B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Tar?m ve Hayvanc?l?k Kredileri

??? Bankas?'ndan tar?m ve hayvanc?l?k sekt?ründe bulunan i?letmelere ?zel kredi deste?i! Tar?m ve Hayvanc?l?k Kredileri aras?ndan i?letmenize en uygun se?ene?i tercih ederek yat?r?m yapabilir ya da finansman deste?i alabilirsiniz.

??letme Kredileri

???letmeniz ne ile ilgiliyse Size ?zel krediniz ?? Bankas?'nda!


Tar?msal Yat?r?m Kredileri

Arazi, Hayvan Al?m?, Serac?l?k yat?r?m ama?l? krediler?


Hayvanc?l?k Kredileri

Büyükba? , Kü?ükba?, Ar?c?l?k ile ilgili tüm ihtiyac?n?z olan kredi ürünleri? hakk?nda bilgi al?n.


Trakt?r ve Ekipman Kredileri

Trakt?r Kredileri hasat d?nemine uygun Ekipman Kredileri? hakk?nda bilgi al?n.


Elektronik ürün Senedi (ELüS) Kar??l??? Kredi

?ELüS Kredileri hakk?nda bilmeniz gerekenler


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经