B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Yard?m

Güvenlik Uygulamalar?
Güvenlik Uygulamalar?

?Kay?p / ?al?nt? kart bildirimlerinizi lütfen 0 850 724 0 724 numaral? Telefon ?ubemize iletiniz. Kredi kart? ve banka kart? i?lemlerine ili?kin itirazlar?n?z? Harcama ?tiraz Formumuzu doldurarak ya da Maximum Mobil  üzerinden iletebilirsiniz.

Kredi Kart? / Bankamatik Kart? / Kart Kampanyalar? / Maximum Mobil
Kart?m?n manyetik ?eridi/?ipi bozuldu, ne yapmal?y?m?
Manyetik ?eridi/?ipi bozulan kart?n?zla birlikte ?ubenize u?rayarak kart?n?z? teslim ediniz. Kart?n?z yenilendikten sonra tercihiniz do?rultusunda ?ubenize veya da??t?m firmas? arac?l??? ile adresinize g?nderilecektir.
?
Ekstrem ula?mad?, kredi kart?m?n hesap ?zetine nereden ula?abilirim?
Hesap ?zetinize Mü?teri ?ifreniz yard?m?yla ?nternet ?ubemizden, ??Cep'ten, kart bilgilerinizle Telefon ?ubemizden veya Bankamatiklerimizden, bu kanallar?m?za ek olarak ?ubelerimizden ula?abilirsiniz.
Dilerseniz kredi kart? bor? bilgilerinizi her ay SMS veya e-mail yolu ile ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bunun i?in ?ubenize, ?nternet ?ubemize veya Telefon ?ubemize ba?vurman?z yeterlidir.
Hesap ?zetlerinizi sadece e-posta ile almak isterseniz ba?vurular?n?z? ?ubelerimiz, ?nternet ?ubemiz, Telefon ?ubemiz ve Bankamatikler arac?l???yla yapabilirsiniz.
Talep tarihinde, kullan?labilir durumdaki tüm kartlar?n hesap ?zeti g?nderim tipi de?i?tirilmektedir.
Kart?m Bankamatikte s?k???rsa ne yapabilirim?
Kart?n?z s?k??t???nda Bankamatik ?ncelikle kart?n?z? geri vermeye ?al??acakt?r. Lütfen ekranda ??kan uyar? mesajlar?n? dikkatle okuyunuz ve ?ifrenizi tekrar girmeyiniz. Bu durumda en yak?n ?ubemize ba?vurarak ya da 0 850 724 0 724 numaral? Telefon ?ubemizi arad?ktan sonra “1” tu?una basarak ula?aca??n?z mü?teri temsilcilerimiz arac?l??? ile kart?n?z? kullan?ma kapatt?rmal?s?n?z.
 
Kart?n?z Bankamatikte s?k??t???nda tan?mad???n?z ki?ilerin yard?m talebini kabul etmeyiniz.?
Kredi Kart? Hesap ?zeti Borcu ?teleme
Bireysel kredi kart? bor?lar?m? nas?l erteleyebilirim?

?Kredi kart? hesap ?zeti bor?lar?n?z? akdi faiz oran? üzerinden 3 aya kadar erteleyebilirsiniz. Erteleme i?lemlerinizi, Türk Liras? Hesap ?zetleriniz i?in hesap kesim tarihiniz ile son ?deme tarihiniz aras?nda ??Cep, Maximum Mobil ya da ?nternet ?ubemizden ger?ekle?tirebilirsiniz.?

Ticari kredi kart? bor?lar?m? nas?l erteleyebilirim?
Ticari kredi kart? borcunuzu uygulama kapsam?nda ??Cep, ?nternet ?ubemiz, Maximum ??yerim veya en yak?n ?ubemiz arac?l???yla akdi faiz oran? üzerinden 3 aya kadar ?teleyebilirsiniz. Bu i?lem i?in herhangi bir ücret veya komisyon ?demezsiniz.??
Dijital Bankac?l?k (Bankamatik, ?nternet ?ubesi, ??Cep...)
Dijital kanallarda EFT / havale yapam?yorum, k?s?tlamam? nas?l kald?rabilirim?
Dijital bankac?l?k i?lem yetkinizi, ??Cep uygulamam?za giri? yapt?ktan sonra “Ba?vurular>??lem K?s?tlamalar?” menüsünden de?i?tirebilirsiniz. ??Cep uygulamas?n? uygulama ma?azas?ndan (App Store / Google Play / ) yükleyebilirsiniz.
Bankamatikte kalan param?n iadesi i?in ne yapmal?y?m?

Bankamatikte kalan paran?z?n iadesi ile ilgili 0850 724 0 724 numaral? Telefon ?ubemizi arad???n?zda sistemimize ?ncelikli olarak ba?lan?r ve iade talebinizi hemen iletebilirsiniz. ?

??Cep'te Mobil Onay Kodu gelmiyor, ne yapmal?y?m?
Mobil Onay Kodu’nun ula?mamas? ??Cep uygulamas? ile ba?lant?l? bir sorun olmay?p genellikle GSM operat?ründen kaynaklanmaktad?r. Mobil Onay Kodu’nun gelmemesi durumunda 0 850 724 0 724 numaral? Telefon ?ubemizi arayarak mü?teri temsilcimiz ile g?rü?ebilir ve konu hakk?nda destek alabilirsiniz.
 
Di?er taraftan, SIM kart?n de?i?tirilmesi ya da cep telefonu numaras?n?n farkl? bir GSM operat?rüne ta??nmas? halinde bir süre Mobil Onay Kodu g?nderilmesi bloke edilmektedir.

 
Mobil Onay Kodu blokesinin kald?r?lmas? i?in; 

 
? Telefon ?ubesinde (0 850 724 0 724) mü?teri numaran?z ve ?ifreniz ile 
? Telefon ?ubesinde kredi kart? numaras? ve ?ifresi ile, 
? Bankamatiklerimizde " Daha Fazlas? > Dijital Bankac?l?k > Mobil Onay Kodu Blokesi Kald?rma " menüleri üzerinden i?lem yapabilirsiniz.??
Di?er ürün ve Hizmetler
Dijital kumbara almak istiyorum, ne yapmal?y?m ?
Dijital Kumbara kullan?m? i?in velinin ??Cep kullan?c?s? olmas? ve 18 ya??ndan kü?ük ?ocu?u ad?na Bankam?z nezdinde vadesiz TL ve Vadeli Kumbara Hesab? a??lm?? olmas? gerekmektedir. Hesap a??l?? i?lemleri Dijital Kumbara teslimi esnas?nda ?ubelerimizde ger?ekle?tirilebilecektir.


Dijital Kumbara vergiler dahil 150 TL kar??l???nda al?nabilece?i gibi ?? Bankas? ?ubelerinden geriye d?nük 7 takvim günü i?erisinde veli taraf?ndan Güvenli Gelecek Maxi, Güvenli Gelecek Maxi Plus, Güvenli Gelecek Gold, Güvenli Gelecek Gold Plus, Güvenli Gelecek Gold Maxi, Güvenli Gelecek Gold Maxi Plus sigorta paketlerinden birinin düzenletilmesi halinde ücretsiz olarak da temin edilebilecektir.


Dijital Kumbara’y? velisi oldu?unuz 18 ya??ndan kü?ük ?ocu?unuz i?in tüm yurti?i ?ubelerimize ba?vurarak alabilirsiniz.
 
Dijital Kumbara’ya ili?kinayr?nt?l? bilgi i?in ?
OGS / HGS‘mde kullan?lmayan bakiyenin iadesi nas?l yap?l?r?
?OGS cihaz?n? veya HGS etiketinizi ?ubelerden veya Telefon ?ubemizden ( 0850 724 0 724 ) kullan?ma kapatt?rabilirsiniz. HGS iptali, ayr?ca ?nternet ?ubesi üzerinden ?demeler-> HGS/OGS-> HGS ?ptal" menüleri arac?l??? ile de yap?labilir.
 
?ptalin ger?ekle?mesi halinde; OGS / HGS i?indeki bakiye,  kurumdan ge?i? gelme ihtimaline kar??l?k düzenlenen protokole istinaden 30 gün bekletildikten sonra etiketinizin ba?l? oldu?u vadesiz hesaba / kredi kart?na, ilgili hesab?n veya kredi kart?n?n a??k olmas? ko?uluyla iade edilir.?
EFT g?nderim nerede?
?EFT (Elektronik Fon Transferi), Merkez Bankas? arac?l??? ile bankalar?n birbirlerine Türk Liras? cinsinden para aktar?m?n? sa?layan bir sistemdir. Bankalar?n birbirleri nezdinde bulunan hesaplar? izleme olana?? bulunmad???ndan, EFT, al?c? bilgileri belirtilerek kar?? bankaya g?nderilmekte, hesaba ge?me i?lemi al?c? bankan?n sorumlulu?una b?rak?lmaktad?r. 
 
Bununla birlikte, bir ba?ka bankaya yapt???n?z EFT i?lemi sonras?nda Bankam?zca verilen sorgu numaras? g?nderinizin al?c? bankaya ula?t???n? g?stermektedir. Al?c? banka nezdindeki hesaba ge?irilip ge?irilmedi?i bilgisini sadece ilgili bankadan ??renebilirsiniz. 
 
Bankam?za ait vadesiz TL hesaplar?na yap?lan EFT i?lemlerinde ise EFT tutarlar? al?c? hesap bilgilerinin do?ru girilmesi ko?ulu ile otomatik olarak al?c? hesaba ge?mekte, girilen bilgilerin hesapla tam olarak uyu?mamas? halinde EFT tutar? g?ndericiye iade olmakta veya istisnaen ilgili ?ube taraf?ndan hesaba ge?irilebilmektedir. 
 
Bankam?za ait vadesiz TL hesab?n?za bir ba?ka bankadan g?nderilen EFT’ nin hesaba ge?memesi durumunda konu ile ilgili olarak hesab?n?z?n ba?l? oldu?u ?ubemizle g?rü?ebilirsiniz.????
?ube Hizmetleri
Mü?terinizim, neden ?ok s?ra bekliyorum?
S?ralama sisteminde ?ncelikli olarak mü?teri gruplar?n? sonras?nda ise kullan?lan ürün say?lar?n? dikkate alarak ?nceliklendirme yapmaktad?r. Bu ?nceliklendirmelerden yararlanmak i?in s?ralama sistemine Bankam?z kartlar?ndan biri okutulabilece?i gibi mü?teri/T.C. kimlik numaras? girilmesi de yeterli olmaktad?r.Di?er taraftan, geli?en teknoloji ile birlikte siz de?erli mü?terilerimiz i?in banka ?ubelerine alternatif olabilecek farkl? kanallar (Bankamatik, ?nternet ?ubesi, Telefon ?ubesi,  ??Cep, ??Tablet vb.) sunulmu?tur. Bu kanallar?m?z? tercih edereki?lemlerinizi? k?sa sürede ve daha az maliyetle sonu?land?rabilirsiniz. 
?ubeye telefon ile ula?am?yorum.
?ubelerimizin esasen telefonla i?lem yapmaya yetkili olmad?klar?n?, ?zellikle acil i?lemleriniz ve sorular?n?z i?in Telefon ?ubemizin 7/24 hizmetinizde oldu?unu belirtmek isteriz.?
Yurt d???nda ?? Bankas? nerede?
?Bankam?z?n yurtd??? te?kilat?; ?ubelerimiz, mali i?tiraklerimiz ve temsilciliklerimizden olu?maktad?r. 
 
Sitemizde yer alan?ube ve Bankamatikler?? sayfas?nda yer alan yurt d??? se?ene?ini kullanarak?, yurt d??? ?ubelerimiz, mali i?tiraklerimiz ve temsilciliklerimizin bilgilerine ula?abilirsiniz.?
Krediler
?nternet ?ubeden ?denen kredilerin takibini nas?l yapabilirim?
?nternet ?ubesinden ger?ekle?tirilen tüketici kredisi geri ?demelerinde sistem dekont üretmemektedir. Bununla birlikte kredi ?demesinde kulland???n?z vadesiz hesab?n?za ait hesap ?zetinden ?demelerinizi takip edebilir, onayl? hesap ?zetinizi hesab?n?z?n ba?l? oldu?u ?ubenizden alabilirsiniz.


Kredi taksidimin ?deme tarihi haftasonuna denk geliyor, ne yapabilirim?
Bankam?z uygulamas?nda vadesi hafta sonuna tesadüf eden tüketici kredisi ?demelerini bu tarihten sonraki ilk i?günü ger?ekle?tirebilirsiniz.
S?z konusu gecikme nedeniyle faiz i?letilmemektedir.??
Kulland???m krediye ait belgeleri yeniden edinmek i?in ne yapabilirim?
Bankam?zdan kulland???n?z kredilere ili?kin masraf d?kümü, bilgi ya da belge temini i?lemi ?ubelerimizin yapaca?? ar?iv ?al??mas? sonucu netle?ebilece?inden bu konuda diledi?iniz ?ubemize imzal? talep dilek?enizi iletebilir ya da bizzat ba?vuruda bulunabilirsiniz.Di?er taraftan, ??Cep veya ?nternet ?ubeniz üzerinden kulland???n?z ‘An?nda Kredi/H?zl? Kredi’ler kapsam?nda onaylad???n?z s?zle?melerinize on y?l süre ile, ?nternet ?ubesi > Kredilerim > S?zle?me ve Formlar?m ad?mlar?n? takip ederek ula?abilirsiniz.??
??
Di?er ücret ve Komisyonlar
Bankan?zdan ?ek i?lemleri yapmak istiyorum, ne kadar ücret ?derim?
??eklerle ilgili ücretlerimiz hakk?ndadetayl? bilgi
D?viz ?eklerini Bankan?zda bozdurmak istiyorum, ne kadar ücret ?derim?
?D?viz ?ekleriyle ilgili ücretlerimiz hakk?nda detayl? bilgi
Yurt d???na d?viz havalesi g?ndermek istiyorum, ne kadar ücret ?derim?
??Yurt d???na Bankamatiklerimizden, Telefon ?ubemizden, ?ubelerimizden, ?nternet ?ubemizden, ??Tablet arac?l?y??la d?viz havalesi yapabilirsiniz.
 
D?viz havalesiyle ilgili ücretler hakk?ndadetayl? bilgi?
Kredi Kart? Y?ll?k ücreti
Kredi kart? y?ll?k ücreti ne kadard?r?
?Kredi kart? y?ll?k ücretine sitemizde yer alan,ürün ve Hizmet ücretleri? sayfas?ndan ula?abilirsiniz.
Kredi kart? y?ll?k ücretinin yasal dayana?? var m?d?r?
Mü?terilerimize MaxiPuan ve taksit avantajlar?n?n yan? s?ra birbirinden farkl? ayr?cal?klar sunan kredi kartlar?m?z i?in al?nmakta olan ve sadece Türkiye’de de?il tüm dünyada standart bir uygulama olan kredi kart? y?ll?k ücreti, hem yasalar?m?z hem de kart hamillerimizle imzalanan s?zle?meler uyar?nca yasal dayana?a sahiptir. Kart hamillerimiz ile imzalanan Bankac?l?k Hizmetleri S?zle?mesinde, kart hizmeti sunulurken hangi ücretlerin al?naca?? a??k?a belirtilmektedir. ?
Aidat ?demeden kredi kart? sahibi olabilir miyim?
?Maximum Aidats?z Kart’a ?ubelerimiz arac?l???yla ya da A?DATSIZ yaz?p bo?luk b?rak?p TCKN’nizi yazarak 4402’ye SMS ileterek ba?vurabilirsiniz.
 
E?er ??renciyseniz yaln?zca ??renci kimlik belgeniz ve nüfus cüzdan?n?zla ?? Bankas? ?ubelerine u?rayarak ya da A?DATSIZüN?K bo?luk TC Kimlik Numaran?z? yaz?p 4402’ye SMS g?ndererek, ??'te üniversiteli Aidats?z kredi kart? ba?vurunuzu yapabilirsiniz.

 
Maximum Aidats?z Kart'la ilgilidetayl? bilgi i?in ??
Yat?r?m ??lemleri
Yat?r?m fonu ayn? gün al?n?p sat?labilir mi? ?leri fiyat uygulamas? nedir?
Sermaye Piyasas? Kurulu’nun yat?r?m fonlar?yla ilgili düzenlemeleri ?er?evesinde olu?turulan ileri fiyat uygulamas? sekt?rdeki para piyasas? ve k?sa vadeli bor?lanma ara?lar? fonlar? d???ndaki tüm fonlar i?in ge?erlidir. ?leri fiyat uygulamas?, kat?lma pay? al?m sat?m i?lemlerinin, talimat al?nmak suretiyle ve talimat?n verilmesinden sonra hesaplanacak al?m sat?m fiyatlar? üzerinden ger?ekle?tirilmesidir.
Para Piyasas? Fonlar? (801) ve K?sa Vadeli Bor?lanma Ara?lar? Fonlar? (808, 818, 824) hari? olmak üzere, di?er tüm ?? Portf?y yat?r?m fonlar?nda ileri fiyat uygulamas? ge?erlidir. Ayr?nt?l? bilgiyewww.nkchocolates.com > Bireysel > Yat?r?m ürünleri > Yat?r?m Fonu sayfas?ndan ula?abilirsiniz.
?
Pay (hisse senedi) sat???ndan gelecek tutar? (T+2) günü beklemeden ertesi gün alabilir miyim?
Pay (hisse senedi) sat?? bedelleri Takasbank A.?. taraf?ndan 2. i? günü arac? kurumlar?n hesaplar?na aktar?lmakta ve arac? kurumlar da mü?terilerine, pay senedi sat?? i?lemi ger?ekle?tikten sonraki 2. i?günü ?deme yapabilmektedir. Bu nedenle takas alaca??n?n daha ?nce ?denmesi mümkün olmamaktad?r.
Devlet ?? Bor?lanma Senetleri ve ?? Bankas? ihrac? olan k?ymetler hangi saatlerde al?n?r/sat?l?r? Fiyatlar? de?i?ir mi?
Devlet ?? Bor?lanma Senetleri Bankam?z sisteminde 7 gün 24 saat al?m-sat?ma a??kt?r. ?? Bankas? ihrac? k?ymetler ise mesai saatleri i?erisinde (09:30-17:30 saatleri aras?nda)  al?m-sat?ma a??kt?r. Piyasa ko?ullar?na g?re k?ymetlerin fiyatlar? gün boyunca de?i?ebilmektedir.

?
Hesap ??letim ücreti
Hesap ??letim ücreti ne zaman al?n?r?
Bankam?z uygulamas?nda Hesap ??letim ücreti, Haziran ve Aral?k olmak üzere 2 kez tahsil edilmektedir. Hesap bakiyesinin ilgili d?nem sonunda k?smen veya tamamen yetersiz olmas? durumunda, izleyen 2 d?nem i?erisinde bakiye kontrol edilerek tahsilat ger?ekle?tirilmektedir. YP vadesiz tasarruf mevduat hesaplar?ndan ger?ekle?tirilecek tahsilat i?lemlerinde, Bankam?z gi?e d?viz al?? kurlar? dikkate al?nmaktad?r. 
D?viz cinsi hesaplardan Hesap ??letim ücreti tahsil edilir mi?
YP vadesiz ticari mevduat hesaplar?ndan da Haziran ve Aral?k olmak üzere y?lda iki kez “Hesap ??letim ücreti” tahsil edilmektedir. 

D?viz cinsi hesaplardan Hesap ??letim ücreti tahsil edilirken hangi kur dikkate al?n?r?

YP vadesiz ticari mevduat hesaplar?ndan ger?ekle?tirilen Hesap ??letim ücreti tahsilat?nda, Bankam?z gi?e d?viz al?? kurlar? dikkate al?nmaktad?r. ??

Kredi ücretleri
Erken kapama tazminat? nedir?
?Konut kredileri kapsam?nda 6502 Say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunun 37. maddesinin 2. F?kras? ve buna uygun olarak  Konut Finansman? Kredisi s?zle?mesinin 7. Maddesinde yer alan bir düzenlemedir. Kanun düzenleyici,  bu uygulama ile piyasadaki geli?melere g?re faiz oranlar?n?n dü?mesi sonucu kredilerin yeniden finanse edilmesi sonucunda konut finansman? kurulu?lar?n?n olu?acak muhtemel zararlar?n?n bir nebze telafi edilebilmesi amac?yla s?z konusu uygulamay? yürürlü?e koymu?tur. Bu kapsamda, faiz oran?n?n sabit olarak belirlenmesi halinde, s?zle?mede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ?demenin vadesinden ?nce yap?lmas? durumunda, konut finansman? kurulu?u taraf?ndan tüketiciden erken ?deme tazminat? talep edilebilir. Erken ?deme tazminat? gerekli faiz indirimi yap?larak hesaplanan ve tüketici taraf?ndan konut finansman? kurulu?una erken ?denen tutar?n kalan vadesi otuz alt? ay ve otuz alt? ay? a?mayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz alt? ay? a?an kredilerde ise yüzde ikisini ge?emez. Oranlar?n de?i?ken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ?deme tazminat? talep edilmemektedir.
Ekspertiz ücreti nedir, neden al?n?r?
??potek kar??l??? kulland?r?lan kredilerde kredi konusu ta??nmaz?n ekspertizinin, Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 18.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de yay?mlanan 3980 say?l? Kurul Karar? ile 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren de?erleme firmalar? taraf?ndan yap?lmas? gerekmektedir. Bu nedenle de?erleme firmalar?na ?denen ücretlerle ?ubelerimizce ger?ekle?tirilen hizmetlerin kar??l??? olarak ekspertiz ücreti tahsil edilmektedir. Ekspertiz ücretleriyle ilgili olarak bu husus kredi kulland?r?lmas? a?amas?nda imzalanan Konut Finansman? Kredisi S?zle?melerinde belirtilmektedir. Bankam?zca yap?lan kredi  de?erlendirmesi sonras?nda kredi talebinin olumsuz sonu?lanmas? durumunda dahi, ekspertiz ücreti de?erleme firmas?na ?dendi?inden ücret iade edilememektedir.
?deme yükümlülüklerimi nas?l takip edebilirim?

??demelerinizin düzenli olarak taraf?n?za hat?rlat?lmas? amac?yla; Bankam?zda kay?tl?  e-posta adresinize fatura, tüketici kredisi taksit ?demesi ve di?er ?deme bilgilerinizi  g?steren “Haftal?k ?deme Bilgileriniz” konulu bilgilendirme e-postas? haftal?k periyodlarda  g?nderilmektedir. Bu kapsamda, Bankam?zda kay?tl? e-posta adresinizin güncel oldu?undan emin olunuz.??

Bireysel Emeklilik ve Sigorta ??lemleri
Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?
Bireysel Emeklilik Sistemi; bireylerin gelir elde ettikleri d?nemde düzenli olarak tasarrufta bulunmalar?, yat?r?ma y?nlendirilen tasarruflar?yla birikim olu?turmalar? ve emeklilikte gelir elde etmeleri üzerine kurulmu?, kat?l?m? zorunlu olmayan, ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumlar?n? tamamlay?c? nitelikte ?zel bir emeklilik sistemidir.
Detayl? bilgi
Genel Olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'nin i?leyi?i nas?ld?r?
?Sisteme Giri?:
 
Sisteme girmek isteyen kat?l?mc? aday?; gelir düzeyi, emeklilik d?nemindeki gelir beklentileri ve yat?r?m tercihleri do?rultusunda kendisine en uygun plan? se?erek emeklilik s?zle?mesi teklif formunu doldurur. Kat?l?mc?, teklif formunu imzalad??? tarihten itibaren 60 gün i?inde cayma hakk?na sahiptir.
 
Bireysel emeklilik s?zle?mesi, emeklilik ?irketi taraf?ndan reddedilmedi?i takdirde katk? pay?n?n ?irket hesaplar?na nakden intikal etti?i tarihte yürürlü?e girer.
 
Sisteme giren kat?l?mc?lar katk? paylar?n? kendi belirledikleri d?nemlerde ?deyebildikleri gibi diledikleri her zaman bireysel emeklilik hesaplar?na katk? pay? haricinde toplu para da yat?rabilirler.
 
Katk? Paylar?n?n De?erlendirilmesi:
 
Bireysel emeklilik hesaplar?na kat?l?mc?lar taraf?ndan yat?r?lan katk?lar, kat?l?mc?n?n se?ti?i emeklilik yat?r?m fonlar?nda, Devlet Katk?lar? ise Anadolu Hayat Emeklilik A.?. nezdinde bu amaca y?nelik olarak kurulan Devlet Katk?s? fonlar?nda yat?r?ma y?nlendirilir.
 
Sistemde kal?nan süre boyunca birikimler bireysel emeklilik hesab?nda izlenir ve talep edilmesi durumunda bireysel emeklilik hesab?na ili?kin her türlü bilgi düzenli olarak kat?l?mc?ya iletilir. Bu bilgiler; bireysel emeklilik hesab?na yat?r?lan katk? pay? tutarlar?n?, hesaptaki emeklilik yat?r?m fonlar?n?n detaylar?n? ve birikimlerin de?erini i?erir. Kat?l?mc? kendi yat?rd??? katk? pay?n?n ve birikimlerinin de?erlendirildi?i fonlar? ve bu fonlar?n da??l?m oranlar?n? y?lda alt? defay? a?mamak kayd?yla de?i?tirebilir.
 
Emeklilik:
 
Kat?l?mc? emeklili?e hak kazand???nda emeklilik hesab?ndaki birikiminin bir k?sm?n? ya da tamam?n? toplu olarak alabilece?i gibi bireysel emeklilik hesab?ndaki birikimlerinin kendisine ayl?k, 3 ayl?k, 6 ayl?k veya y?ll?k d?nemler halinde programl? olarak geri ?denmesini talep edebilir veya yapaca?? gelir sigortas? s?zle?mesi ?er?evesinde emeklilik maa?? ?eklinde de alabilir.
 
Kredi Destek Sigortas? nedir?
?? Bankas?'ndan kredi kullanan mü?terilerimize sunulan Kredi Destek Sigortas? ürünü hakk?ndadetayl? bilgi i?in???
 ?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经