B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

??'te Maa??n?z?n Avantajlar?

Maa??n?z? ?? Bankas?’ndan al?n, avantajlardan yararlan?n!?

?
Maa? ?demelerinizi ?? Bankas?'ndan al?rken, sundu?umuz avantajlarla hayat?n?z? kolayla?t?r?yoruz...

Maa??n?z elinizin alt?nda

Maa??n?z hesab?n?za yatt???nda; dilerseniz yurt geneline yayg?n ?? Bankas? ?ubelerinden, dilerseniz Bankamatiklerden y?l?n 365 günü, günün 24 saati maa? hesab? ve di?er hesaplar?n?za ula?arak maa??n?z? ?ekebilir veya i?lem yapabilirsiniz.?


Bankac?l?k i?lemleri cebinizde

??Cep kullanarak bankac?l?k i?lemlerinizi mesai saatlerine ba?l? olmaks?z?n diledi?iniz an diledi?iniz yerden h?zl? ve kolayca ger?ekle?tirebilirsiniz. Telefonunuza yükleyece?iniz ??Cep uygulamas? ile hesap bilgilerinize kolayca ula?abilir, hesap hareketlerinizi takip edebilir, avantajl? fiyat ve oranlarla i?lemlerinizi, güvenle tamamlayabilirsiniz. Kredi kart?, fatura ?deme, para aktarma i?lemleri, Mobil Borsa ve daha fazlas? ??Cep’te sizi bekliyor. üstelik, ?nternet ?ubesi arac?l???yla da bankac?l?k i?lemlerinizi oldu?unuz yerden yapman?n rahatl???n? ya?ayabilirsiniz. Detayl? Bilgi


Size ve kurumunuza ?zel ayr?cal?klar

?al??makta oldu?unuz kuruma ?zel olarak haz?rlanan bir?ok ?zel avantajdan yararlanabilirsiniz. Kurumunuz i?in sunulan avantajlara ili?kin detayl? bilgiye ?ubenizden ula?abilirsiniz*.

*Ayr?cal?klar, kurumunuz ile Bankam?z aras?ndaki maa? anla?mas? devam etti?i süre boyunca ge?erli olacakt?r.?


Maa??n?z henüz yatmasa da ihtiya? duydu?unuzda Ek Hesap yan?n?zda

Hemen bir Ek Hesap a?t?rarak vadesiz TL hesab?n?zda yeterli tutar olmasa da para ?ekebilir; havale, EFT, otomatik ?deme gibi her türlü i?leminizi rahatl?kla ger?ekle?tirebilirsiniz. Ek Hesap, her ihtiyac?n?z oldu?unda otomatik olarak devreye girer. B?ylece kiran?z, taksitleriniz ve faturalar?n?z gibi düzenli ?demeleriniz aksamam?? olur.
 
Ek Hesab?n?zdan kulland???n?z tutar? geri ?demek i?in ?ubeye gitmeniz de gerekmez. Kulland???n?z tutar vadesiz TL hesab?n?za para yat?r?ld???nda otomatik olarak al?n?r ve kulland???n?z tutar i?in sadece kulland???n?z gün kadar faiz ?dersiniz. Limitinizi kullanmazsan?z herhangi bir faiz veya ücret ?demezsiniz. Detayl? Bilgi?


Kredi Kullan?rken de Avantajl?s?n?z

Maa?lar?n? ?? Bankas? arac?l???yla alan maa? anla?mal? kurum ?al??anlar?na kü?ük, büyük tüm ihtiya?lar? i?in avantajl? faiz oranlar?yla kredi kullanma imkan? sunuyoruz. Nakit ihtiya?lar?n?z?n yan? s?ra konut ve ta??t al?m?, e?itim, tatil, ev e?yalar?n? yenileme ve daha pek ?ok nedenden do?acak her türlü ihtiyac?n?z i?in kredi kullanabilir, ayl?k kü?ük taksitlerle tüm ihtiya?lar?n?z? kolayca kar??layabilirsiniz. Detayl? Bilgi


Maximum Mobil ile kolayl?klar yan?n?zda

Kredi kart? harcamalar?n?z? detayl? olarak g?rebilece?iniz, taksitlendirebilece?iniz ya da erteleyebilece?iniz, kampanyalar? yak?ndan takip edip h?zla kat?labilece?iniz, mobil temass?z ya da QR kod ile ?deme yapabilece?iniz Maximum Mobil uygulamas?n? siz de ke?fedin! Detay Bilgi


Bankamatik Kart'?n?z haz?r…

?? Bankas?'ndan maa??n? alan mü?terilerimizin Bankamatik Kartlar?n? adreslerine teslim ediyoruz.

Bankamatik Kart? ile Türkiye'nin her yerinde 7 gün, 24 saat, ?zel bankalar aras?nda en yayg?n ATM a?? olan Bankamatikleri kullanarak; sadece kart?n?z?n ba?l? oldu?u hesaba de?il mü?teri numaran?z alt?nda tan?ml? tüm hesaplar?n?za ula?arak an?nda para ?ekebilir, ortak ATM uygulamas? kapsam?nda yurt i?inde tüm ATM'lerden ?? Bankas? hesab?n?za ula?abilir, bakiyenizi sorgulayabilir, nakit ?ekebilir, para yat?rabilir, kredi kart? borcunuzu ??renerek ?deyebilirsiniz. Ayr?ca yurt d???nda da Electron veya Maestro amblemi ta??yan herhangi bir ATM'den para ?ekme kolayl???ndan yararlanabilirsiniz. üstelik Bankamatik Kart?n?z? yurt i?i ve yurt d???nda yapaca??n?z al??veri?lerinizde de kullanabilir, al??veri?lerinizden MaxiPuan da kazanabilirsiniz. 


Bir bir birikir, ?? Bankas?'nda de?erlenir!

Birikimleriniz i?in farkl? se?enekler de ?? Bankas?’nda. Dilerseniz birikimlerinizi ??Cep arac?l???yla hemen bir TL ya da d?viz cinsinden vadeli hesap a?arak avantajl? faiz oranlar? ile de?erlendirmeye ba?layabilirsiniz.

Ya da bir Maksimum Vadeli Hesap a?arak paran?z gecelik vadeli hesapla de?er kazan?rken, hesab?n?zda yeterli para olmasa bile talimatl? ?demelerinizin otomatik olarak ger?ekle?mesini sa?layabilirsiniz.

Farkl? mevduat ve yat?r?m se?enekleri tüm ?? Bankas?'ndan maa? alan mü?terilerimizin hizmetinde. Detayl? bilgiye Mevduat ve Yat?r?m ürünleri sayfalar?m?zdan ula?abilirsiniz


Maximum Kart’la hayat? daha keyifli ya?ay?n...

Maximum Kart sahibi olarak; kredi kart?n?zla al??veri? yaparken MaxiPuan kazan?r, MaxiPuanlar?n?z? isterseniz biriktirebilir, isterseniz Maximum anla?mal? noktalarda an?nda para yerine harcayabilirsiniz.

Maximum Kart’?n?z?n Cinemaximum’larda sundu?u kampanyalar ve ayr?cal?klardan faydalanabilirsiniz! Kart?n?z?n yeme-i?me, e?lence ve daha bir?ok farkl? alanda sundu?u indirim, MaxiPuan ve taksit gibi avantajlar?ndan yararlanabilirsiniz. Detayl? Bilgi?


Otomatik ?deme talimat? ile faturalar?n?z? unutun.

Hesab?n?zdan verece?iniz otomatik ?deme talimatlar? ile; takip etmenize gerek kalmadan faturalar?n?z son ?deme tarihinde otomatik olarak hesab?n?zdan tahsil edilir.  Kira, taksit, aidat gibi düzenli ?demeler i?in  otomatik havale veya EFT talimat? da verebilirsiniz.?


?htiya? duydu?unuz sigortalara kolayca ula??n

?Siz, sevdikleriniz, eviniz, araban?z...?htiya? duydu?unuz her konuda size uygun sigorta se?eneklerine kolayca ula?abilir, ?? Bankas? ?ubelerinden Anadolu Sigorta güvencesi ile h?zla poli?enize sahip olabilirsiniz. Detayl? Bilgi   ?X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经