B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

?demeler ve Para Transferi

FAST: Fonlar?n Anl?k ve Sürekli Transferi

Yeni ?deme sistemi FAST ile art?k diledi?iniz gün diledi?iniz saatte 7/24 para transferi yapabilirsiniz.? 

Kolay Adres

?Para transferleri “Kolay Adres” ile IBAN gerekmeden mümkün olacak.

Gelece?e ?de

??? Bankas? deste?iyle hayata ge?irilen “Gelece?e ?de” platformu ile Covid-19 pandemisi ?nlemleri nedeniyle ticari faaliyetleri kesintiye u?rayan i?letmelere hi?bir ücret talep etmeksizin destek sa?lanmas? ama?lanmaktad?r.

Trafik Para Cezas? (TPC) ?deme

?Trafik Para Cezas? (TPC) ?demelerinizi ?nternet ?ubemizden ya da ??Cep üzerinden ger?ekle?tirebilirsiniz.?

MTV ?deme

?MTV (Motorlu Ta??tlar Vergisi) ?demelerinizi bir ka? ad?mda kolayca ger?ekle?tirebilirsiniz.?

Fatura ?demeleri

?Fatura ?deme i?lemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.?

Kredi Kart? ?deme

?Her ay bor? ?deme tela??na son verin.

üniversite Har? ?deme

?üniversite harc?n?z? ?demek i?in, art?k saatlerce kuyrukta beklemenize gerek yok.

Pasaport ?demeleri

?Pasaport almak ya da yurt d???na ??kmak i?in yap?lmas? gereken her türlü yasal yükümlülü?ü Bankam?z üzerinden yerine getirebilirsiniz.

Vergi ?deme

?Bankam?z arac?l??? ile 12 - Gelir Vergisi'ni (GSM?) ?deyebilirsiniz.?

Tüketici Kredisi ?demeleri

?Tüketici kredisi taksitlerinizi sizin yerinize biz dü?ünüyoruz.?

Faturas?z Hat Yükleme

??? Bankas?’nda faturas?z hat yükleme i?lemleri ?ocuk oyunca??.

SGK ?demeleri

?SGK prim ?demelerinizi dilerseniz ??Cep veya ?nternet ?ubemizden, dilerseniz sgk.gov.tr’den ger?ekle?tirebilirsiniz.?

Güvenli Ara? Al?m Sat?m

?Güvenli Ara? Al?m Sat?m Sistemi ile ta??t al?m ve sat?m i?lemleri h?zl?, kolay ve güvenli bir ?ekilde yapabilecektir.

Kira ?deme Hizmet Paketi

??? Bankas? arac?l??? ile kira ?demek, kira gelirini düzenli almak art?k ?ok daha kolay.?

Apartman Y?netim ve Site Tahsilat Sistemi

??? bankas?n?n size sundu?u ayr?cal?klar ile apartman?n?zda ve sitenizde i?ler kolayla??yor, 7 gün 24 saat huzurunuz hi? bozulmuyor.?

Ba???

?Ba??? ??lemleri?

Sigorta ?demeleri

?Prim ?demeleriniz i?in ?ubeye gitmeyin, otomatik ?deme ile hayat?n?z? kolayla?t?r?n.

?zel Okul ?demeleri

?Hem hayat?n?z? kolayla?t?r?n, hem de ?ocu?unuzun e?itimine maksimum ?zen g?sterin.?

OGS/HGS

?K?prü ve otoyol ge?i?lerini kolayla?t?ran OGS ve HGS'ler ?? Bankas? mü?terilerine ?zel hizmetlerle...?

?ek Senet

?Türkiye'nin her yerinde ?ek ve senetlerinizin tahsili i?in ?? Bankas?'na ba?vurabilir, yayg?n ?ube a??n?n avantajlar?ndan yararlanabilirsiniz.?

SOS ve Maksimum Hesap

?Hesab?n?zda yeterli para olmasa bile, otomatik ?demeleriniz güvence alt?nda.?

Para Aktarma

?Diledi?iniz miktarda, diledi?iniz zaman...?

Cebe Havale

?Cep telefonuna para g?ndermenin en kolay yolu.?

Western Union

?Tüm dünyaya para g?nderme ve alma servisi Western Union, art?k ?? Bankas? ?ubelerinde.?

PTT Para Transferi

?PTT ?ubelerinden ?? Bankas? hesaplar?na an?nda para transferi kolayl???.?

Yard?mc? Hesap

?Hesab?n?z? Yard?mc? Hesap olarak tan?mlayarak tan?d?klar?n?z?n ihtiya?lar? durumunda Bankamatiklerimiz arac?l???yla hesab?n?zdan para ?ekmelerini sa?layabilirsiniz.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经