B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

TekCep

Farkl? bankalardaki ticari hesaplar?n?z? tek ?at? alt?nda toplayarak zaman ve efor kazanc? sa?layanTekCep’i 2020 y?l? boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz!?


TekCep Nedir?

TekCep, ticari hesap sahiplerinin farkl? bankalarda bulunan vadeli-vadesiz hesap ve POS’ hareketlerini ilgili bankalar?n dijital kanallar?na girmelerine gerek kalmadan veya e-postalar?na bakmadan tek bir ekrandan takip etmesini sa?layan a??k bankac?l?k uygulamas?d?r.


TekCep hizmeti nas?l kullan?l?r?

Di?er bankalardaki ticari hesaplar?n?z? TekCep üzerinden takip edebilmek i?in;

Ticari ?nternet ?ubede Finansal Durumum menüsü alt?ndaki Di?er Varl?klar alan?ndan “Banka Ekle”ye t?klayarak,

??Cep Ticari’de ise Durumum – Di?er Varl?klar?m menüsünden “Banka Ekle”ye t?klad?ktan sonra kar??n?za ??kan S?zle?me ve Bilgilendirme Formu’nu ve TekCep Mü?teri S?zle?mesi’ni onaylaman?z ve devam?nda g?rüntülemek istedi?iniz hesaplar?n bulundu?u bankay? se?erek ekranda size ?zel olarak üretilen IP adresi ile birlikte ilgili bankaya XML (online) ekstre ba?vurusu yapman?z gereklidir.

Bu i?lemlerin ard?ndan ilgili bankadan al?nan kullan?c? ad? ve ?ifre (Bu bilgilere ilaveten URL, ?ube kodu, hesap numaras? veya IBAN bilgisi de sorulabilmektedir.) bilgilerini yukar?da anlat?lan menüler üzerinden ilgili banka ad?n?n yan?nda yazan “Giri? Yap”a t?klad?ktan sonra ilgili alanlara bu bilgileri girerek TekCep’i kullanmaya ba?layabilirsiniz.

?? Bankas? hesaplar?n? eklemek i?inse, ayn? menü üzerinden ba?vuru yapt?ktan sonra i?lem sonunda ekranda ??kan kullan?c? ad? ve ?ifreyle ayn? alanlardan giri? yapman?z yeterlidir.
TekCep'in Sundu?u Hizmetler
TekEkstre ile farkl? bankalardaki hesap hareketlerinizi, TekPOS ile farkl? bankalardaki POS i?lemlerinizi tek bir yerden takip edebilirsiniz.
S?k?a Sorulan Sorular

???Cep Ticari ve Ticari ?nternet ?ubesi üzerinden TekCep menüsüne ula?abilirsiniz.

?TekCep menüsünde yer alan TekEkstre ?zelli?iyle ?? Bankas? ve di?er bankalardaki ticari hesap hareketlerinizi takip edebilir, TekPOS ?zelli?i sayesinde ise POS hareketlerinizi de tek bir ekrandan g?rüntüleyebilirsiniz.

?TekCep 2020 y?l? boyunca ücretsiz!

?TekCep’i, ??Cep Ticari’de veya Ticari ?nternet ?ubesi’nde tan?mlaman?z durumunda di?er platformda da g?rüntüleyebilirsiniz; tekrar tan?m yapman?za gerek yoktur.

?Tan?mlama i?lemini kendiniz yaparken, TekCep’te her banka i?in en fazla 5 hesap ekleyebilirsiniz. Daha fazla hesap tan?mlamak isterseniz, destek@tekcep.com.tr ‘ye e-posta atabilir ve bu hesaplar?n tan?mlanmas?n? talep edebilirsiniz.

?TekCep’i ?? Bankas? mü?terisi olan tüm tüzel ki?i firmalar kullanabilir.

?Telefonunuzun taray?c?s?na www.nkchocolates.com/indir yazarak ya da uygulama dükkanlar?ndan ??Cep’i yükleyebilirsiniz.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经