B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Kredi Kart? ?deme

Hesap ?zetiniz, hesap kesim tarihinden sonra posta ve/veya e-posta adresinize g?nderilecektir. Ayr?ca hesap ?zetinizin SMS yoluyla bildirilmesi i?in talimat verebilirsiniz. Hesap ?zetinizin elinize ge?memesi halinde, ?ubelerimizden, 0 850 724 0 724 numaral? Telefon ?ubemiz, ?nternet ?ubemiz, ??Cep, Maximum Mobil ve Bankamatik cihazlar?m?z arac?l??? ile hesap ?zeti borcunuzu ??renebilirsiniz. Kredi kart? bor?lar?n?z?, ?ubelerimizden, Bankamatiklerimizden ve PTT ?ubelerinden* nakden; ?ubelerimizden, Bankamatiklerimizden, 0 850 724 0 724 numaral? Telefon ?ubemizden, ?nternet ?ubemizden, ??cep’ten ve Maximum Mobil’den  hesaben ?deyebilirsiniz.
     
Bunun yan?nda, her ay bor? ?deme tela??na son vermek i?in hesab?n?z?n bulundu?u ?ubelerimiz veya 0850 724 0 724 numaral? telefondan ?? Bankas? Telefon ?ubesi Mü?teri Temsilcileri kanal?yla, ?nternet ?ubemiz, ??Cep veya Maximum Mobil’den otomatik ?deme talimat? vererek, hesap ?zeti borcunuzun tamam?n?n veya asgari ?deme tutar?n?n son ?deme tarihinde hesab?n?zdan otomatik olarak ?ekilmesini sa?layabilirsiniz. üstelik ek hesab?n?z varsa vadesiz hesab?n?zda para olmasa bile borcunuz ?denir. Hatta dilerseniz kredi kart? geri ?demelerinizde SOS hizmetimizden yararlanabilir, vadesiz hesab?n?zda para bulunmasa dahi ilgili yat?r?m hesab?n?z?n serbest bakiyesi ve yat?r?m hesab?n?zdaki 801 ve 808 kodlu likit fonlar?n?z kullan?larak borcunuzun ?denmesini sa?layabilirsiniz.

TL limitinin yan? s?ra ayr?ca yabanc? para limiti de bulunan kartlar?n d?viz cinsinden yans?yan bor?lar? da otomatik ?deme talimat? kapsam?ndad?r. Maximiles VISA, Maximiles Select VISA ve Maximum Premier Kart’?n?z i?in verece?iniz “Otomatik Geri ?deme Talimat?” hem yurti?i al??veri?lerinizden kaynaklanan TL bor?lar?n?z, hem de yurtd??? al??veri?lerinizden kaynaklanan EUR / USD bor?lar?n?z i?in ge?erlidir. Kredi kart?n?z?n hesap ?zeti para birimini TL, TL/USD, TL/EUR veya TL/USD/EUR olarak belirleyebilir, ilgili d?viz cinsinden hesap ?zeti borcunuzu son ?deme tarihine kadar s?z konusu d?viz cinsinden ?deyebilirsiniz. EUR / USD cinsinden hesap ?zeti bor?lar?n?z?n hesab?n?zdan otomatik ?denebilmesi i?in yabanc? para limitiniz ile ayn? para biriminden d?viz tevdiat hesab?n?z?n (USD ya da EUR) olmas? ve ?ubenize ba?vurarak d?viz hesab?n?z? kart?n?za tan?mlatman?z yeterlidir. Buna ilaveten; yabanc? para hesap ?zetlerinizdeki bor? tutar?n?n son ?deme tarihinde ?denmemesi durumunda, borcunuz yabanc? para olarak izlenmeyecek ve Bankam?z Gi?e D?viz Sat?? kurundan TL’ye d?nü?türülerek TL üzerinden izlenecektir.

*12.000 TL’yi ge?meyen hesap ?zeti bor?lar?n?z? PTT on-line ?ubeleri ve acentelerinden ?deyebilirsiniz. PTT hari? di?er tüm ?deme kanallar? ücretsiz olup, PTT ?deme ücreti BSMV hari?  3,81’dir.


 
 

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经