B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

POS Türleri

?? Bankas?, i? yerinize en uygun olan POS cihaz?n? se?ebilmeniz ad?na size bir?ok se?enek sunar!

?

Yazarkasa Pos/Yeni Nesil ?KC

?KC ile ilgili merak ettikleriniz.

Dinamik Kur D?nü?ümlü POS (DCC)

Dinamik Kur D?nü?ümlü POS (DCC) ile ?? Bankas? üye i? yerlerinin tahsilat i?lemleri art?k ?ok kolay! DCC POS hizmetinden yararlanarak mü?terilerinizin yurt d??? kartlar? ile farkl? para birimleri üzerinden ?deme i?lemi yapmas?na olanak tan?yabilirsiniz. B?ylece hem mü?terileriniz i?in ?deme kolayl??? sa?layabilirsiniz, hem de hesap ?zetlerine yans?yacak tutar an?nda belirlenir. ?demeniz tahsilat i?leminizi takip eden gün i?inde aktar?l?r, üstelik komisyon ücreti ?demezsiniz!

Maximum Temass?z POS

Al??veri?lerde temass?z ?deme d?nemi ba?lad?! Hem i? yerlerinin hem mü?terilerin zamandan kazanmas?n? sa?layan, tahsilat i?lemlerinin ?ok daha h?zl? ve pratik bir bi?imde ger?ekle?mesinin ?nünü a?an Temass?z POS hizmetinden siz de yararlanabilirsiniz. Hemen ba?vurunuzu yap?n, mümkün olan en k?sa sürede temass?z ?zellikli POS cihaz? size teslim edilsin, sat??lar?n?zda yepyeni bir d?nem ba?las?n!

Sabit POS (Dial/ADSL)

?Bu ürünümüzü kullanabilmeniz i?in tek gereken sabit bir telefon/internet hatt?.?

Mobil POS

?? Bankas? Mobil POS hizmetinden yararlan?n, mü?terilerinizi kap?da ?deme se?ene?inden mahrum b?rakmay?n! Mobil POS kullanmay? tercih ederek diledi?iniz her an ve her yerde tahsilat i?lemlerinizi ger?ekle?tirebilir, mü?teri portf?yünüzü geni?leterek sat??lar?n?z? art?rabilirsiniz.

Ortak POS?

Birden fazla bankan?n POS cihaz?n? kullan?yorsan?z, Ortak POS uygulamas?yla zaman ve yer tasarrufu sa?lay?n.?

Doktor POS

?Serbest meslek faaliyeti g?steren doktor, di? hekimi veya veteriner hekimler i?in.?

D?viz POS

??? Bankas? D?viz POS hizmetinden yararlanarak yurt d???ndan gelen mü?terilerinize kartl? ?deme se?ene?i sunabilirsiniz! D?viz POS, size Türk Liras?n?n yan? s?ra 14 farkl? yabanc? para birimi üzerinden tahsilat yapabilme olana?? tan?r!

Bah?i? POS

?Bah?i? tutarlar?n? kartla ?demek isteyen mü?terilerinize hizmet verin.?

Imece POS?

?? Bankas?, tar?m üreticilerine ?zel bir POS cihaz? se?ene?i sunar! ?mece POS hizmetinden yararlanarak tar?msal üretim faaliyetleriniz kapsam?nda yapt???n?z sat??lar?n tahsilat i?lemlerini ?? Bankas? taraf?ndan belirlenecek finansal ko?ullar ?er?evesinde ger?ekle?tirebilirsiniz.

Tedarik?i POS?

?Tedarik?i POS, i?letmenizin tedarik?ilerine Bankam?zca tahsis edilen ?irket kredi kartlar? ile yapaca??n?z ?demeleri h?zl? ve güvenli olarak ger?ekle?tirebilme ve ?demelerinizi kolayl?kla y?netebilme imkan? sa?lar.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经