B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Telefon ?ubesi

?Bankan?z hatt?n?z?n ucunda!?

Telefon ?ubesi, sadece telefon tu?lar?n? kullanarak ya da mü?teri temsilcisine ula?arak Bankac?l?k ??lemlerinizi ger?ekle?tirebilece?iniz Dijital Bankac?l?k kanal?m?zd?r.

 
Telefon ?ubemizde kendinizi sisteme tan?tma i?lemini 3 ?ekilde yapabilirsiniz:

 
Mü?teri Numaran?z?, Mü?teri ?ifrenizi veya Ticari ?ifrenizi ve cep telefonunuza g?nderilen mobil onay kodunu tu?layarak,
16 haneli Bankamatik Kart? numaran?z?, kart ?ifrenizi ve cep telefonunuza g?nderilen mobil onay kodunu tu?layarak,
16 haneli Kredi Kart? numaran?z?, kart ?ifrenizi ve cep telefonunuza g?nderilen mobil onay kodunu tu?layarak.
Telefon ?ubemize, Türkiye’den ve K.K.T.C.’den 0 850 724 0 724 ‘ü arayarak, yurt d???ndan ise +90 850 724 0 724 ’ü arayarak ula?abilirsiniz.
?a?r? Merkezimiz, mü?teri ileti?im merkezleri i?in AB taraf?ndan uluslararas? standart olarak kabul edilen "EN 15838 : 2009 - Mü?teri ?leti?im Merkezleri Hizmet Temini ??in Gereklilikler Standard? Belgesi*" alm??t?r.

 
*EN 15838 sertifikasyonu, 2009 y?l?nda Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN - Comite Europeen de Normalisation) taraf?ndan kabul edilen ve Avrupa Birli?i’ne üye ülkelerce uygulanma zorunlulu?u olan bir standartt?r.


?ifre Belirleme

?Mü?teri ?ifreniz/Ticari ?ifreniz yoksa veya unuttuysan?z, ?ifrenizi;

Telefon ?ubemizdeki menülerden s?ras?yla 4-1 tu?layarak,
Bankamatiklerimizden,
www.nkchocolates.com'de "An?nda ?ifre" uygulamas?ndan,
??Cep'ten Yeni ?ifre Al?n'a t?klayarak,
?ubelerimizden Ge?ici Mü?teri ?ifresi* / Ge?ici Ticari ?ifre** alarak
 

 
belirleyebilirsiniz.


*Ge?ici Mü?teri ?ifresi’nin ge?erlilik süresi 10 gündür. Ge?erlilik süresi i?inde ??Cep, ?nternet ?ubesi veya Telefon ?ubemize giri? yaparak kal?c? ?ifrenizi belirleyebilirsiniz. Ge?erlilik süresi i?inde kal?c? ?ifrenizi belirlemezseniz, ge?ici ?ifreniz ge?erlili?ini kaybedecektir.

**Ge?ici Ticari ?ifrenizi ald?ktan sonraki 5 gün i?inde Ticari ?nternet ?ubesi’ne, ??Cep Ticari’ye veya Telefon ?ubesine giri? yapman?z gerekmektedir. ?lk giri?inizde sizden kal?c? Ticari ?ifrenizi belirlemeniz istenecektir. 5 gün i?inde giri? yapmazsan?z, Ge?ici Ticari ?ifreniz ge?erlili?ini kaybedecektir.

Kay?p / ?al?nt? Kart ve ?üpheli ??lem Bildirimi

 

??0850 724 0 724 numaral? Telefon ?ubemizden 1'i tu?layarak ba?lanaca??n?z mü?teri temsilcimiz ile kart?n?z? güvence alt?na ald?rabilir, ?üpheli i?lem bildiriminde bulunabilirsiniz.

 

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经