B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Merhaba, ben MAX?!

?Yapay zeka ve do?al dil i?leme teknolojileri sayesinde her ge?en gün yeni ?eyler ??renen, yeteneklerini sürekli geli?tiren ki?isel asistan?n?z?m.

Bana ??Cep veya Maximum Mobil'den diledi?iniz zaman kolayca ula?abilirsiniz.

YETENEKLER?M

Günün ??zeti

Hesab?n?z?n ve kredi kart?n?z?n güncel durumu, yak?n tarihli ?demeleriniz ve yat?r?m planlar?n?z i?in günlük piyasa bilgilerinden olu?an size ?zel ?zeti sunmak i?in haz?r?m.

Harcama Ge?mi?i

Ge?mi? harcamalar?n?z? diledi?iniz zaman kategori baz?nda raporlayabilirim.

Kampanyalar

Kredi kart? kampanyalar?n? benden ??renebilir ve h?zl?ca diledi?iniz kampanyaya kat?labilirsiniz.

Harcama Tavsiyesi

Güncel finansal durmunuzu, bor?lar?n?z? sizin yerinize takip ederim. Hatta gerekti?i zaman size harcama tavsiyelerinde bile bulunabilirim.

??lemlerim

Yapt???n?z tüm bankac?l?k i?lemlerinin detayalr?n? bana sorarak kolayca ??renebilirsiniz.

Yak?n Tarihli ?demelerim

Yakla?an ?demelerinizi mi merak ettiniz? Bana sorun, an?nda ??renin.

?Kredi Hesaplama?

??htiya? duydu?unuz tutar ve vadeyi girin, size ?zel faiz oran?yla hesaplayaca??m kredi bilgilerini an?nda ??renin.

Fatura ?deme

??denmesi gereken faturan?z m? var? ?deme yapmak istedi?iniz fatura türü ve kurumu s?yleyin ?demenizi ger?ekle?tireyim.?

D?viz ??lemleri?

Diledi?iniz an d?viz al?? ya da sat?? taleplerinizi ger?ekle?tirebilirim.

Kredi Kart? Bilgileri

Kredi kart?n?zda ne kadar limitiniz kald???n? m? merak ettiniz? Bana sorun, an?nda ??renin.

Hesap Bakiye Bilgileri

?Hesab?n?zda ne kadar kald???n? m? merak ettiniz? Bana sorun, an?nda ??renin.

Nakit Avans ??lemleri

Acil nakit ihtiya?lar?n?z i?in yan?n?zday?m. Diledi?iniz an kart?n?zdan ister taksitsiz ister taksitli nakit avans taleplerinizi an?nda ger?ekle?tirebilirim.?

Kredi Kart? Bor? ?deme

Kredi kart?n?z?n ?deme günü mü geldi? Bana s?yleyin ?demenizi an?nda ger?ekle?tireyim.
?
??

NERELERDEY?M?

??Cep ve Maximum Mobil'de

?Evde, i?te, okulda... Nerede olursan?z olun her zaman yan?n?zday?m.

Hemen ???Cep'inizi veya Maximum Mobil'inizi a??n, bir an ?nce tan??al?m!

Google Asistan ve WhatsApp'ta

?

?Dilerseniz Google Asistan uygulamas?na "?? Bankas? ile konu?mak istiyorum." diyerek ya da WhatsApp uygulamas?ndan 0850 724 0 724 numaral? ileti?im numaras?n? telefon rehberinize kaydederek de bana ula?abilirsiniz.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经