B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m
Ge?mi? Kampanyalar?m?z
30 Kas?m 2018 Esnafa Destek Kredisi
Acil nakit ihtiya?lar?n?zda An?nda Ticari Kredi’ye 7/24 ba?vurabilirsiniz.

100 bin TL’ye kadar finansman ihtiyac?n?z? uygun faiz oranlar?yla hem ??Cep hem ?nternet ?ubemizde An?nda Ticari Kredi i?lemiyle ticari kredi kullanarak kar??layabilir, ilk taksit tarihini krediyi kullanaca??n?z günden itibaren 90 gün sonras? olarak belirleyebilirsiniz. 

üstelik ba?vurunuz herhangi bir belge ve kefil istenmeksizin saniyeler i?inde de?erlendirilip onaylanmas? durumunda kredi tutar? hesab?n?za an?nda aktar?l?r. 

Menü ad?m?: Krediler>An?nda Ticari Kredi 

Kredi hesaplama ve güncel faiz oranlar?n? g?rmek i?in t?klay?n?z.?

100 bin TL üzeri finansman ihtiya?lar?n?zda size ?zel faiz oranlar?m?zdan yararlanabilmek i?in ?ubelerimizi ziyaret edebilirsiniz. 


Kredi talepleri i?in son karar ?? Bankas? taraf?ndan verilecektir. ?? Bankas?, kredi talebini reddetme ya da gerekli g?rdü?ü takdirde farkl? ?artlarda kredi tahsis etme ve teminat talep etme hakk?na sahiptir.  ?


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经