B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Risk Raporu sayesinde halen aktif veya son 5 y?l i?erisinde kapanm?? olan kredilerinize ili?kin ?deme ge?mi?inizi detayl? olarak g?rebilirsiniz. Ayr?ca, Risk Raporunuzu ald???n?zda kulland???n?z tüm bireysel kredili ürünlerin ge?mi? d?nem verileri üzerinden olu?turulan Findeks Kredi Notunuzu da ??renirsiniz.

?Risk Raporu’nu neden almal?s?n?z?

Findeks Kredi Notunuzu ??renirseniz;
Kullanm?? oldu?unuz kredili ürünlere ili?kin geri ?demelerinizi ve bekleyen bor?lar?n?z? kontrol edebilir, istenmeyen gecikmelerin ?nüne ge?ebilirsiniz.
?deme gücünüz hakk?nda fikir sahibi olursunuz.

Risk Raporu’nu nereden alabilirsiniz?

Risk Raporunuzu ?nternet ?ubemiz, Bankamatiklerimiz, ??Cep ve ?ubelerimiz arac?l???yla alabilirsiniz. Risk Raporunuza ula?mak i?in

?nternet ?ubemizden Kredilerim > Kredi Risk Raporu
Bankamatiklerimizden Bilgi Sorma > Kredi Risk Raporu
??Cep’ten Krediler > Kredi Risk Raporu

ad?mlar?n? takip edebilirsiniz.

??Cep uygulamas?n? telefonunuzun taray?c?s?na www.nkchocolates.com/indir yazarak yükleyebilirsiniz.


???

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经