B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Ticari Bankamatik

?
Ortak ATM uygulamas? kapsam?nda yurt i?inde tüm ATM'lerden 7 gün/24 saat ?? Bankas? ticari mevduat hesab?n?za ula?abilir, nakit ?ekebilir ve bakiyenizi sorgulayabilir; ayr?ca yurt d???nda da Visa, Master veya (Troy Ticari Bankamatik kartlar?m?z) ile Discover Diner’s Club amblemi ta??yan herhangi bir ATM'den para ?ekebilirsiniz.
Hesab?n?zda yeterli para olmamas? durumunda varsa Kredili Ticari Mevduat Hesab?n?z? kullanabilirsiniz.
Yurti?i ve yurtd???nda ?irketiniz i?in yapaca??n?z al??veri?lerinizde Ticari Bankamatik Kart?’n?z? kullanarak; yan?n?zda nakit ta??ma riskinden kurtulursunuz.
Al??veri?leriniz üzerinden MaxiPuan kazan?rs?n?z. Maximum üye i?yerlerinde yürütülen MaxiPuan kampanyalar?ndan yararlanarak kazand???n?z MaxiPuan tutar?n? art?rabilirsiniz.
?irket  ihtiya?lar?n?z i?in yapt???n?z harcamalar üzerinden hem yurti?inde, hem yurtd???nda MaxiPuan kazan?rs?n?z.
 E-Ticaret sitelerinden yapaca??n?z harcamalarda 3D Secure ile güvenli al??veri? yapabilirsiniz.? Gelir ?daresi Ba?kanl???’n?n www.gib.gov.tr sitesi üzerinden vergi ve har? ?demelerinizi Ticari Bankamatik Kart?’n?zla kolayca yapabilirsiniz.?

 
An?nda Ticari Bankamatik Kart? sahibi olabilirsiniz.

 
?imdi, hemen Ticari Bankamatik Kart? sahibi olmak i?in; ?ubelerimize? ba?vurabilir, kart?n?z? hemen teslim alarak kullanmaya ba?layabilirsiniz.
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经