B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

PTT Para Transferi

?? Bankas?, PTT ?ubelerinden ?? Bankas? hesaplar?na yap?lacak para transferlerinde an?nda, güvenli ve sorunsuz i?lem kolayl??? sa?lar! PTT para g?nderme i?lemlerinizde bankam?zdaki hesaplara hemen para transferi sa?lamak i?in ?? Bankas?'n?n avantajlar?ndan yararlanabilirsiniz!
?
Bankam?z mü?terisi olman?z gerekmeden, ?? Bankas? hesab? olan tüm al?c?lara PTT arac?l???yla para transferi i?lemini ger?ekle?tirebilirsiniz. PTT para transferi i?lemleriniz i?in, 5.000'den fazla ?ubesiyle Türkiye genelinde yayg?n ?ube a??na sahip PTT merkezlerinin size en yak?n olan ?ubesini ziyaret etmeniz yeterli.

Kendi ?? Bankas? hesab?n?za ya da ?? Bankas? hesab? olan bir al?c?ya g?ndermek istedi?iniz tutar?n an?nda ilgili hesaba ge?mesini sa?layabilirsiniz. Bir al?c?ya PTT arac?l???yla para g?ndermeniz i?in, al?c?n?n yaln?zca IBAN ya da hesap numaras? bilgisini ibraz etmeniz yeterlidir.

A?a??daki ad?mlar? izleyerek olduk?a k?sa bir sürede ve güvenle PTT ile para g?nderme i?leminizi tamamlayabilirsiniz.

Size en yak?n PTT ?ubesi’ne ba?vurup PTT yetkilisine ?? Bankas?’ndaki bir hesaba para g?ndermek istedi?inizi belirtin.
Para g?ndermek istedi?iniz ki?inin IBAN ya da hesap numaras?n? iletin.
G?ndermek istedi?iniz tutar?* PTT yetkilisine verin.
G?ndermek istedi?iniz tutar* an?nda ?? Bankas? hesab?na ula??r.

*PTT'den para g?nderme i?lemlerinizde tek seferde en fazla 50.000 TL g?nderebilirsiniz.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经