B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Ki?isel Finans Y?netimi

???Cep ile finansal i?lemlerinizin takibi art?k daha kolay!?

?
??Cep a??l?? ekran?na ekledi?imiz “Varl?klar / Bor?lar / NetDurum” ve “??lemlerim” fonksiyonlar? ile finansal i?lemleriniz her zaman kontrolünüz alt?nda olacak. 

Varl?klar / Bor?lar / Net Durum fonksiyonuyla;
Bankam?zdaki tüm varl?k ve bor?lar?n?z? kolayca g?rebilir,
Anadolu Hayat Emeklilik ve ?? Yat?r?m’daki varl?klar?n?z? tek bir yerden takip edebilir ve
Varl?k ve bor?lar?n?z?n durumunu ayl?k olarak ge?mi?e d?nük inceleyebilirsiniz.

??lemlerim fonksiyonundan;
Tüm kart ve hesaplar?n?zdan ger?ekle?tirdi?iniz hareketleri konsolide olarak ve kategorize edilmi? ?ekilde izleyebilirsiniz,
?stedi?iniz i?lemi se?erek i?lemin detaylar?na eri?ebilir, i?lemin yap?ld??? hesap / kart bilgisi, ayn? kategori ve i?lem türünde yapt???n?z ge?mi? aylardaki i?lem tutarlar?n? ve benzeri bir?ok ayr?nt?y? inceleyebilirsiniz,
?stedi?iniz i?lemin kategorisini de?i?tirebilir, i?lemlerinize yorum ekleyebilirsiniz.
Kategori, yorum veya i?lem ismine g?re h?zl?ca i?lem arayabilir, filtre ?zelli?i ile detayl? arama yapabilirsiniz. 

?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经