B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Kredi Destek Sigortas?

Kredi Destek Sigortas?, Türkiye ?? Bankas?’ndan kredi kullanan mü?teriler i?in Anadolu Hayat Emeklilik i? birli?iyle haz?rlanan finansal destek sigortas? ürünüdür.

Kredi Destek Sigortas? Nedir?

Kredi koruma sigortas? sayesinde, ?? Bankas? kredi mü?terileri istem d??? i?sizlik, ?lüm veya tam ve kal?c? sakatl?k risklerine kar?? kalan kredi tutar? güvence alt?na al?n?r. ??sizlik riskine kar?? kredi bakiyelerine güvence sa?lad??? i?in kredi i?sizlik sigortas?, ?lüm veya tam ve kal?c? sakatl?k nedeniyle i? g?rmezlik durumunda kredi tutar?n?n teminat?n? sa?lad??? i?in kredi hayat sigortas? olarak da bilinir.

 

Kimler Yararlanabilir?


 
Anadolu Hayat ve Emeklilik taraf?ndan sunulan Kredi Destek Sigortas?, ?? Bankas?’ndan kredi kullanan mü?teriler i?in tasarlanm??t?r.

 

Teminatlar, Primler


 
?? Bankas? ?ubelerinden nakit kredi, konut veya ta??t kredisi kullanan mü?terilerin ?lüm veya tam ve kal?c? sakatl?k hallerinde kredi tutar?n?n tamam?, istem d??? i?sizlik halinde ise 6 ayl?k kredi taksitinin vadesinde ?denmesi teminat alt?na al?n?r. Kredi kullanan ki?inin ?artlar? dikkate al?narak hesaplanan Kredi Destek Sigortas? prim tutarlar?, kredi kulland?rma a?amas?nda pe?in veya harici bir kredi daha kullan?larak ?denebilir. 

 
??sizlik durumu, sigortal?n?n riskin ger?ekle?ti?i andaki istihdam durumuna g?re belirlenir. ??sizlik kapsam?ndaki durumlar;
ücretli ?al??an mü?terilerin istem d??? i?sizlik riski,
Serbest meslek sahibi ve devlet memuru mü?teriler i?in ge?ici sakatl?k riskleri,
Emekli ?al??an mü?teriler i?inse hastaneye yat?r?lma riski.

 
Nakit, konut ve ta??t kredilerinde, kredi koruma sigortas? teminatlar? belirlenirken uygulanan teminatlar tutarlar? ??yledir:
Ayl?k taksitleri 4.500 TL’nin alt?nda olmak ko?ulu ile toplam tutar? 250.000 TL’ye kadar olan konut kredileri,
Ayl?k taksitleri 2.250 TL’nin alt?nda olmak ko?ulu ile toplam tutar? 64.800 TL’ye kadar olan nakit kredi ve ta??t kredileri.

 
Riskin ger?ekle?mesi halinde, yukarda belirlenen kriterlere uygun kredilerin azami 6 taksidi mü?teri ad?na ?denir.?

 
??sizlik teminat?ndan faydalanabilmek i?in;
Poli?e ba?lang?? tarihinden itibaren 90 gün ge?mesi,
Riskin ger?ekle?ti?i tarihten itibaren istek d??? i?sizli?in ve ge?ici sakatl???n aral?ks?z 30 gün, hastanede yat?r?lman?n aral?ks?z 7 gün sürmesi,
Riskin ger?ekle?ti?i tarihten ?nce aral?ks?z olarak en az 6 ay süreyle istihdam ili?kisi i?inde ?al???lm?? olmas?

 
gerekiyor.

 
Kredi Destek Sigortas?n?n süresi 12-60 ay aras?nda de?i?mektedir. Kredinin vadesinin 12 aydan k?sa olmas? durumunda Kredi Destek Sigortas? yap?lamamaktad?r. 

 


?
?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经