B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

üye ??yeri Yard?m ve POS Destek

?? Bankas?, üye i? yerlerine her an yard?m deste?i sunar! POS deste?i ve her türlü sorunuz i?in 7 gün 24 saat boyunca bize  0850 724 7 767 (POS)? numaras?ndan bize ula?abilirsiniz.

1. POS cihaz? ba?vurusunu nas?l yapabilirim?

Esnaf ve serbest meslek sahibi ger?ek ki?i mü?terilerimiz, ??Cep’ten üye ??yeri> An?nda POS Ba?vuru veya Maximum ??yerim uygulamas?ndan F?rsatlar>Ba?vurular>üye ??yeri Ba?vurusu ad?mlar?n? t?klayarak i?lem an?nda POS tahsis i?lemini tamamlayabiliyorlar.

Di?er mü?terilerimiz, https://www.nkchocolates.com/is-ticari/pos internet sayfam?zdaki ba?vuru butonuna t?klayarak ilgili ?ubemize ba?vurular?n? iletebilirler. Ayn? sayfada, i?letmenize en uygun POS türünü se?menize yard?mc? olmak i?in bir karar destek sihirbaz?m?z da bulunuyor.

E?er ilk defa ?? Bankas? mü?terisi olacaksan?z, en yak?n ?ubemize ba?vurabilirsiniz.  Ba?vurunuz s?ras?nda size ticari bir hesap a??lacak ve ba?vuru i?leminiz sonu?land?r?lacakt?r.

2. Yapm?? oldu?um i?lemler hafta sonu hesab?ma ge?medi, neden?

Tatil günlerinden ?nceki i?günü yap?lan i?lemlerde, i?lem tutarlar? bir sonraki i?günü hesab?n?za aktar?lmaktad?r. ??lem tutarlar?n?n hafta sonu ve resmi tatillerde de hesab?n?za ge?mesini talep ediyorsan?z talebinizi ?ubenize iletebilirsiniz.

3. POS cihaz?m ba?lant? kuram?yor.

Kulland???n?z cihaz bir Mobil POS cihaz? ise, bulundu?unuz konumu de?i?tirebilirsiniz. Sorunlar?n genelde bulunulan konumda mobil hatt?n ?ekmemesinden kaynakland??? bilinmektedir.  Ayr?ca, Sim kart? ??kart?p, yuvas?n? temizleyip tekrar takabilir ve cihaz? yeniden ba?latarak tekrar deneyebilirsiniz. Sorun düzelmezse 0850 724 77 67 no’lu POS Destek hatt?m?z? arayarak destek alabilirsiniz.

Kulland???n?z cihaz bir sabit POS cihaz? ise, lütfen ?ncelikle ethernet ya da telefon hatt?n?z? kontrol ediniz. Ba?lant?larda sorun varsa ilgili Telekom kurumlar?ndan destek al?n?z. Hatt?n?zda sorun bulunmuyorsa, 0850 724 77 67 no’lu POS Destek hatt?m?z? arayarak destek alabilirsiniz.

4. POS cihaz?ndan yapm?? oldu?um baz? i?lemler hesab?ma ge?medi, ne yapabilirim?

?ncelikle i?lemlerinizin hesaba ge?i? tarihinden emin olmal?s?n?z. Tatil günlerinden ?nceki i?günü yap?lan i?lemlerde, i?lem tutarlar? bir sonraki i?günü hesab?n?za aktar?lmaktad?r. ?rne?in; ertesi gün ?demeli olarak ?al???yorsan?z, 28 Ekim ?ar?amba günü ger?ekle?tirdi?iniz i?lem resmi tatil olan 29 Ekim Per?embe günü de?il, 30 Ekim Cuma günü hesab?n?za aktar?lacakt?r.

Hesab?n?za ge?mesi gereken tutarlar ile ilgili farkl? bir sorun olmas? durumunda 0850 724 7767 numaral? Pos Destek hatt?m?z? arayarak destek alabilirsiniz.

5. Hesab?mdan POS yaz?l?m/donan?m/bak?m ücreti kesildi?ini g?rüyorum. Bunun a??klamas? nedir?

POS cihazlar?n?n ?? Bankas?'na maliyetleri, d?? kaynak hizmeti al?nan firmalara ?denmekte olan ücretler ve di?er maliyetler dikkate al?narak üye i?yerlerimizden a?a??daki tabloda yer alan tarifeye uygun olarak ayl?k "POS Yaz?l?m/Donan?m/Bak?m ücreti" tahsil edilmektedir.

POS Yaz?l?m/Donan?m/Bak?m ücreti - Fiziki POS: üye i?yerlerine tahsis edilen Masaüstü/Mobil/Dial-up/ADSL/IP/?KC (yazar kasa POS) vb. cihazlar ile aksesuarlar?n (Pinpad, QR okuyucu vb.) tedariki, kurulumu, bak?m?, onar?m?, yaz?l?m güncellemesi hizmetleri i?in tahsil edilen ücrettir.

POS Yaz?l?m/Donan?m/Bak?m ücreti - Sanal POS: üye i?yerlerine tahsis edilen Sanal POS yaz?l?mlar?n?n tedariki, kurulumu ve yaz?l?m güncellemesi hizmetleri i?in tahsil edilen ücrettir.

S?z konusu ücretlerin detaylar?, POS s?zle?menizde yer almaktad?r.

6. POS cihaz?ndan yapm?? oldu?umuz i?lemleri nas?l takip edebilirim?

Maximum ??yerim uygulamas?nda "POS ??lemlerim" sekmesinde yer alan "Bir Bak??ta", "Raporlar", "Anl?k ??lem D?kümü" menülerini kullanarak i?lemlerinizi takip edebilirsiniz. Maximum ??yerim uygulamas? arac?l???yla ayr?ca finansal raporlar?n?z? takip edebilir, sat?? bilgilerini anl?k olarak g?rüntüleyebilir, sat?? trendlerini kontrol edebilir, anla?mal? mali ko?ul bilgilerinizi g?rüntülenebilirsiniz.

Maximum ??yerim uygulamas?n? bu linkten indirebilirsiniz.

7. Mali ko?ullar?mda de?i?iklik yapmak istiyorum ne yapabilirim?

Mali ko?ul de?i?iklikleri ?ubelerimizce ger?ekle?tirilmektedir.  Bu konudaki talebinizi ?ubenize iletebilirsiniz.

8. Maxipuan kullanma yetkim yok. Nas?l kulland?rabilirim?

Maxipuan kulland?r?m yetkisi ?ubelerimizce tan?mlanabilmektedir.

9. Otomatik gün sonu yetkisi tan?mlatmak istiyorum. Ne yapabilirim?

Otomatik Gün Sonu yetkisi ?ubelerimizce tan?mlanabilmektedir. Gün sonu yetkisinin iptali ve saat de?i?ikli?i ise 0850 724 77 67 no’lu POS Destek hatt?ndan yap?labilmektedir.

Pos cihaz?n?zdan gün sonu almasan?z dahi onayl? i?lemleriniz ?al??ma ko?ullar?n?za g?re hesab?n?za aktar?lacakt?r.

10. Yurt D??? Kartla DCC i?lem yapam?yorum nedeni nedir?

Sadece Visa ve Mastercard logolu yurtd??? kartlar ile DCC i?lem yap?labilmektedir. American Express, UnionPay, JCB, Discover, Diners Club ve MIR logolu kartlarla DCC i?lem yap?lamamaktad?r

11. Rulo ve Sticker talep etmek istiyorum, ne yapmal?y?m?

0850 724 77 67 no’lu POS Destek hatt?m?z? arayarak rulo ve sticker taleplerinizi iletebilirsiniz. Yazarkasa POS cihazlar? (?KC) i?in rulo temini konusunda ise ilgili ?KC firmas? ile g?rü?ebilirsiniz.

12. Pos cihaz?m? nas?l iade edebilirim?

Talebinizi ?ubenize iletmeniz yeterlidir. ?lgili hizmet firmas? i?yerinize gelerek yaz?l? servis formu kar??l???nda POS cihaz?n? sizden alacakt?r. Pos cihaz?n? ?ubeye g?türmenize gerek bulunmamaktad?r. Di?er ürün ve hizmetlerimizde hizmetinizde olmaya devam etmeyi dileriz. 

13. Pos cihaz?nda baz? menüleri g?remiyorum. Ne yapabilirim?

Cihaz?n?zda g?remedi?iniz menü yeni tan?mlanm?? olabilir. Yeni tan?mlanan menünün g?rülebilmesi i?in cihaz üzerinde güncelleme yap?lmas? gerekmektedir. Cihaz üzerinde ‘’Di?er ??lemler-Parametre Güncelleme’’ menülerinden güncellemeyi yapabilirsiniz. Deste?e ihtiyac?n?z olmas? durumunda 0850 724 77 67 no’lu POS Destek hatt?m?z? arayabilirsiniz.

14. Pos cihaz?na temass?z ?zelli?i nas?l kazand?rabilirim?

Temass?z kart kabulü, sabit POS cihazlar?nda temass?z pinpad cihazlar? ile sa?lanmaktad?r. 0850 724 77 67 no’lu POS Destek hatt?m?z? arayarak temass?z pinpad cihaz? talebinizi iletebilirsiniz.

E?er Mobil pos cihaz? kullan?yorsan?z, temass?z pos cihaz? istedi?inizi ileterek POS Destek hatt?ndan cihaz modeli de?i?imi talebinde bulunabilirsiniz.

15. Temass?z i?lemlerde ek nüsha alam?yorum neden?

Temass?z i?lemlerde ek nüsha alabilmek i?in ?ubenize talimat vermeniz gerekmektedir. Ek nüsha yetkiniz tan?mlan?p parametre güncellemesi yapt???n?zda aktif hale gelecektir.

16. Sanal pos ba?vurusunu nas?l yapabilirim?

?ubenize ba?vurup talebinizi iletmeniz ve Elektronik Ticaret S?zle?mesini imzalaman?z yeterli olacakt?r. Detayl? bilgi i?in a?a??daki linke g?z atabilirsiniz.

https://www.nkchocolates.com/is-ticari/sanal-pos

17. Yazarkasa POS cihaz?mda PL398 hatas? al?yorum Ne yapmam gerekir?

Yazarkasa pos cihazlar?n?n teknik ekip taraf?ndan kurulumunun yap?ld??? gün i?lem denendi?inde ‘’PL398 Lütfen otorizasyon merkezini aray?n?z’’ ?eklinde hata al?nabilmektedir. Bu durumda, Türkiye ?? Bankas? kartlar? ile i?lem yapabilir, di?er banka kartlar? ile i?lem yapmaya ise ertesi gün ba?layabilirsiniz.

18. POS ?al??ma Ko?ullar? Nelerdir?
 
Ertesi ?? Günü ?deme 

Komisyonlu:  POS cihaz?n?z üzerinden yapt???n?z sat??lar?n?z, komisyon kar??l???nda sat??lar?n?z?n ertesi günü hesab?n?za aktar?l?r.

Ge? ?deme 

Blokeli Takvim Günü:  POS cihaz?n?z üzerinden yapt???n?z sat??lar?n?z, komisyon al?nmadan belirlenen blokeli takvim gün say?s? sonras?nda hesab?n?za aktar?l?r.

Blokeli ?? Günü:  POS cihaz?n?z üzerinden yapt???n?z sat??lar?n?z, komisyon al?nmadan belirlenen blokeli i? gün say?s? sonras?nda hesab?n?za aktar?l?r.

Ay?n Belli Günü/Günleri ?deme:  Ay boyunca yapm?? oldu?unuz sat??lar?n?z, ay?n belirledi?iniz bir günü/günlerinde toplu olarak hesab?n?za aktar?l?r. En fazla ü? gün belirlenebilmekte olup, e?er belirlenen gün say?s? ü? ise s?z konusu tarihler aras?nda onar gün, gün say?s? iki ise on be? gün bulunmal?d?r. ??lem tutarlar?n?z i?lem tarihini takip eden ilk se?ilmi? gün hesab?n?za aktar?l?r.

Haftan?n Belli Bir Günü ?deme:  Hafta boyunca yapm?? oldu?unuz sat??lar?n?z, Cumartesi veya Pazar günü d???ndaki haftan?n belirledi?iniz bir gününde toplu olarak hesab?n?za aktar?l?r.

Hybrid (Komisyonlu+Beklemeli):  POS cihaz?n?z üzerinden yapt???n?z sat??lar?n?z, belirlenen blokeli gün say?s? sonras?nda daha dü?ük bir komisyon oran? kar??l???nda hesab?n?za aktar?l?r.

19. POS ba?vurusu yapmak i?in gerekli belgeler nelerdir?

?? Bankas?’nda vadesiz ticari mevduat hesab?n?z varsa üye i?yeri ba?vurusu i?in herhangi bir belge talep edilmemektedir. (*)

(*) LPG istasyonlar?n?n üye i?yeri s?zle?mesi i?in Enerji Piyasas? Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) al?nm?? "LPG Otogaz Bayilik Lisans?" belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Lisans verildi?i ancak "lisans belgesinin" henüz düzenlenmedi?i durumlarda, EPDK'dan al?nm?? lisans verildi?ine dair resmi yaz? talep edilir. Seyahat acentelerinin ise "Seyahat Acentesi ??letme Belgesi" ibraz etmeleri gerekmektedir.

20. ?KC ba?vurusu i?in ne yapmak gerekiyor?

?? Bankas? yaz?l?m? ile uyumlu yeni nesil ?KC'leri temin ettikten sonra cihazlara ?? Bankas? yaz?l?m? yükletmek i?in ba?vuru yapabilirsiniz.

?? Bankas? yaz?l?m? ile uyumlu yeni nesil ?KC'lere g?z atmak ve uygulama hakk?nda detayl? bilgi i?in t?klay?n.

Henüz ?KC almad?n?z m?? Sizin i?in sunulan avantajlara g?z atmak i?in t?klay?n!?
 
 


 


 

?POS kullan?m? ile ilgili her ?ey ...Hesap ?zeti d?neminde ger?ekle?en i?lemlerin g?sterildi?i aland?r.

GER?EKLE?EN ??LEMLER

Hesap ?zeti d?neminde ger?eklesen islemlerin g?sterildigi aland?r. 

Gün: Islem tarihini,
B?lüm No: Islemin ger?eklestirildigi b?lümün numaras?n?,
Islem Adedi: Ger?eklestirilen islem adedini,
Islem: Yap?lan islemin türünü, (Taksitli islemlerde taksit say?s?n? da i?erir.)
Islem Tutar?: Ger?eklestirilen islemlerin sat?s tutar?n?,
Taksit Tutar?: Taksit tutarlar?n? vadelerinde alan üye isyerlerimizin taksitli sat?s?n?n bir taksit tutar?n?,
Komisyon Tutar?: Islem tutar? üzerinden yap?lan komisyon kesintisi tutar?n?,
Hizmet Komisyonu Tutar?: Islem tutar? üzerinden yap?lan hizmet komisyonu kesintisi tutar?n?,
Maxipuan Tutar?: Islem tutar? üzerinden Maximum kart sahiplerine verdiginiz maxipuan tutar?n?,
Net Tutar: Islem tutar?/Taksit tutar? üzerinden komisyon, hizmet komisyonu ve maxipuan düsüldükten sonra isyeri hesab?na ge?en tutar?, (Taksitli sat?slarda taksit tutarlar?n? vadelerinde alan üye isyerlerimizde, s?z konusu alanda ilk taksitlerin net tutarlar? g?sterilmektedir.)
Hesaba Ge?is Tarihi: Ger?eklestirilen islemlere ait net tutarlar?n hesaba ge?is tarihini, (Taksitli sat?slarda taksit tutarlar?n? vadelerinde alan üye isyerlerimizde, s?z konusu alanda ilk taksitlerin hesaba ge?is tarihi g?sterilmektedir.)
Para Birimi: Ger?eklestirilen islemlere ait para birimini ifade etmektedir.

HESABA GE???LER

Hesap ?zeti d?nemi i?erisinde hesaba ge?en tutarlar?n gün, brüt tutar, komisyon tutar?, hizmet komisyonu tutar?, maxipuan tutar? ve net tutar olarak g?sterildigi tablodur.

ALACAK ?ZET?

Hesap ?zeti d?nemini takip eden ay hesaba ge?ecek tutarlar?n gün, brüt tutar ve net tutar bilgileri ile ?zetlendigi tablodur.

ERKEN BLOKE ??ZüMLER?

Hesap ?zeti d?neminde blokede bekleyen sat?s tutarlar?n?n, erken ?deme islemi ile ??zülerek hesaba aktar?ld?g? gün, brüt tutar ve net tutar bilgilerinin bulundugu tablodur.

GELECEK AYLAR ALACAKLARI

Hesap ?zeti d?neminden iki d?nem sonraki aydan baslayarak hesaba ge?ecek brüt ve net tutarlar?n g?sterildigi tablodur. Hesap ?zeti d?nemini takip eden ay hesaba ge?ecek tutar ile gelecek aylar alacaklar?, hesap ?zetinin haz?rlanma tarihindeki tutarlar? g?stermektedir ve bilgi ama?l?d?r.

Y?NET?C? ?ZET?

Hesap ?zeti d?neminde ger?eklestirilen islemlerin ?zet rapor halinde sunuldugu aland?r. Burada yer alan bilgiler asag?da s?ralanm?st?r.

Hesap ?zeti D?nemi Sat?slar: Hesap ?zeti d?nemi i?erisindeki sat?slar?n ?zet olarak g?sterildigi aland?r.

Hesap ?zeti D?nemi Kesintiler: Hesap ?zeti d?nemi i?erisindeki kesintilerin (komisyon tutarlar? ve ücretler) toplam olarak ve detayl? halde g?sterildigi aland?r.
Pesin Sat?s Komisyonu, Taksitli Sat?s Komisyonu, Hizmet Komisyonu: Hesap ?zeti d?nemi i?erisinde tahsil edilen komisyon tutarlar?n?,
Erken Bloke ??zümü Komisyonu: Erken ?deme islemi i?in al?nan komisyon tutar?n?,
Erken ?deme ücreti: Erken ?deme islemi bas?na al?nan ücret tutar?n?,
Maxipuan Katk? Pay?: Hesap ?zeti d?nemi i?erisinde tahsil edilen toplam maxipuan tutar?n?,
Maxipuan Düzeltme: Hesap ?zeti d?nemi i?erisinde tahsil edilen toplam maxipuan düzeltme tutar?n?, (Maxipuan Düzeltme islemi, Bankam?z kartlar?n?n diger banka POS cihazlar?nda kullan?lmas? nedeniyle, kart sahiplerimizin kazanamad?g? puanlar?n, üye Isyerlerimizden tahsil edilerek kartlara yüklenmesidir.)
Chargeback: Hesap ?zeti d?nemi i?erisinde müsteri itirazlar? nedeniyle tahsil edilen itiraz tutarlar?n?,
POS kullan?m ücreti: POS cihaz? bas?na al?nan, POS cihaz?n?n modeline ve yap?lan ciroya gore hesaplanacak olan kullan?m ücretlerinin toplam?n?,
Iletisim ücreti: Mobil POS cihazlar?nda kullan?lan GSM hatlar?n?n iletisim ücretlerinin toplam?n?,
Hesap ?zeti g?nderim ücreti: Hesap ?zetlerini posta yolu ile almakta olan üye isyerlerimizden g?nderim bas?na al?nan hesap ?zeti g?nderimücretinin toplam?n?, (üye isyerlerimizin, Subelerimize basvurarak e-posta adresi tan?mlatmalar? ve hesap ?zetlerinin posta yerine e-posta yolu ile g?nderilmesini talep etmesi durumunda s?z konusu ücret tahsil edilmez.) ifade etmektedir.
Hesaba Ge?isler: Hesap ?zeti d?nemi i?erisinde ve ?nceki d?nemde hesaba ge?en tutarlar?n pesin ve taksitli sat?s ayr?m?nda g?sterildigi aland?r.
Bekleyen Alacaklar: Alacak tutar?n?n pesin ve taksitli sat?s ayr?m?nda g?sterildigi aland?r.

??LEM DA?ILIMI

Hesap ?zeti d?neminde ger?eklestirilen islemlerin, islem türü baz?nda dag?l?m?n?n g?sterildigi aland?r.

?al?st?g?n?z Türkiye Is Bankas? Subesi’nden üye Isyeri adres ve yetkili kisi bilgilerini güncellemeyi unutmay?n?z.

Detayl? bilgi i?in POS Destek Hatt?ndan bize ula??n! 0850 724 7 767 (POS)

?Bankalar ile üye i?yeri olan i?yeri yükümlülükleri?Kartl? ??lemlerde Güvenlik ile ?lgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


??lemden ?nce

Kart?n ?ekil ?artlar?n? inceleyiniz  

Kart?n ?n yüzünde kredi kart? ise Visa, MasterCard; banka kart? (Debit kart) ise Visa Electron, Electron veya Maestro logolar? bulunmal?d?r.
Kart numaras?n?n alt?nda kart numaras?n?n ilk d?rt karakteri ile ayn? d?rt karakterli hemzemin olarak bas?lm?? bir n?umara yer almal?d?r.
Kart numaras?n?n alt?nda kart?n son kullanma tarihi ay ve y?l olarak yer almal? ve i?lem tarihi kart?n vadesi i?inde olmal?d?r.
Kart?n arkas?ndaki imza panelinde mü?teri imzas? bulunmal?d?r.
?mza band?n?n üzerinde ü? karakterli Güvenlik Kodu bulunmal?d?r.

??lemin ger?ekle?tirilmesi s?ras?nda

Kimlik Kontrolü Yap?n?z

Kart üzerinde kabartma olarak bas?lan isim ile kart sahibinin ibraz etti?i kimlik üzerindeki isim ayn? olmal?d?r. E?er i?lem yurtd??? bankaya ait kredi kart? ile ger?ekle?mi? ise mutlaka pasaport kontrolü yap?n?z. 

Kart Numaras?n? Slip ?le E?le?tiriniz

Kart üzerinde kabartma olarak bas?lan kart numaras? slip üzerinde yer alan kart numaras?n? kar??la?t?r?n?z. ??lem yap?ld?ktan sonra slip üzerinde kart numaras?n?n tamam? yer almamakta baz? rakamlar güvenlik nedeniyle * ile kapat?lmaktad?r. 

??lemin ?ifreli Yap?lmas?na ?zen G?steriniz

Kart ?ipli ise mutlaka kart?n ?ipi okutularak i?lem yap?lmal?d?r.
?ifre giri?i mutlaka kart hamili taraf?ndan yap?lmal? ve ?ifre giri?i s?ras?nda ?ifrenin ba?kalar? taraf?ndan g?rülemeyecek ?ekilde girilmesi sa?lanmal?d?r.

POS’ta ??kan Mesajlara Dikkat Ediniz

POS‘ta "Bankan?z? Aray?n" mesaj? ??kmas? halinde ba?kaca hi?bir i?lem yapmaks?z?n “0 212 473 0606” numaral? telefonu aray?n?z. 
POS’ta "Karta El Koyunuz" mesaj? ??kmas? halinde kendi güvenli?inizi tehlikeye atmayacak ?ekilde olas? sahtecilik i?lemlerini engellemek i?in karta el koyunuz.
Yurtd??? kartlarla i?lem yap?l?rken POS’ta “GK-Kod On 212 4735296 numaral? telefonu aray?n?z” veya GY- Kod On 212 4735296 numaral? telefonu aray?n?z” mesajlar?n?n al?nmas? durumunda mesajda belirtilen numaralar? aray?n?z.

?al??anlar Konusunda Dikkatli Olunuz

Personel se?imine ?zen g?steriniz. ?al??anlar?n?z?n ya?am standartlar?ndaki de?i?imlere dikkat ediniz.

??lemin Ger?ekle?tirilmesi S?ras?nda Dikkat Edilmesi Gereken ?nemli Unsurlar

üye i?yeri s?zle?mesine istinaden al??veri? tutar? b?lünerek birden fazla sat?? belgesi düzenlenmemelidir.
Manyetik ?erit kullan?larak ger?ekle?en i?lemlerde sat?? belgesi üzerine kart hamilinin imzas?n? almay? unutmay?n?z.
Sat?? Belgesindeki imza ile kart?n arka yüzünde yer alan imza band?ndaki imzan?n, ayn? olmas?na dikkat ediniz.
?ipli bir kartla ?srarla manyetik banttan i?lem yapmak isteyen mü?terilere izin vermeyiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Di?er Unsurlar

?lk bak??ta kart?n bask?lar?n?n ve üzerinde yer alan yaz?lar?n g?rüntü ve renklerinin normal, manyetik band?n pürüzsüz olup olmad???na dikkat edilmelidir.
Restoran, kafe, bar gibi üye i?yerlerinde i?lem POS cihaz? mü?terinin yan?na g?türülerek tamamlanmal?d?r.
Tüm bu hususlara dikkat edilmesine ra?men, i?lem i?in sunulan kart?n fiziksel ?zelliklerinden ya da kart sahibinin davran??lar?ndan ?üpheleniliyorsa mutlaka ?? Bankas? Güvenlik Servisi “0 212 473 52 96” numaral? telefondan aran?p, ?üpheli durum bildiriminde bulunulmal?d?r.
Di?er taraftan, kart limitini bilmeyen, sürekli yetersiz bakiye yan?t? al?nmas?na kar??n kart?n kullanabilece?i en fazla tutar? kullanmak ad?na sürekli i?lem tutar? dü?üren mü?terilere ?üphe ile yakla??lmal?d?r.

Bilgi Güvenli?i

Bilgi güvenli?inin sa?lanmas? i?in sanal POS ve fiziki POS kullanan firmalar?n PCI DSS denetimleri konusunda bilgi sahibi olmas? gerekmektedir. Konu ile ilgili www.pcisecuritystandards.org? adresinden detayl? bilgi al?nabilir.

Sanal POS Kullanan üye ??yerlerimizin Dikkatine

Sanal POS kullanan üye i?yerlerimiz 3D Secure sistemine ge?erek i?lemlerini daha güvenli ger?ekle?tirebilirler. 

Sipari?ler esnas?nda mü?teriden al?nan, i?lem bilgisini i?erir bilgiler gerek ka??t gerekse sanal ortamda tutulmamal?d?r. ??lem bilgisi ve mü?teri bilgisinin sanal ortamda tutulmas? sanal h?rs?zl?k sonucu mü?terilerin zarar g?rmesi ve i?yeri a??s?ndan ceza ile kar??la?ma riskini artt?rmaktad?r.
Sipari? an?nda al?nan bilgiler ile al?nan otorizasyon mesaj? cevab? dikkatle incelenmeli, hatal? son kullan?m tarihi, hatal? CVV2/CVC2 ve “Karta el koy” mesajlar? i?in banka ile teyit al?nmak üzere ba?lant?ya ge?ilmelidir.
Ayn? IP’den birden fazla ve farkl? kart ile yap?labilecek sipari?ler risk ta??yabilir. Bu tip ?üphe uyand?ran durumlarda teslimat ?ncesinde banka ile teyit al?nmak üzere ba?lant?ya ge?ilmelidir.


?POS cihaz?nda ald???n?z hata kodlar? ile ilgili detayl? bilgiye POS Hata Kodlar?? sayfam?zdan ula?abilirsiniz. 

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经