B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Kart Hizmetleri

?Kart?n?z?n daha do?ru ve güvenli kullan?m? i?in.?

Sineman?n Kart? Maximum

Maximum Kart'?n?z veya Bankamatik Kart?’n?z ile Maximum Mobil’den diledi?iniz Cinemaximum biletini s?raya girmeden kolayca alabilir, Maximum Menü f?rsat?yla orta boy m?s?r ve iki adet i?ecekten olu?an menüyü %25 indirimli sat?n alabilirsiniz.

Nakit ?htiya?lar?n?z ??in

Acil nakit ihtiya?lar?n?z i?in ba?vuru yapman?za gerek kalmadan ?? Bankas? kredi kartlar?n?zla Taksitli Nakit Avans ya da Nakit Avans ?ekebilirsiniz.

Yuvarla

?? Bankas? kartlar?n?zla yapaca??n?z tüm al??veri?lerinizin küsuratlar?n? yukar?ya yuvarlay?p, aradaki kuru?lar? se?ti?iniz vak?f, dernek veya sivil toplum kurulu?lar?na ba???layarak sosyal ve ?evresel problemlerin ??zümüne ortak olabilirsiniz.

chip&PIN

Kredi kart? güvenli?iniz i?in Bir chip bir de PIN!

Maxinet

?nternette güvenli al??veri? i?in.

üstü Kals?n

Al??veri? yaparken tasarruf etmenin yolu.

Kredi Kart? Destek Sigortas?

?? Bankas? kredi kart?* sahiplerinin bor?lar?, yap?lan harcamalar üzerinden her ay ?denen prim tutarlar? ile art?k teminat alt?nda.

Dijital Hesap ?zeti

Ka??t tüketimini ?nleyerek do?an?n korunmas?na katk? sa?lamak Dijital Hesap ?zetine ge?in.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经