B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Kredi Ba?vurusu

Arad???n?z eve sahip olmak, aya??n?z? yerden kesecek bir otomobil almak ya da beklenmedik bir anda olu?an her türlü ihtiyac?n?z i?in krediniz ?? Bankas?'nda?

Kredi Hesaplama ?

Hayat Sigortas? ?stiyorum Taksit Taksit Tutar? Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara Hayat Sigortas? ?stiyorum
 
Krediler
Faiz Oran?
Hayat Sigortas?
Bu kredi türü i?in ge?erli bir se?im de?ildir.
Kredi Tutar?
TL
?deme Se?enekleri
Kredi Tutar?
min
max
TL
Kredi Vadesi
AY
 
?deme S?kl???
  
?deme Erteleme
(Toplam taksit say?s?, yukar?da yapt???n?z se?imlere g?re de?i?ebilecektir.)
+ Balon ?deme Ekle
  Hesapla  
Bu kredi türü i?in ge?erli bir se?im de?ildir.
Belirtilen faiz oran? Bankam?zca mü?teri ?zelinde uygulanan en dü?ük fiyat olup, mü?teri ?zellikleri, risklilik durumu, kredi tutar?, vadesi ve di?er kredi bilgilerine g?re de?i?iklik g?sterebilmektedir. Hesaplamalar bilgilendirme ama?l? olup; Bankan?n faiz oran?n? de?i?tirme hakk? sakl?d?r. ?Nihai taksit, kredi tutar?, faiz oran?, tahsil edilecek masraf ve komisyonlarla ilgili ?ubelerimizden bilgi alabilirsiniz. Hayat sigortas? primi, 20.000 TL tutar?ndaki 1 y?l vadeli ihtiya? kredisi i?in 35 ya? üzerinden ?rnek olarak hesaplanm?? olup; kredi tutar?, kredi vadesi, faiz oran? ve mü?terinin ya??na g?re de?i?iklik g?sterecektir. Tahsis ücreti %5 BSMV i?ermektedir.
?Nihai taksit, kredi tutar?, faiz oran?, tahsil edilecek masraf ve komisyonlarla ilgili ?ubelerimizden bilgi alabilirsiniz. Ta??t Kredileri i?in Kasko Sigortas? 0 km binek ara? ve 35 ya??ndaki bir mü?teri i?in hesaplanm?? 1 y?ll?k kasko sigortas? bedeli olup ya?, cinsiyet ve ara? modeline g?re de?i?iklik g?stermektedir. Tahsis ücreti %5 BSMV i?ermektedir. 0 km i?in - Bireysel ta??t kredilerinde sat?n al?nacak arac?n as?l fatura de?erinin 120.000 TL ve alt?nda olmas? durumunda azami vade 60 ay, 120.000 TL üzerinde ise azami vade 48 ayd?r. 2. El i?in - Bireysel ta??t kredilerinde sat?n al?nacak arac?n kasko de?erinin 120.000 TL ve alt?nda olmas? durumunda azami vade 60 ay, 120.000 TL üzerinde ise azami vade 48 ayd?r.?
?Nihai taksit, kredi tutar?, faiz oran?, tahsil edilecek masraf ve komisyonlarla ilgili ?ubelerimizden bilgi alabilirsiniz. Balon ?demeli d?nem se?ilmesi halinde, taksit tutarlar? ?deme plan?nda g?sterilmektedir. 92 ay vadeli 180 bin TL kredi talebi olan 41 ya??ndaki bir kullan?c? i?in hesaplanan ?rnek Hayat Sigortas? bedeli 450 TL’dir. Bu tutar kredi vadesi, tutar?, mü?terinin ya?? ve kredi faiz oran?na g?re de?i?iklik g?stermektedir. Konut Kredileri i?in bir y?ll?k Konut Sigortas? primi 269 TL, DASK poli?esi ise 180 TL'dir. Konut sigortas? ve DASK prim tutarlar? ortalama olarak hesaplam?? olup, konutun lokasyonu, m2'si vb. kriterlere g?re de?i?iklik g?stermektedir. Ekspertiz raporu düzenletilmesinde ü?üncü taraflara ?denen masraflar mü?teriye aittir. Ta??n?r ve Ta??nmaz Rehin Tesis ücreti, ü?üncü taraflara ?denecek olmas? halinde mü?teriden tahsil edilir, aksi durumda talep edilmez.? Tahsis ücreti kredi limitinin %0.5’idir, BSMV’den muaft?r.
 
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经