B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Ticari Krediler Faiz Oranlar?

Ticari Krediler Faiz Oranlar?
(01.12.2020 tarihinden itibaren ge?erlidir.)


Kredi Türü
1-12 Ay
13-24 Ay
25-36 Ay
37-48 Ay
49-60 Ay
61-84 Ay
TL Ticari Krediler (?hbarl? BCH) (Y?ll?k)
24,00 %

TL Ticari Krediler (SPOT) (Y?ll?k)
24,00 %


TL Taksitli Ticari Krediler (Ayl?k)
2,00 %
2,00 %
2,00 %

TL Ticari Ta??t Kredisi (0 km) (Ayl?k)
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
TL Ticari Ta??t Kredisi (2.el) (Ayl?k)
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
TL ??yeri Kredisi (Ayl?k)
1,65 %
1,65 %
1,65 %
1,65 %
1,65 %
1,65 %
TL Kredili Ticari Mevduat Hesab? (KTMH) (Ayl?k)
1,59 %

TL ?irket Kredi Kart? (Ayl?k)
1,59 %

D?viz Kredileri (Y?ll?k)
L?BOR/EUR?BOR + 8,50
L?BOR/EUR?BOR + 9,50

 
NOTLAR:

 
1-Mü?terinin kredibilitesi, piyasa ko?ullar? vb. hususlar do?rultusunda, Bankaca yap?lan de?erlendirme sonucunda, TCMB'na tüm TL krediler i?in %26,28 (KTMH ve ?irket Kredi Kart? hari?), RUB para cinsinden YP krediler i?in %27, di?er d?viz cinslerinden YP krediler i?in %14 olarak bildirilen azami faiz oranlar?n? a?mamak ko?uluyla, mü?teri ve i?lem baz?nda yukar?daki tabloda yer alan faiz oranlar?ndan farkl? oranlar uygulanabilmektedir.
2-Yat?r?m Kredileri faiz oranlar?; kredinin tutar?, para cinsi, vadesi, faizin de?i?ken-sabit olu?u vb. bir ?ok parametreye g?re farkl?l?k g?stermekte olup ?ube Yetkililerimizden ??renilebilecektir.
3-Kulland?r?m/Erken Kapama/Ara ?deme komisyonlar? kredi türü ve i?lem ?zelinde farkl?l?k g?stermekte olup, ?ube Yetkililerimizden detayl? bilgi al?nabilecektir.X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经