B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Sanal POS

??
?
?
??? Bankas? Sanal POS ?zellikleri nelerdir? 

 ?? Bankas? Sanal POS hizmeti, kolay entegre olunan yaz?l?m altyap?s? ile, e-ticaret dünyas?nda kartl? ?deme kabulünü zahmetsizce sa?lar. De?i?ik formatlar? ile ihtiyac?n?za en uygun raporlar? sunar. 

 Sanal POS tahsisinde i?yerlerinde aranan ?zellikler nelerdir?

 
??yerinin aktif bir web sitesi olmas?,
??yerinin web sitesi güvenli?inin minimum 128 bit ?ifreli SSL sertifikas? ile sa?lanm?? olmas?, (SSL sertifikas? bulunmayan i?yerleri ?? Bankas? Güvenli ?deme Sayfalar?n? kullanabilmektedir.)

?? yerinin web sitesinde;
Sundu?u ürünün/hizmetin tam ve a??k tan?m?
Sundu?u ürünün/hizmetin fiyat?
Sipari?in iptali ve ürünün iadesi ile ilgili ko?ullar ve bunlar?n kart hamili taraf?ndan okunup kabul edildi?ini g?steren ‘kabul ediyorum’ se?ene?i 
Mü?teri hizmetleri irtibat telefonlar? ve elektronik posta adresleri 
??yerinin ticaret unvan?
??yerinin ikamet etti?i ülke ad? ve i?yeri adresi
Teslimat politikas?
??lemin ger?ekle?tirildi?i para birimi
Varsa ithalat k?s?tlamalar?
Gizlilik taahhüdü ve bilgi güvenli?i politikas?
MasterCard, Visa ve American Express logolar? net bir ?ekilde yer almal?d?r.

?Yasal düzenlemeler ?er?evesinde sat??? yasaklanm?? ürünlerin sitede sat?lmamas?,
? E-sat?? belgesinin i? yeri taraf?ndan i?lem ger?ekle?tirildikten sonra kart hamiline elektronik ya da ka??t ortamda sunulabilecek olmas? gerekmektedir.
Sanal POS’a nas?l ba?vurulur?

 Mevcutta Bankam?z ile üye i?yeri anla?man?z bulunuyorsa sadece ?ubenize ba?vurup talebinizi iletmeniz ve Elektronik Ticaret S?zle?mesini imzalaman?z yeterli olacakt?r. Mevcutta Bankam?z üye i?yeri de?ilseniz en yak?n ?ubemiz arac?l???yla i?yeri ba?vurunuzu iletebilirsiniz.

 ?? Bankas? Sanal POS’lar?ndan hangi i?lemler yap?labilmektedir?

 
?? Bankas? sanal POS’lar?nda Visa, Mastercard, American Express, UnionPay, JCB ve MIR logolu tüm kredi ve banka kartlar? kabul edilmekte olup, fiziki POS cihazlar?nda yap?labilen sat??, taksitli sat??, vade farkl? sat?? (Maximum F?rsat), MaxiPuan kullanma, ?n provizyon alma/kapama i?lemleri Sanal POS’ta da yap?labilmektedir. Ayr?ca, bayi kart kullanan üye i?yerleri tahsilatlar?n? sanal POS üzerinden de ger?ekle?tirebilmektedirler. 

?? Bankas? Sanal POS’u ile yurtd??? kartlar ile hangi para birimleri kullan?larak i?lem yap?labilir?

Bankam?z sanal POS’unu kullanan i?yerleri yurtd??? bankalara ait kredi ve banka kartlar?yla, ABD Dolar? (USD), Euro (EUR), ?ngiliz Sterlini (GBP), Avustralya Dolar? (AUD), Danimarka Kronu (DKK), ?sve? Kronu (SEK), ?svi?re Frang? (CHF), Japon Yeni (JPY), Kanada Dolar? (CAD), Kuveyt Dinar? (KWD), Norve? Kronu (NOK), Suudi Arabistan Riyali (SAR), Rus Rublesi (RUB) ve ?in Yuan? (CNY) olmak üzere 14 farkl? para birimi ile yabanc? para cinsinden i?lem yapabilmekte ve s?z konusu i?lem tutarlar? d?viz hesaplar?na aktar?lmaktad?r. 

?? Bankas? Sanal POS’unda Bankamatik kart? (debit kart) ile nas?l i?lem yapabilirim?

 Bankamatik kart? ile internette yap?lan i?lemlerde 3D secure sistemi zorunludur.

 Sanal POS hizmeti i?in herhangi bir ücret talep edilmekte midir?

 ?? Bankas? sanal POS hizmeti i?in y?ll?k BSMV dahil 1.150 TL ücret al?nmaktad?r.

 3D güvenlik uygulamas? nedir?

 3D Secure sistemi, e-ticaret i?lemlerinin güvenli olarak yap?labilmesini sa?layan ve uluslararas? kart kurulu?lar?nca desteklenen bir sistemdir. 3D secure altyap?s? olan e-ticaret sitelerin kart hamilleri, güvenli bir ?ekilde i?lem yapabilmektedirler. 3D Secure sistemini kullanmayan üye i? yerlerinde, kart hamilinin bilgisi d???nda ger?ekle?tirilen i?lemlere kart hamillerinin itiraz etmeleri durumunda i?lem tutarlar? uluslararas? kurallar? ?er?evesinde üye i?yerlerinden geri al?nmaktad?r. 3D secure ile i?lem güvenli?i sa?lan?rken, üye i?yerleri de kart hamillerinin i?lem bana ait de?il y?nündeki itirazlar?ndan korunmaktad?r. 

 Bankam?z elektronik ticaret ürünleriyle ilgili her türlü soru ve ?neriniz i?in eticaret@isbank.com.tr e-posta adresiyle ileti?ime ge?ebilirsiniz.????


 


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经