B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Sigorta ve Emeklilik

??? Bankas? Sigorta ürünleri ve Emeklilik (BES) hakk?nda detayl? bilgi. 

DASK - Zorunlu Deprem Sigortas?

?Depremin do?rudan veya dolayl? olarak neden olabilece?i maddi hasarlara kar?? sizi ve sevdiklerinizi korumaya alan DASK Zorunlu Deprem Sigortan?z? ??Cep'ten, ?nternet ?ubemizden veya? ?ubelerimizden yapt?rabilirsiniz.?

Konut Paket Sigortas?

??ubelerimizden düzenletebilece?iniz Anadolu Sigorta Konut Paket Poli?esi, geni? güvence kapsam?n? size ?ok ekonomik bir ??zümle ula?t?r?yor.?

Ara? Kasko Sigortas?

?Kasko sigortas? ile arac?n?z i?in ihtiya? duyabilece?iniz tüm sigorta teminatlar?na bir arada, üstelik benzersiz avantajlarla ve indirimlerle sahip olabilirsiniz.?

Trafik Sigortas?

?Kaza sonucunda di?er ara? veya ü?üncü ?ah?slara verebilece?iniz zararlar? teminat alt?na alan Zorunlu Trafik Sigortas? Poli?enizi ??Cep, ?nternet ?ubemiz veya ?ubelerimiz arac?l???yla düzenletebilirsiniz.?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

?Bireysel Emeklilik Sistemi hakk?nda detayl? bilgi alabilirsiniz.

Hayat Sigortas?

?Hayat?n k?tü sürprizleri varsa, sizin de sevdikleriniz i?in sa?lam bir oyun plan?n?z var: Sevdiklerim ??in Hayat Sigortas?!?

E?ya Sigortas?

?E?ya Sigortas?, Yang?n, h?rs?zl?k, dahili su, sel, cam k?r?lmas?, deprem vb. olaylar sonucu e?yalarda olu?abilecek zararlar? güvence alt?na almaktad?r.?

Sa?l?k Sigortas?

?Sa?l?k Sigortas?, Sigorta y?l? i?inde sigortal?lar?n ge?irdi?i herhangi bir kaza ya da hastal?k sonucu yapt?rd?klar? ayakta ya da yatarak te?his ve tedavilerine ait masraflar?n?, sigortal?lar?n se?tikleri ürüne ba?l? olarak sadece yurti?inde veya dünyan?n neresinde olurlarsa olsun kar??lamaktad?r.?

Yurt d??? Seyahat Sigortas?

?Yurt d??? seyahatlerinizde beklenmedik olaylar veya olu?abilecek rahats?zl?klar keyfinizi ka??rmas?n. Size en yak?n ?ubemize u?rayarak seyahat etti?iniz tüm ülkelerde sizi koruyacak Yurt d??? Seyahat Sigortan?z? kolayl?kla yapt?rabilirsiniz. üstelik Anadolu Sigorta güvencesiyle.?

Güvenli Gelecek Sigortas?

?Hayat?n getirebilece?i beklenmedik durumlarda bile ?ocu?umun e?itimi güvende olsun diyorsan?z Anadolu Sigorta güvencesiyle haz?rlanan "Güvenli Gelecek Sigortas?" tam size g?re.?

Ferdi Kaza Sigortas?

?Ferdi Kaza Sigortas?, ani ve beklenmedik kazalar?n sonu?lar?na kar?? güvence sa?lar.?

Kritik Hastal?k Sigortas?

?Kritik hastal?klarda ortaya ??kan yüksek sa?l?k giderleri kar??s?nda Standart Kritik Hastal?k Sigortas?, hastal???n te?hisi an?nda toplu para güvencesi sunarak sizin ve ailenizin hayat standard?n?n korunmas?na yard?mc? oluyor?

Kredi Destek Sigortas?

??? Bankas?’ndan kredi kullanan mü?terilerin kredi bor?lar?, art?k istek d??? i?sizlik durumunda da teminat alt?nda.?

Kredi Kart? Destek Sigortas?

??? Bankas? kredi kart?* sahiplerinin bor?lar?, yap?lan harcamalar üzerinden her ay ?denen prim tutarlar? ile art?k teminat alt?nda.?

Bireysel Siber Güvenlik Sigortas?

?Bireysel Siber Güvenlik Sigortas? poli?esi ile kimlik h?rs?zl???na u?rama, ?deme ara?lar?n?n hileli veya k?tüye kullan?m?, online al??veri? anla?mazl?klar? ve sanal dünyada sayg?nl?klar?na zarar verilmesi durumunda destek ile bu süre?lerde gerekiyorsa hukuki dan??manl?k hizmeti sunulmaktad?r.?

??yeri Sigortalar?

???yeri Sigortalar? ile i?yeri binan?z?, bina muhteviyat?n?z? (demirba?, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlar?n?z?, bir?ok riske kar?? sigorta güvencesi alt?na alabilirsiniz?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经