B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

POS Sigortas?

?
?deme Kaydedici Cihazlar ba?ta olmak üzere, POS cihaz? olarak adland?r?lan tüm cihazlar?n, geni? kapsaml? teminatlarla sigortalanabilece?i POS sigortas? ürünümüz ile, cihazlar?n dü?mesi, k?r?lmas?, kullan?c? hatas?na ba?l? ar?zalanmas?, yanmas?, su alt?nda kalmas?, ?al?nmas?, k?tü niyetli hareketler veya tabii olaylar sonucu hasarlanmas? gibi ger?ekle?ebilecek hasarlara kar?? teminat sa?lanmaktad?r.

 
Poli?e kapsam?nda tek bir POS cihaz? sigortalanabilece?i gibi, elinizde bulunan tüm cihazlar size ?zel indirimli fiyatlarla sigortalanabilecektir.??


Teminat Kapsam?

POS cihazlar? ta??na?bilir cihazlar olmas? sebebiyle Türkiye s?n?rlar? dahilinde firma i?inde ya da d???nda ger?ekle?ecek hasarlar teminata dahil olacakt?r.

 
Poli?e kapsam?nda tek bir cihaz sigortalanabilece?i gibi, elinizde bulunan tüm cihazlar sigortalanabilecek olup, herhangi bir adet s?n?r? bulunmamaktad?r?


Poli?e Primi

Cihaz?n bedeline ba?l? primlendirme s?z konusu olup, asgari poli?e primi 190 TL’dir.?

 

Sigorta süresi

POS cihazlar? sigortas? 1 y?l süreli bir sigortad?r.?


Pos Sigortas? ?ndirim Oranlar?

3 adet ve üzeri cihaz?n?z varsa kademeli olarak ?oklu cihaz indirimi uygulanabilecektir:?

 
3 – 5 adet: % 10 indirim
6 -10 adet: % 15 indirim
11 adet ve üzeri: % 20 indirim??


?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经