B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Bireysel Krediler

?Bireysel tüm ihtiya?lar?n?z i?in ?? Bankas? yan?n?zda. H?zl? ve güvenli bir ?ekilde ba?vurunuzu yapabilirsiniz.

An?nda Kredi

?Acil nakit i?in h?zl? ??zümler ?? Bankas?’nda! Tüm nakit ihtiya?lar?n?z? ??Cep'ten veya ?nternet ?ube’mizden ve Bankamatik'lerimizden diledi?iniz an yap?n, ?ubeye gitmeden kredi ?ekmenin kolayl???ndan yararlan?n.?

?htiya? Kredisi

?Her türlü ihtiyac?n?za ?zel krediniz ?? Bankas?’nda?.

Ta??t Kredisi

?Yeni bir ara? alarak aya??n?z? yerden kesmek niyetindesiniz ya da emektar araban?z? yenilemek istiyorsunuz… Yeni veya 2. el, binek otomobil veya ticari/hafif ticari ara? al?rken, ta??t krediniz ?? Bankas?'nda.

Ev Kredisi

?Kirada ya?amaktan b?kt?m diyorsan?z, Yat?r?mlar?n?zla yeni bir ev almak istiyorsan?z krediniz ?? Bankas?’da.?

Findeks Paketleri

?Size uygun Findeks Paketiyle kredi performans?n?z? kolayca takip edebilirsiniz.?

Kredi Notu ??renme / Risk Raporu

?Risk Raporu sayesinde halen aktif veya son 5 y?l i?erisinde kapanm?? olan kredilerinize ili?kin ?deme ge?mi?inizi detayl? olarak g?rebilirsiniz.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经