B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Trafik Cezas? (TPC) ?deme

?Türkiye’nin bankas? ?? Bankas? ile art?k trafik cezas? ?demek ?ok daha kolay! ??Cep ya ?nternet ?ubesinden trafik para cezas?n? sadece birka? ad?mda ?deyebilirsiniz.

Trafik Cezas? Sorgulama


Park ihlali, h?z kurallar?na uymama, trafik ???k ihlali gibi nedenlerden dolay? plakaya yaz?lan ceza durumlar?na e-devlet ya da Emniyet Genel Müdürlü?ü’nün sayfalar?ndan ula??labilir. Plakadan ceza sorgulama i?lemi i?in turkiye.gov.tr adresine giri? yap?lmas? gerekir. Giri? yap?ld?ktan sonra kimlik do?rulama sistemi sayfas?na y?nlendirilir. Bu sayfada kullan?lmak istenilen kimlik do?rulama y?ntemlerinden biri se?ilir ve e-devlet sistemine giri? sa?lan?r. Sayfadaki arama butonuna “Ara? plakas?na yaz?lan ceza sorgulama” yazarak varsa arac?n?za yaz?lan cezalar? g?rebilirsiniz.

Trafik Cezas? Borcu ?deme


Trafik cezas? borcunun ?denebilmesi i?in cezan?n sürücüye tebli? edilmesi gerekir. Tebli? edilmeyen trafik cezas? i?leme dahil edilemez. Plakaya yaz?lan ceza ?deme i?lemlerini online olarak ?? Bankas? üzerinden kolayca ger?ekle?tirebilirsiniz. ?? Bankas? trafik cezas? ?deme online i?lemleri i?in ??Cep ya da ?nternet ?ubemizi kullanabilirsiniz. ??te ad?m ad?m ?? Bankas? ara? ceza ?deme i?lemleri:

??Cep ile trafik cezas? ?demek i?in ?demeler menüsüne gelerek trafik cezas? i?lemlerini se?ebilirsiniz. Menüden kredi kart?n?z? kullanarak ?deme i?leminizi kolayca yapabilirsiniz.
?? Bankas? ?nternet ?ubesinden ara? trafik cezas?n? ?demek i?in internet ?ubesine giri? yaparak ?demeler menüsünü se?melisiniz. Menüden MTV/Trafik Cezas? sekmesine ge?ip, trafik cezas? sekmesini se?meniz yeterlidir. Kredi kart?n?z ile ?demenizi tamamlayabilirsiniz.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经