B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Para Aktarma

??? Bankas? ile para transferi i?lemlerinizi güvenle ve h?zla ger?ekle?tirmek ?ok kolay! TL ya da d?viz cinsinden yapaca??n?z para transferlerini ?? Bankas?'n?n yayg?n ?ube a?? ve Dijital Bankac?l?k kanallar? sayesinde mümkün olan en k?sa sürede tamamlayabilirsiniz.

EFT (Ba?ka Banka Hesab?na Para Aktarma)

?Yurti?indeki di?er bankalara EFT ile TL para g?nderme i?lemi yapabilirsiniz. 

TL / D?viz Havale (?? Bankas? Hesab?na Para Aktarma)

??? Bankas? hesaplar?na havale ile TL ve d?viz para g?nderme i?lemi yapabilirsiniz

SWIFT (Ba?ka Banka ve Yurt D??? Bankalara D?viz Aktarma)

?Yurti?i ve yurt d???ndaki bankalara yapaca??n?z tüm d?viz transferlerini SWIFT sistemi arac?l???yla ger?ekle?tirebilirsiniz.

Cebe Havale

?Bankam?z mü?terisi olsun olmas?n herkese al?c? ki?inin cep telefonu numaras?, TCKN ve tutar bilgisini girerek para g?nderme i?leminizi ger?ekle?tirebilirsiniz.

Western Union

?Western Union 200'den fazla ülkede faaliyet g?steren ve dakikalar i?erisinde yurt d???na para g?nderip yurt d???ndan para alman?z? sa?layan bir para transfer sistemidir.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经