B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Workup Giri?imcilik Program?

?

?Workup Giri?imcilik Program? nedir?

Kuruldu?u günden bu yana ülkemiz ekonomisine katk? sa?layan giri?imcilere deste?ini sürdüren Türkiye ?? Bankas?, erken a?ama teknoloji tabanl? giri?imlerin, melek yat?r?mc?lar?n, yat?r?m fonlar?n?n arad?klar? faydaya en kolay ve en h?zl? ula?abilecekleri bir platformu olu?turmak amac?yla Workup Giri?imcilik Program?’n?n ana sponsoru olmu?tur.

Türkiye ?? Bankas?’n?n ana sponsorlu?unda, Kolektif House taraf?ndan y?netilen Workup Giri?imcilik Program?, teknolojik i? fikri olan giri?imcileri ve erken a?ama giri?imleri ihtiya? duyduklar? alanda destekleyerek i?lerini büyütmelerine ve ?l?eklenmelerine yard?mc? olmaktad?r. Program, ülkemizde giri?imcili?in en ?nemli merkezlerinden Kolektif House Levent yerle?kesinde, ekosistemin ?nde gelen isimlerinin mentorlu?u ile yürütülmektedir.


Program Süresi ve Sunulan Faydalar

6 ay süren programda giri?imler, alan?nda uzman ki?iler ve Banka y?neticilerinden mentorluk, ba?ar?l? giri?imciler ve teknik uzmanlarla düzenlenen e?itim ve ilham etkinlikleri, Kolektif House Levent’te 6 ayl?k ofis alan?, bulut kredileri, teknolojik destek paketleri, yat?r?mc?larla bulu?ma imkan? gibi pek ?ok ayr?cal?ktan yararlanmaktad?r. Program mezuniyetinde Demo Day organizasyonu ile potansiyel yat?r?mc?, mü?teri ve i? ortaklar?n?n kar??s?na ??kan giri?imler, ?? Bankas? ve grup ?irketleri ile i? geli?tirme ?ans?na da sahip olmaktad?r. Workup Giri?imcilik Program?’na kabul edilen giri?imlerden hisse veya opsiyon da talep edilmemektedir. 


?Ba?vuru ve Detayl? Bilgi

Program ile ilgili tüm detaylar ve ba?vuru i?in www.workup.ist? sayfas?n? ziyaret edebilirsiniz.?


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经