B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

?nternet ?ubesi Bireysel

?

Genel ?zellikler Nelerdir?

??? Bankas? ?nternet ?ubesi’nde 7 gün 24 saat geni? i?lem se?eneklerinden yararlanabilir, ?demelerinizi takip edebilir, avantajl? fiyat ve oranlarla i?lemlerinizi diledi?iniz yerde h?zl? ve kolay ger?ekle?tirebilirsiniz.?

?lginizi ?ekecek ba?l?klar:

?nternet ?ubesi temas?n? zevkinize uygun de?i?tirebilir, arkada? ve yak?nlar?n?z?n foto?raflar?n? yükleyebilir, onlara kolayca para transferi yapabilirsiniz.
Hesab?n?zdaki tüm geli?meleri Bildirim Alan?’ndan rahatl?kla takip edebilirsiniz.Borsa ??lem Platformu'nu kullanarak canl? borsa verilerini ücretsiz izleyebilirsiniz.
Dünya standartlar?ndaki güvenlik ?nlem?leriyle i?lem yapars?n?z.?

Bu kolayl?k ve avantajlardan hemen faydalanmak i?in www.nkchocolates.com?'de ?nternet ?ubesi-Bireysel butonuna t?klay?n, internet ?ubesine giri? i?in sundu?umuz alternatiflerden tercihinizi yap?n!

 

Bireysel ?nternet ?ubesine Nas?l Giri? Yap?l?r?

??nternet ?ubesine giri? ?ok kolay! Cep telefon numaran?z sistemimizde tan?ml? ise, Mü?teri Numaras? veya TC Kimlik Numaras? ve Mü?teri ?ifreniz ile giri? yapabilirsiniz.????

 
Yard?mc? Bilgiler

Mü?teri numaran?z? bilmiyor veya hat?rlam?yorsan?z, Bankamatik Kart?'n?z üzerinde ve kredi kart? ekstrelerinizde g?rebilir, ayr?ca Telefon ?ubesi'ni arayarak ula?aca??n?z mü?teri temsilcisinden de ??renebilirsiniz.

E?er ?? Bankas? mü?terisi de?ilseniz, hemen mü?terimiz olmak i?in Mü?teri Ol butonuna t?klayabilir veya ?al??mak istedi?iniz ?? Bankas? ?ubesi’ne kimli?iniz ile ?ahsen ba?vurabilirsiniz. Ba?vurunuz sonucunda tüm Dijital Bankac?l?k i?lemlerinde kullanabilece?iniz mü?teri numaran?z belirlenecektir.

?Bankamatik Kart?'n?z ya da kredi kart?n?z üzerinde yaz?l? olan 16 haneli kart numaran?z? kullanarak ?nternet ?ubesi'ne giri? yapabilirsiniz. 

Henüz bir Bankamatik Kart?'n?z yoksa kart ba?vurunuzu bireysel ?nternet ?ube'sinden, Bankamatiklerden karts?z olarak, Telefon ?ubesi'nden ya da size en yak?n ?ube'den yapabilirsiniz. 

Maximum Kart ya da Maximiles Kart'?n?z yoksa kart ba?vurunuzu www.nkchocolates.com'den, tüm Dijital Bankac?l?k temas noktalar?m?zdan ya da size en yak?n ?? Bankas? ?ube'sinden yapabilirsiniz.

?Mü?teri ?ifreniz yoksa veya unuttuysan?z, ?ifrenizi,?

?An?nda ?ifre uygulamas? ile,
Bankamatiklerden,
Telefon ?ubesi’nden veya
?? Bankas? ?ube'lerinden Ge?ici Mü?teri ?ifresi* alarak

belirleyebilirsiniz. En yak?n ?ube ve Bankamatiklerimiz i?in t?klay?n?z.

*Ge?ici Mü?teri ?ifrenizi ald?ktan sonraki 5 gün i?inde ?nternet ?ubesi’ne giri? yapman?z gerekmektedir. ?nternet ?ubesi’ne ilk giri?inizde sizden kal?c? Mü?teri ?ifrenizi belirlemeniz istenecektir. 5 gün i?inde ?nternet ?ubesi’ne giri? yapmazsan?z, Ge?ici Mü?teri ?ifresi ge?erlili?ini kaybedecektir.


?Tek kullan?ml?k ?ifre, Cep Anahtar arac?l??? ile üretilen 8 haneli bir ?ifredir.

Cep Anahtar, mobil bankac?l?k uygulamam?z olan ??Cep'in i?erisinde yer almaktad?r. ??Cep telefonunuzda yüklü de?il ise telefonunuzun taray?c?s?na www.nkchocolates.com/indir yazarak yükleyebilirsiniz. Yükleme i?leminden sonra Cep Anahtar'? kullanabilmeniz i?in aktivasyon i?lemi yapman?z gerekmektedir.


Bireysel mü?terimizseniz telefon bilgilerinizi ?ubelerimizden, Bankam?za ait ?ipli kartlar?n?z? (?rne?in kredi kart?) kullanarak, Bankamatiklerimizde bulunan "Daha Fazlas? | Bilgi Güncelleme | Ev/??/Cep Telefonu ve Faks Numaras?" menülerinden güncelleyebilirsiz.

?nternet ?ubesine giri? i?lemleri s?ras?nda ?leri Güvenlik Arac? (Cep Anahtar) kullan?yorsan?z ?nternet ?ubesinde bulunan "Ayarlar | Bilgi Güncelleme | ?leti?im Bilgilerim" menüleri üzerinden telefon bilginizi güncelleyebilirsiniz.

Ticari hesap sahibi mü?terilerimiz cep telefonlar?n? Ticari ?nternet ?ubesinde(*) bulunan “Bilgi Sorma-Güncelleme | Kullan?c? Bilgileri | Cep Telefonu” menüsünden veya ?ubelerimiz arac?l???yla güncelleyebilirler. 

(*)Ticari ?nternet ?ubesinde güncelleme 1. yetkili taraf?ndan yap?labilir.


Bireysel mü?terimizseniz adres ve e-posta bilgilerinizi ?ubelerimiz yan?s?ra;

 ?nternet ?ubemizde “Ayarlar | Bilgi Güncelleme” menüsünü kullanarak,
0 850 724 0 724 numaral? telefonumuzdan mü?teri temsilcilerimiz vas?tas?yla
güncelleyebilirsiniz.

Ticari mü?terilerimiz adres bilgilerini ?ubelerimiz arac?l???yla, e-posta bilgilerini ise ?ubelerimiz ve ?nternet ?ubemizden güncelleyebilirler.

Di?er Sorular ??in T?klay?n
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经