B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Sabit Faizli Rotatif (BCH) Kredi

Finansman ihtiyac?n?z?, piyasada ger?ekle?ecek faiz oran? de?i?ikliklerinden etkilenmeksizin, belirleyece?iniz kredi vadesi boyunca ve kredi limitiniz dahilinde serbest?e kullanaca??n?z bu ürünümüz ile kar??layabilirsiniz.

üstelik tüzel mü?terilerimiz ?ubeye gitmeden, dijital kanallar?m?z arac?l???yla mevcut Bor?lu Cari Hesab?ndan 250.000 TL’ye kadar 7/24 kullan?m ba?vurusu yapabilir. K?sa sürede ger?ekle?tirilen de?erlendirme sonucunda onaylanan turar an?nda hesab?na aktar?l?r.

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize ba?vurabilirsiniz.
S?k?a Sorulan Sorular

?Rotatif kredi ad? ile de adland?r?labilen bor?lu cari hesap kredisi yani k?saca BCH, i?letmeler taraf?ndan acil nakit ihtiyac? oldu?u durumlarda, bu ihtiya?lar?n? giderebilmek i?in bankalarca verilen bir kredidir.

?Bor?lu cari hesap türlerinden olan Sabit Faizli Rotatif Kredi finansman ihtiyac?n?z?, piyasada ger?ekle?ecek faiz oran? de?i?ikliklerinden etkilenmeksizin, belirleyece?iniz kredi vadesi boyunca ve kredi limitiniz dahilinde serbest?e kullanaca??n?z bir kredi türümüzdür.

?ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize ba?vurabilirsiniz. ??Cep Ticari’den veya Ticari ?nternet ?ubesi’nden Bor?lu Cari Hesab? limitinizden ?ubeye gitmeden 250.000 TL’ye kadar 7/24 ek kullan?m yapabilirsiniz.

?Tüzel mü?terilerimiz “Krediler” menüsü alt?ndaki “Kredi Kulland?r?m” i?lemi arac?l???yla BCH ek kulland?r?m ba?vurusu yapabiliyor. Ba?vuru k?sa bir süre i?inde sonu?land???nda  ??Cep’ten anl?k bildirim g?nderilir, ba?vurunun sonucu ayn? menüdeki “Kulland?r?m Ba?vuru Takibi” i?leminden g?rüntülenebilir.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经