B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Teminat Mektuplar?

?
?? Bankas?'nca yurt i?inde ya da yurt d???nda yerle?ik ger?ek veya tüzel ki?iler lehine bir mal?n teslimi, bir i?in yap?lmas? veya bir borcun ?denmesi ve benzeri konularda muhatap kurulu?lara veya ki?ilere hitaben TL veya d?viz cinsinden düzenlenen teminat mektubu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve komisyon oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize?? ?ba?vurabilirsiniz.?X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经