B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Mesle?inize ?zel Bankac?l?k

Doktorlara ?zel Ayr?cal?klar

?Doktorlara ?zel Hizmet Paketi: Mesle?i doktor olan mü?terilerimiz, bugüne ve gelece?e dair planlar?n? ?? Bankas? ayr?cal?klar? ile daha avantajl? ve güvenli bir ?ekilde ger?e?e d?nü?türecek.?

Di? Hekimlerine ?zel Ayr?cal?klar

?Di? hekimlerine ?zel Ayr?cal?klar: Türk Di?hekimleri Birli?i üyesi di? hekimleri, Türk Di?hekimleri Birli?i Platinum Kart ile i? ve sosyal ya?amlar?n?n her an?nda kendilerini ayr?cal?kl? hissedecek, bankac?l?k i?lemlerinde kendilerine sunulan ürün ve hizmetlerle rahat edecek?

Avukatlara ?zel Ayr?cal?klar

??stanbul, Ankara, ?zmir Barosu üye Avukatlar?na ?zel Ayr?cal?klar: ?stanbul, Ankara, ?zmir barosu üye avukatlar kendilerine ?zel tasarlanan platinum kart ile i? ve sosyal ya?amlar?n?n her an?nda kendilerini ayr?cal?kl? hissedecek !

Pilotlara ?zel Ayr?cal?klar

?P?LVAK üyesi Pilotlar?m?za ?zel Ayr?cal?klar: P?LVAK üyesi pilotlar,  P?LVAK Platinum Kart ile i? ve sosyal ya?amlar?n?n her an?nda kendilerine ?zel ayr?cal?klardan yararlanacak , bankac?l?k i?lemlerinde kendilerine sunulan ürün ve hizmetlerle rahat edecek.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经