B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Risk Y?netimi - Türev ve Yap?land?r?lm?? ürünler

??? Bankas? ile risk y?netimi art?k ?ok kolay! Türev ve Yap?land?r?lm?? ürünler arac?l???yla profilinize ve yat?r?m plan?n?za en uygun se?ene?i belirleyebilir, risk y?netiminizi kolayca ger?ekle?tirebilirsiniz.

Türev ürünler

Türev ürünler; nitelikleri itibariyle de?eri bir ba?ka varl??a (d?viz,  hazine bonosu, devlet tahvili, endeksler, faiz, emtia, kredi de?erlili?i vb.) dayal? olan finansal ara?lard?r. Türev ürünlerde forward, opsiyon, futures ve swap yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.?

 

Forward

D?viz, menkul k?ymet veya emtialar?n gelecekte belirli bir tarihte teslimi kayd?yla al?n?p sat?ld?klar? piyasalar forward piyasalar (vadeli piyasalar), yap?lan i?lemler ise forward i?lem olarak adland?r?l?r.  Vadeli i?lemlerin süresi bir günden birka? y?la kadar de?i?ebilmektedir.
?

Opsiyon

Opsiyon s?zle?meleri; prim ?demek ko?uluyla sat?n alana (mü?teriye) hi?bir taahhüde girmeden belirli tutardaki spesifik bir k?ymeti (d?viz, hisse senedi, tahvil, ticari emtia, k?ymetli maden vb.) üzerinde anla??lan fiyattan, belirli bir süre i?inde veya belirlenen bir vade tarihinde almak veya satmak hakk?n? veren s?zle?melerdir.?

Futures

?leri bir tarihte ve bugünden belirlenen bir fiyattan, belirli tutardaki menkul de?er, d?viz veya emtian?n taraflar aras?nda el de?i?tirece?ini hükme ba?lad?klar? s?zle?melerdir. Futures s?zle?melerinin Forward s?zle?melerinden fark?, organize borsalarda i?lem g?rmesi ve i?leme konu d?viz, menkul de?er veya emtian?n al?m-sat?m?n?n standart miktar ve vade üzerinden yap?lmas?d?r.?


Swap

Swap s?zle?melerinde taraflar faiz ya da para gibi iki varl???n gelir ak?mlar?n? gelecekte belli bir tarihte de?i?me konusunda anla??rlar.  Swap i?lemleri ?ok ?e?itli olmakla birlikte, genel olarak d?vize ve faize dayal? olanlar en yayg?n kullan?lanlard?r.?


Para ve Swap ??lemleri

Farkl? para birimlerinden olu?an iki ayr? anaparan?n; ?nceden belirlenen d?nemlerde, orijinal birimleri ve üzerinde anla??lm?? bir kur üzerinden geri ?denmek üzere birbirleriyle de?i?tirildi?i swap ?e?ididir.?


Faiz Swap ??lemleri

Genelde farkl? bor?lanma kaynaklar?ndan, benzer vade ve miktarda anaparan?n ve/veya faiz ?deme yükümlülüklerinin takas edildi?i i?lemlerdir. En yayg?n uygulamas?, taraflardan birinin sabit faizle di?erinin ise de?i?ken faizle bor?lan?p bu yükümlülüklerini takas ettikleri swap türüdür.?


Yap?land?r?lm?? ürünler

Risk ve getiri tercihlerine g?re gerek yukar?daki türev ürünler bir araya getirilerek, gerekse mevduat/kredi gibi di?er bankac?l?k ürünlerinden yap?lar? uygun olanlar?n ihtiya?lara g?re birle?tirilmesi ile yap?land?r?lan ?zel ürünler haz?rlanabilmektedir.?

?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经