B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Konut Paket Sigortas?

Konut sigortas?, evinizi ve e?yalar?n?z? yang?n, h?rs?zl?k, deprem, sel gibi pek ?ok riske kar?? koruma alt?na alan bir sigorta türüdür. Konut sigortas? zorunlu deprem sigortas?ndan farkl? olarak sadece Do?al Afet Sigortalar? Kurumu (DASK) taraf?ndan belirlenen limitlerle de?il ?ok daha geni? bir yelpazede evinize ve e?yalar?n?za koruma sa?lar. 
Konut Paket Sigortas?
?

Konut Sigortas? Nedir?

Konut paket sigortas? olduk?a geni? kapsaml? bir ev sigortas? olup birbirinden farkl? avantaj ve hizmetleri size ?zel olarak sunar. Evinizin ba??na gelebilecek istenmeyen durumlara kar?? size maddi anlamda destek sa?lar.

 

?zellikler ve Teminatlar


 
Konut sigortas? ana teminatlar? yang?n, sel, y?ld?r?m ve deprem nedenlerinden dolay? meydana gelen hasarlara ili?kin olup tek poli?e ile size sunulur. Konut Sigortas? kapsam?nda konutta meydana gelen hasar sonucu olu?an tesisat ve elektrik sorunlar?n?n tamirat?, doktor veya ambulans g?nderilmesi, otel hizmeti, konutun fatura ?demelerine destek gibi herhangi bir ilave ücret ?demeden size sunulan hizmetlerden faydalan?rs?n?z.

 
Konut sigortas? ile teminat alt?na al?nan k?ymetler:
Bina
Ev e?yas?
De?erli e?ya
Misafir e?yas?
Nakit para ve k?ymetli evraklar

 
Konut sigortas? neyi kapsar diye merak ediyorsan?z Anadolu Sigorta Konut Poli?esi ile genel teminatlara ilaveten sunulan ?zel avantajlar ?u ?ekildedir:

 
Yeni De?erinden ?deme Teminat?
Yak?t S?zmas?
Bina Sabit Tesisatta H?rs?zl?k
Boya Badana Teminat?
Ge?ici Adres, Nakil
E?yalar?n Konut D???nda da Teminat Alt?nda Bulunmas?
Misafir E?yalar?n?n Teminat Alt?nda Bulunmas?
Konut ?oklu?u ?ndirimi
Hasars?zl?k ?ndirimi
Hasars?zl?k ?ndirim Transferi
K?ymetli E?ya (Sigorta bedelinin poli?e üzerinde belirtilmesi kayd?yla)
Nakit Para Ve K?ymetli Evrak (Sigorta bedelinin poli?e üzerinde belirtilmesi kayd?yla)
Sunulan teminatlar; mü?teri taraf?ndan se?ilen paket tipi ve teminat alt?na al?nan k?ymetler kapsam?nda de?i?iklik g?sterir.

 

Primler


 
Konut sigortas? primleri; konutunuzun büyüklü?ü, de?eri, deprem riski ta??yan bir b?lgede almas? gibi ?zelliklere g?re farkl?l?k g?sterir. Anadolu Sigorta taraf?ndan Hesapl?, Standart ve Elit olmak üzere 3 ayr? i?erikte olu?turulan Yeni Nesil Konut Paket Sigorta Poli?esi farkl? büt?elere g?re farkl? paket alternatiflerini sizlere sunar. Sat?n ald???n?z teminatlar kapsam?nda prim ?demesi de de?i?iklik g?sterir.

 

Nas?l Sahip Olunur?


 
Konut sigortas? zorunlu mu sorusunun cevab? olarak bu sigorta türünün iste?e ba?l? oldu?u verilebilir. Ancak yasal bir zorunlulu?u olmasa dahi konut sigortas? geni? kapsaml? güvenceler sunar. Poli?e kapsam?ndaki durumlarda yap?lan konut sigortas? hasar ?demesi ile kar??la?aca??n?z finansal zorluklar?n ?nüne ge?ilir.

 
?Konut Sigortas? poli?enizi ??Cep üzerinden ya da size en yak?n ?? Bankas? ?ubesine u?rayarak sat?n alabilirsiniz. Ba?vuru ?ncesi kimlik, konutunuzun a??k adres bilgileri, tapu bilgileri, konutun brüt metrekaresi, kat say?s?n?n belirtilmi? oldu?u doküman gibi konut sigortas? yapt?rmak i?in gerekli belgelerin taraf?n?zdan haz?r hale getirilmesi i?lemlerinizi daha h?zl? bir ?ekilde sonu?land?r?r.?

 

?
S?k?a Sorulan Sorular

?Deprem sigortas?n?n aksine konut sigortas? zorunlu de?ildir. Ancak konut sigortas?, zorunlu deprem sigortas?n?n kapsamad??? bir?ok farkl? durumu teminat alt?na al?r. Ayr?ca konut kredisi kullan?lan durumlarda bankalar konut sigortas? yapt?r?lmas?n? talep edebilir.?

??? Bankas? taraf?ndan Anadolu Sigorta güvencesinde sunulan Konut Paket Sigortas?, evinizde ya?anabilecek bir?ok olumsuz duruma kar?? ?e?itli teminatlar sunar. Konut sigortas? kapsam?nda; bina, ev e?yalar?, konutunuzda bulunan de?erli e?yalar, misafir e?yalar? ve nakit para ile k?ymetli evraklar koruma alt?na al?n?r. Tüm bu k?ymetler; olas? bir yang?n, deprem, y?ld?r?m dü?mesi, sel , su bask?n?,toprak kaymas? ve h?rs?zl?k gibi durumlar kar??s?nda teminat alt?ndad?r. Ayr?ca Konut Paket Sigortas?, iste?e ba?l? olarak ek teminat avantajlar? da i?erir. Boya badana teminat?ndan zorunlu durumlarda adres nakil hizmetine kadar bir?ok farkl? avantaj, ?e?itli paketler dahilinde kullan?c?lara sunulur. ?? Bankas?’ndan alaca??n?z konut sigortas? hizmetinde poli?e dahilindeki teminatlar? taleplerinize g?re ?zelle?tirebilirsiniz.?

?Konut sigortas?n? diledi?iniz tarihte yapt?rabilirsiniz. Yeni bir ev sat?n al?rken sigorta yapt?rabilece?iniz gibi dilerseniz halihaz?rda oturdu?unuz ev i?in de konut sigortas? i?lemlerinizi ba?latabilirsiniz.?

??? Bankas?’n?n Anadolu Sigorta i? birli?iyle sundu?u Konut Paket Sigortas? ürününden faydalanmak i?in ??Cep uygulamas?n? kullanabilir ya da dilerseniz size en yak?n ?? Bankas? ?ubesine giderek i?lemlerinizi ba?latabilirsiniz.?

???Cep ile Konut Sigortas? ??lemi


 ??Cep uygulamas?n? iOS cihazlar?n?z i?in App Store, Android cihazlar?n?z i?inse Google Play Store üzerinden indirin.
Uygulaman?n talep etti?i bilgileri ilgili ekranlara girerek ??Cep’e giri? yap?n.
Sol üstte yer alan menüyü a??n ve “Sigorta” se?ene?ini t?klay?n
Ekranda beliren se?enekler aras?ndan “Konut” butonuna t?klay?n.
Kar??n?za ??kan menüde tekrar “Konut” se?ene?ine t?klay?n.??

??? Bankas? ?ubelerinden Konut Sigortas? ??lemi??


Konut sigortas? poli?enizi dilerseniz ?? Bankas? ?ubelerinden de sat?n alabilirsiniz. ?ubeye geldi?inizde a?a??da yer alan belgeleri haz?r bulundurman?z i?lemlerinizin ?ok daha h?zl? ger?ekle?mesini sa?layacakt?r.? Sigorta yapt?racak ki?inin kimlik belgesi
Konutun a??k adres bilgilerini g?sterir belge
Konutun tapu bilgileri
Konutun metrekare cinsiden brüt yüz ?l?ümünü belgeleyen evraklar
Konutun yer ald??? binadaki kat say?s?n? g?sterir belge?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经