te?vik belgesi gerekmeden Bankam?zdan kar??layabilirsiniz.?

TL ?ek ?skontosu / ??tiras? Kredisi

?K?sa süreli nakit ihtiya?lar?n?z?n finansman? amac?yla faydalanabilece?iniz kredilerdir. TL ?ek ?skontosu/??tiras? kredisi ile bir defada birden fazla ?ekinizi iskontoya tabi tutabilirsiniz.?

Yat?r?m Kredisi

?Makine ve/veya i?yeri al?m?n?za ili?kin nakit ihtiyac?n?z?n finansman?na y?nelik olarak, d?vize endeksli veya d?viz cinsinden Yat?r?m Kredisi kullanabilirsiniz.?

KOSGEB

?KOSGEB ?at?s? alt?ndaki destek ve te?viklere katk?da bulunmaya devam ediyoruz?

Kredi Garanti Fonu ( KGF )

?Teminat eksikli?i nedeniyle finansmana eri?im gü?lü?ü ?eken KOB?’lere ve KOB? d??? daha büyük ?l?ekli firmalara destek sunuyoruz.?

??yeri Kredisi

?Fabrika, dükkan, dershane, büro gibi ticari nitelikli gayrimenkul al?mlar?n?zdaki finansman ihtiyac?n?z?n kar??lanabilmesi amac?yla ??yeri Kredisi kullanabilirsiniz?

Di?er Nakdi Krediler

?Di?er Ticari Nakdi Krediler ürünlerimizi de inceleyerek size uygun olan ürünümüzle ilgili bilgiye ula?abilirsiniz. 

Proje Finansman? ve Yap?land?r?lm?? Finansman

?Bankam?z, gerek mevcut i?letmelerin tevsi yat?r?mlar?n?, gerekse tamamen yeni hayata ge?irilecek projeleri orta ve uzun vadeli nakdi ve/veya gayri nakdi kredi vererek desteklemektedir?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经