B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Yat?r?m Kredisi

??? Bankas?, i?letmenizin daha h?zl? geli?mesi ve büyümesi i?in yapaca??n?z yat?r?mlarda yan?n?zda!

?

Yat?r?m Kredisi Nedir?

?Yat?r?mlar?n?z?n, makine ve/veya i?yeri al?m?n?za ili?kin nakit ihtiyac?n?z?n finansman?na y?nelik olarak, esnek ?deme ko?ullar?yla bir kredi se?ene?idir. 1 y?l anapara ?demesiz olmak üzere azami 5 y?la varan vadelerde TL veya d?viz cinsinden Yat?r?m Kredisi kullanabilirsiniz.

Yat?r?m Kredisine Nas?l Ba?vurulur?

ürünümüz hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak ve faiz oranlar?m?z? ??renmek i?in en yak?n ?ubemize? ?ba?vurabilirsiniz.?


?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经