B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

OGS/HGS

?? Bankas? arac?l???yla OGS ve HGS ge?i? ücretleri sorun olmaktan ??kar! OGS ve HGS anla?mal? bankalar aras?nda bulunan bankam?z ile güvenli ve pratik i?lemleri k?sa sürede tamamlayabilir, yolculu?unuz boyunca kolay ve h?zl? ge?i? yapabilirsiniz. ?? Bankas? ile konforlu bir yolculukta zamandan kazanabilirsiniz.

HGS

OGS

HGS Nedir?


H?zl? Ge?i? Sistemi (HGS), ge?i? ücretlerinin h?zl? bir ?ekilde ?denmesini sa?lamaya y?nelik ?zel bir uygulamad?r. Bankam?zdan HGS kart? veya etiketi alarak HGS’nin avantajlar?ndan hemen faydalanmaya ba?layabilirsiniz.

Ara?lar, Karayollar? Genel Müdürlü?ü (KGM) taraf?ndan ?deyecekleri ücretler a??s?ndan s?n?flara ayr?lm??t?r. Arac?n?za uygun HGS almak ad?na KGM taraf?ndan belirlenen ara? s?n?flar? listesine www.kgm.gov.tr adresinden, HGS hakk?nda detayl? bilgilere ise www.ptt.gov.tr adresinden ula?abilirsiniz. HGS etiketiniz/kart?n?z kulland???n?z arac?n s?n?f?na uygun olmal?d?r. HGS etiketinize/kart?n?za ili?kin ara? s?n?f? etiketiniz/kart?n?z üzerinde yer al?r. HGS’nin teknik ?zellikleri gere?i, arac?n cam?na yap??t?r?lm?? etiket yerinden ??kart?ld???nda kullan?lamaz hale gelir. Bu nedenle, HGS kay?t i?lemi yapt?rd?ktan sonra size teslim edilecek olan ?? Bankas? HGS etiketinizi yap??t?r?lm?? bulundu?u yerinden ??kartmamaya ?zen g?steriniz.


HGS Etiketini/Kart?n? Nas?l Alabilirim?


Tüm s?n?flardaki  HGS etiketini/kart?n? ?ubelerimizden, ??Cep’den ve ?nternet ?ubemizden sat?n alabilirsiniz. ?ube d??? bankac?l?k kanallar?m?z üzerinden sat?n al?nan HGS etiketi/kart? kurye arac?l??? ile ücretsiz olarak adresinize teslim edilecektir.

HGS ?deme


HGS yükleme i?lemleri, ?? Bankas? kredi kart?n?zdan ya da nakit ?ekime a??k ek hesap limiti bulunan Vadesiz TL hesab?n?zdan yap?l?r. ?ubeniz, HGS yüklemesi i?in sizden talimat almak durumundad?r.

 

HGS Nas?l Yüklenir?


HGS etiketinizi/kart?n?z? ald???n?z s?rada etiketinize/kart?n?za, ara? s?n?f?na g?re belirlenen asgari tutar?n alt?nda bir tutar olmamas? kayd?yla, sizin belirleyece?iniz tutarda ilk yükleme yap?l?r. Daha sonra yap?lacak HGS yükleme i?lemleri, bankam?zca otomatik olarak ger?ekle?tirilir. B?ylece HGS bakiye tutar?n?z sürekli olarak yenilenir.

HGS etiketinizi/kart?n?z? ?? Bankas? kredi kart?n?z ile e?le?tirdi?inizde, HGS etiketinize/kart?n?za yap?lacak yüklemeler kart?n?za al??veri? i?lemi olarak yans?yacakt?r. B?ylece herhangi bir faiz veya komisyon eklenmeden, ?demelerinizi ekstrenizin son ?deme tarihine kadar yapabilirsiniz.

PTT taraf?ndan Bankam?za iletilen ge?i?lerinizi ??Cep'ten ve ?nternet ?ubemizden g?rüntüleyebilir, HGS hesap ?zetinizin e-posta ile taraf?n?za iletilmesini isteyebilir ya da 0 850 724 0 724 numaral? telefonumuzdan mü?teri temsilcimiz arac?l???yla etiketiniz ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

 

?? Bankas? HGS Etiketinin/Kart?n?n Kullan?m?


HGS sat?n alma i?leminizi takiben size teslim edilen HGS etiketinizi/kart?n?z? arac?n?z?n ?n cam?na monte etti?iniz takdirde, paral? otoyol ve k?prüler üzerinde OGS ibaresi yer alan gi?elerden veya HGS ile ortak ge?i? alanlar?ndan durmaks?z?n ge?i? yapabilirsiniz. HGS gi?esinden ge?ti?inizde ge?i? ücretinin ?denip ?denmedi?ini, HGS gi?esindeki elektronik paneli takip ederek anlayabilirsiniz. HGS etiketinizin/kart?n?z?n kullan?m?yla ilgili merak etti?iniz tüm detaylara size etiket/kart ile birlikte teslim edilecek olan Kullan?m K?lavuzu arac?l???yla ula?abilirsiniz.

Otoyollarda, otoyola giri? yapt???n?z yerin bilgisi ve HGS etiketinize/kart?n?za ait bilgi kaydedilmekte ve kullan?lan güzergaha g?re belirlenen ge?i? ücreti otoyoldan ??k???n?z esnas?nda etiketinizden/kart?n?zdan tahsil edilmektedir. Bo?az k?prülerinde ge?i? ücreti sabit oldu?undan tek noktadan tahsil edilir. HGS etiketlerimiz/kartlar?m?z ile ilgili diledi?iniz bir ?ubemize u?rayarak veya 0 850 724 0 724’ü arayarak ula?aca??n?z ?a?r? Merkezimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

HGS Etiketi/Kart? Yüklemeleri ve Takibi


HGS etiketinizi/kart?n?z? ?? Bankas? kredi kart?n?z ile e?le?tirdi?inizde, HGS etiketinize/kart?n?za yap?lacak yüklemeler kart?n?za al??veri? i?lemi olarak yans?r. B?ylece herhangi bir faiz veya komisyon eklenmeden, ?demelerinizi ekstrenizin son ?deme tarihine kadar yapabilirsiniz. PTT taraf?ndan Bankam?za iletilen ge?i?lerinizi ??Cep'ten ve ?nternet ?ubemizden g?rüntüleyebilir, HGS hesap ?zetinizin e-posta ile taraf?n?za iletilmesini isteyebilir ya da 0 850 724 0 724 numaral? telefonumuzdan mü?teri temsilcimiz arac?l???yla etiketiniz ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经