B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Yazarkasa Pos/Yeni Nesil ?KC

?

T.C. Maliye Bakanl??? Gelir ?daresi Ba?kanl???, yay?nlad??? 69 ve 70 seri numaral? Tebli?lerle, 3100 say?l? yasa ve ilgili mevzuat? gere?ince ?deme Kaydedici Cihaz (?KC) ad? verilen Yazarkasa POS kullanmak zorunda olan mükelleflerin kulland?klar? ?KC’lerle ilgili bir tak?m düzenlemeler yapm??t?r.

Yeni Nesil ?KC Kullan?m?n?n Zorunluluk Tarihi Nedir?

Gelir ?daresi Ba?kanl??? mükellefleri faaliyetlerinde mobil POS cihaz? kullanmalar?na g?re ayr?ma tabi tutarak zorunluluk tarihlerini belirlemi? ve 3100 say?l? Kanun ve ilgili mevzuat?na tabi mükelleflerden faaliyetlerinde, 

Mobil POS kullananlara 1 Ekim 2013
Mobil POS Kullanmayan ve 2014 y?l? sat??lar? veya gayri safi i? has?lat?,

? 1 milyon TL’yi a?an mükelleflere 1 Nisan 2016
? 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükelleflere 1 Temmuz 2016
? 500 Bin TL ile 150 Bin TL aras?nda olan mükelleflere 1 Ekim 2016
? 150 Bin TL’den az olan mükelleflere 1 Ocak 2018

tarihinden itibaren “Yeni Nesil ?deme Kaydedici Cihaz” (?KC) kullanma zorunlulu?u getirmi?tir. Dileyen mükellefler, yukar?da belirtilen tarihlerden ?nce de Maliye Bakanl???nca onaylanm?? Yeni Nesil ?deme Kaydedici Cihazlar? alarak kullanabilmektedirler.

Faaliyetine 1 Ocak 2015 ile 31 Aral?k 2015 tarihleri aras?nda ba?layan/ba?layacak mükellefler i?in Yeni Nesil ?KC kullan?m mecburiyeti 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ba?layacakt?r. Dileyen mükellefler bu tarihten ?nce de Maliye Bakanl???nca onaylanm?? Yeni Nesil ?KC al?p kullanabileceklerdir.

Nitelikleri “KDV Mükelleflerinin ?KC Kullanmalar? Mecburiyeti Hakk?nda Kanunla ?lgili 31 S?ra Numaral? Genel Tebli?” ile belirlenmi? olan “Bilgisayar Ba?lant?l? ?deme Kaydedici Cihazlar?” kullanan mükellefler i?in, 2014 y?l? sat??lar? veya gayrisafi i? has?lat?na g?re bir s?n?fland?rma yap?lmam?? ve bu cihazlar?n kullan?ld??? i?yerlerinin Yeni Nesil ?KC sistemine en uygun ?ekilde entegrasyonunu sa?lamak amac?yla, zorunluluk ba?lang?? tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmi?tir.

25 Aral?k 2015’ten itibaren ge?erli olmak üzere, yukar?da belirtilen tarihlerden ?nce mali haf?zalar? dolan mevcut yazarkasalara yeni mal? haf?za tak?lmayacak, bu cihazlar Maliye Bakanl???nca yay?mlanan Genel Tebli?lerde belirlenen usul ve esaslar ?er?evesinde hurdaya ayr?lacak ve cihaz? hurdaya ayr?lan mükellefler Yeni Nesil ?KC almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

01.01.2016 tarihinden sonra i?e ba?layacak mükelleflerin Yeni Nesil ?deme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti i?e ba?lama tarihinden itibaren 30 gün (kalk?nmada ?ncelikli y?relerde 60 gün) i?inde ba?layacakt?r.

Yeni Nesil ?KC Kullan?m? Hangi ??yerleri ??in Zorunludur?

3100 say?l? Kanun ve ilgili mevzuat? kapsam?nda olmayan mükelleflerin Yeni Nesil ?KC kullanma mecburiyeti bulunmamakla birlikte, i?yerinizin yasal düzenleme kapsam?na girip girmedi?i konusundaki en do?ru bilgiyi ba?l? bulundu?unuz vergi dairesinden ya da muhasebecinizden/mali mü?avirinizden sa?layabilirsiniz.

Yeni Nesil ?KC’ler ile POS Cihazlar?n?n Entegrasyonu Nas?l Olacak?

Gelir ?daresi Ba?kanl??? Yeni Nesil ?KC’ler ile POS cihazlar?n?n belirlenen zorunluluk tarihleri itibariyle birbirleriyle ba?lant?l? olarak kullan?lmas? konusunda da zorunluk getirmi? ve burada da mükellefleri faaliyetlerinde mobil POS cihaz? kullanmalar?na g?re ayr?ma tabi tutmu?tur. Buna g?re faaliyetlerinde,

Mobil POS kullananlar i?in i?inde entegre POS ?zelli?i bulunan Yeni Nesil ?KC kullanma zorunlulu?u getirilmi?,
Mobil POS kullanmayanlara ise entegre POS ?zelli?i bulunan Yeni Nesil ?KC kullanman?n yan? s?ra, Yeni Nesil ?KC ile POS cihaz?n? kablo ile haricen ba?lant?l? kullanabilme serbestisi de tan?nm??t?r.

?? Bankas? POS Yaz?l?m? ?le Uyumlu POS ?zellikli Yeni Nesil ?KC’ler Hangileridir?

Bankam?z POS yaz?l?m? ile uyumlu i?inde entegre POS ?zelli?i bulunan Yeni Nesil ?KC marka ve modellerine a?a??da yer verilmi?tir:

Ar?elik taraf?ndan üretilen Beko 220TR ve Beko 300TR
Hugin Yaz?l?m Teknolojileri taraf?ndan üretilen Hugin Verifone VX-675 ECR
Ingenico/PAVO taraf?ndan üretilen Ingenico IWE280 ve IDE280
MT Bilgi Teknolojileri taraf?ndan üretilen Vera Delta
Panaroma taraf?ndan üretilen Olivetti Verifone MX 915 ECR
Profilo ?deme Sistemleri taraf?ndan üretilen Profilo Verifone VX680-E1
Mikrosaray taraf?ndan üretilen Pidion MT360E
?nformatik taraf?ndan üretilen Inpos M120
?nfoteks taraf?ndan üretilen Fus?on 410G

Mü?terilerimizin ?KC’lerini ?? Bankas? Yaz?l?m? ?le Kullanmalar? ??in Ne Yapmalar? Gerekir?

Yasal zorunluluk kapsam?na giren mü?terilerimizin, yukar?da yer alan markalara ait Yeni Nesil ?KC’lerden temin ettikten sonra cihazlar?na Bankam?z yaz?l?m? yüklenmesi i?in ?ubelerimize ba?vurmalar? gerekmektedir.

Yeni Nesil ?KC Temin Edecek Mükelleflere ?? Bankas? Taraf?ndan Sunulan ?zel F?rsatlar Nelerdir?
?
Yeni Nesil ?KC temin edecek mü?terilerimize Bankam?zca sunulan ?zel f?rsatlara buradan ula?abilirsiniz.
?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经