B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Tar?msal ürün Kart?

?
??? Bankas?, ?ift?ilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) teslim ettikleri ürünlerin ?demeleri i?in yeni bir kart sunuyor.
 
 “Tar?msal ürün Kart”la ürünlerinizi TMO al?m noktalar?na teslim edin, ürün bedellerinizi ülke genelinde say?s? 4300’ü a?an Bankamatiklerden,  Bankam?z?n ortak kullan?m anla?mas? yapt??? di?er banka ATM’lerinden ve yurtd???nda Visa, Visa Electron logosu bulunan ATM cihazlar?ndan k?sa sürede ve kolayca ?ekin.
 
Tar?msal ürün Kart ile ?? Bankas? Bankamatik kart?n?n sundu?u para ?ekme, para yat?rma, havale vb. tüm hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz.
 
Bunun yan? s?ra, Tar?msal ürün Kart tüm dünyada Visa, Visa Electron logosu bulunan i?yerlerinde yap?lacak al??veri?lerde 7 gün 24 saat kullan?labiliyor ve bu kart arac?l???yla yap?lan al??veri?ler üzerinden MaxiPuan kazan?labiliyor.
 
?? Bankas? Tar?msal ürün Kart ba?vurular? ?ubelerimize? yap?lmaktad?r.
 
Tar?msal ürün Karta sahip olmak i?in size en yak?n ?ubemize u?rayarak ba?vuru formunu doldurabilirsiniz.?X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经