B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

TekPOS - Farkl? Banka POSlar? Tek Ekranda

TekPOS - Farkl? Banka POSlar? Tek Ekranda

TekPOS Nedir?

TekPOS, TekCep menüsünde yer alan ve ticari mü?terilerimiz i?in alacak y?netimini kolayla?t?ran bir ?zelliktir. Mü?terilerimiz, TekCep menüsünde yer alan TekPOS ?zelli?i sayesinde, ?? Bankas? ve di?er bankalardaki POS hareketlerini tek bir ekran üzerinden takip edebilir ve zamandan tasarruf ederler.

TekPOS hizmeti kullanman?n avantajlar? nelerdir?

TekCep’in TekPOS ?zelli?i ile ?? Bankas? ve di?er bankalardaki POS cihazlar?n?zdan ge?en i?lemlerin tutarlar?, hesaba ge?ecek tutari bekleyen toplam bakiye ve hesaba ge?ece?i tarih gibi bilgileri ister banka ister i?yeri ?zelinde filtreleyerek tek bir ekran üzerinden günlük olarak g?rüntüleyebilirsiniz. Yine ?? bankas? ve di?er Bankalardaki POS/Sanal POS bilgilerinizi g?rüntüleyebilir, ger?ekle?en i?lemlerinizin raporlar?n? ve hesab?n?za ge?ecek i?lem tutarlar?n? takip edebilirsiniz. ?al??t???n?z di?er bankan?n internet bankac?l??? ?ifresini hat?rlaman?za gerek kalmadan TekPOS hizmeti ile güvenli ?ekilde tüm POS raporlar?n?za ula?abilirsiniz.


TekPOS ?zelli?i nas?l kullan?l?r?

TekPOS uygulamas?n? kullanmak i?in, ??Cep Ticari ve Ticari ?nternet ?ube’de;


TekCep menüsü alt?nda yer alan TekPOS ekran?ndaki “+Banka Ekle” se?ene?i ile istedi?iniz POS’un ba?l? oldu?u bankay? se?meniz ve i?lem sonunda ekranda g?sterilen IP adresine yetki verilmesi,
Kullan?c? ad? ?ifre bilgilerinin al?nmas? i?in ise ilgili bankaya POS ekstre ba?vurusu yapman?z gerekmektedir.


?lgili banka taraf?ndan size verilen kullan?c? ad? ve ?ifre (bankadan bankaya bu bilgiler de?i?ebilir) bilgilerini TekPOS ekran?nda yer alan ilgili alanlara girmeniz halinde bir?ok bankadaki POS hareketlerinizi tek bir ekrandan takip etmeye ba?layabileceksiniz.

S?k?a Sorulan Sorular

?TekPOS 2020 y?l? boyunca ücretsiz!

?Hay?r. ?? Bankas? POS cihaz?n?z?n olmas? mecburi de?ildir. Bankam?z üye i?yeri olma ?art? yoktur. Ba?ka bir bankada POS kullan?m?n?z olmas? yeterlidir. 

?Hay?r. Mü?teriye ait veriler banka ?al??anlar? taraf?ndan g?rüntülenmemektedir ve  veriler banka taraf?ndan depolanmamaktad?r.

?TekCep’i, ??Cep Ticari veya Ticari ?nternet ?ubesi kanallar?ndan herhangi birinden tan?mlaman?z halinde iki platformda da g?rüntüleyebilirsiniz; ikinci kez tan?m yapman?za gerek yoktur.

?Hay?r, TekCep ve TekPOS ayn? anda kullanabildi?i gibi, ayr? ayr? da kullan?labilir.

?TekPOS'u ?? Bankas? mü?terisi olan tüm tüzel ki?i firmalar kullanabilir.

?TekPOS ile, di?er bankalardan sahip olunan POS’lardan ge?en i?lemlere ait tutar, hesaba ge?ecek tutar, bekleyen toplam POS bakiyesi gibi bilgileri toplu olarak veya banka, i?yeri ?zelinde filtreleyerek g?rüntüleyebilirler.

?Ticari ?nternet ?ube’den ya da ??Cep’ten, TekCep sekmesinin alt?nda TekPOS se?ene?i ile giri? yapabilir, g?rmek istedi?iniz POS’un ba?l? oldu?u bankay? se?ebilirsiniz.

?Eklemek istedi?iniz POS’un ba?l? oldu?u bankaya, TekPOS i?inden ilgili bankay? se?ti?inizde size g?sterilen ve eposta ile g?nderilen IP adresi ve talimat ?rne?i ile ba?vurman?z ard?ndan ilgili bankan?n size verece?i kullan?c? ad?, ?ifre vb. bilgilerden bahsedilmektedir.

?TekCep sekmesi alt?nda bulunan TekPOS t?klad?ktan sonra, ba?vuru yap?lan banka isminin kar??s?nda ??kan  ‘’Giri? yap‘’ k?sm? se?ilir ve a??lan sayfaya ilgili alanlara girilir.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经