B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Ta??t Kredisi

Düzenli ?demelerle ara? sahibi olmak isteyenlere harika bir f?rsat sunan ta??t kredisi, diledi?iniz s?f?r ya da ikinci el araca kolayca ula?abilmenize imkan tan?r. Ta??t kredisi sayesinde ara? fatura bedelinin büyük bir b?lümünü kredilendirme ve ?ekilen ta??t kredisini orta veya uzun vadelere b?lebilme kolayl??? sa?lar.?

Ta??t Kredisi
?

Ta??t Kredisi ?zellikleri?

?S?f?r kilometre ara? al?rken genellikle kefil ?art? aranmaz. Ald???n?z arac? ?deme süreci boyunca rehni ile kullanabilirsiniz. ?kinci el ara? al?rken ise kefil ?art? aranabilir ve ta??t?n kasko de?eri üzerinden kredi ?ekilebilir.

 

Ta??t Kredisi Nas?l Al?n?r?


Bireysel mü?terilere kulland?r?lacak ta??t kredilerinde kredi tutar?,

0 km ta??tlarda, ta??t?n nihai fatura de?erinin 120.000 TL’ye kadar olan k?sm? i?in %70’i, 120.000 TL’nin üstünde olan k?sm? i?in %50’si dikkate al?narak hesaplan?r.
2. el ara?larda ise noter sat?? bedelini a?mamak ?art?yla, ta??t?n kasko de?erinin 120.000 TL’ye kadar olan k?sm? i?in %70’i, 120.000 TL’nin üstünde olan k?sm? i?in %50’si dikkate al?narak hesaplan?r.
0 km ta??t (ara?) kredisini kefilsiz*, sadece sat?n ald???n?z arac?n rehni ile kullanabilirsiniz.

* Kredi taleplerinde kefil ko?ulu aranmamakla beraber ?ubeler uygun g?rdükleri takdirde kefil talep etme hakk?na sahiptir.

 

Ta??t Kredisi Ba?vurusu i?in Gerekenler


Ba?vuru sahibi ve kefiller i?in gerekli olan belgeler ?unlard?r:

Ta??t Kredisi Ba?vuru Formu,
Nüfus cüzdan? ya da sürücü belgenizin asl? ve fotokopisi,
Gelir durumunuzu g?sterir belge,
0 km ara?lar i?in alaca??n?z ta??ta ait proforma faturas?,
2.el ta??t alacaksan?z sat??? yapan ki?iye ait son Motorlu Ara? Tescil ve Trafik Belgesi.

Ta??t Kredisi Ba?vurusu Nas?l Yap?l?r?


Ta??t kredisi almak i?in h?zl? kredinin yan? s?ra isterseniz ?ubenizden, ?nternet ?ubemizden veya Telefon ?ubemizden hemen ?imdi ba?vurabilirsiniz.  Ara? kredisi hesaplama arac? sayesinde ?deme plan?n? diledi?iniz gibi olu?turabilir, uygun faiz oranlar?yla ta??t kredisi ba?vurusunda bulunabilirsiniz.

Ta??t Kredisi Faiz Oranlar?

?Ta??t Kredisi faiz oranlar? hakk?nda bilgi almak ve hesaplama yapmak i?in kredi hesaplama sayfam?z? ziyaret edebilirsiniz.
 

Ta??t Kredisi Hesaplama Arac?


Hesaplama arac? sayesinde kullanmay? dü?ündü?ünüz ta??t kredisinin tutar?n? ve kredi vadesini girerek, geri ?deme plan?n?z hakk?ndaki detayl? bilgilere kolayca ula?abilirsiniz. Geri ?denecek toplam tutar, ayl?k taksit tutar?, faiz oran? ve y?ll?k maliyet oran? gibi ?nemli detaylar? an?nda g?rüntüleyebilirsiniz.?

Ta??t kredisinin maksimum vadesi ne kadard?r?


0 km i?in - Bireysel ta??t kredilerinde sat?n al?nacak arac?n as?l fatura de?erinin 120.000 TL ve alt?nda olmas? durumunda azami vade 60 ay, 120.000 TL üzerinde ise azami vade 48 ayd?r.
2. El i?in - Bireysel ta??t kredilerinde sat?n al?nacak arac?n kasko de?erinin 120.000 TL ve alt?nda olmas? durumunda azami vade 60 ay, 120.000 TL üzerinde ise azami vade 48 ayd?r.?
??

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经