B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Trafik Sigortas?

?Trafik sigortas?, Türkiye'de trafi?e kay?tl? ara? sahiplerinin olas? bir kaza durumunda kar?? tarafta meydana gelebilecek maddi ve manevi hasarlar?n tazmin edilmesi i?in yapt?rmas? zorunlu olan bir sigorta ürünüdür.

Trafik Sigortas?
?

Trafik Sigortas? Nedir?

Trafik sigortas?, her ara? türü i?in zorunludur ve trafik sigortas? bulunmayan ara?lar?n trafi?e ??kmas? yasakt?r. Bu sigorta türü genellikle KASKO ile kar??t?r?l?r. KASKO ve zorunlu trafik sigortas? aras?ndaki en büyük farkl?l?k zorunluluktur. KASKO iste?e ba?l? olarak yapt?r?labilirken; trafik sigortas? her ara? i?in mecburi bir düzenlemedir.
 

Trafik Sigortas? Neden Zorunludur?

 
Trafik sigortas? ürününde zorunluluk, 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanunu'ndan kaynaklan?r. Karayollar? Motorlu Ara?lar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortas? olarak nitelendirilir ve y?ll?k olarak düzenlenir. Bu zorunluluk sayesinde trafikteki i?leyi? ve trafik kazas? riskinin yol a?aca?? hasarlar güvence alt?na al?n?r.
 

Teminatlar, Primler

 
Zorunlu trafik sigortas? primleri, 0 ila 7 kademeleri aras?nda uygulan?r. Arac?n ve arac?n kay?tl? bulundu?u ki?inin kaza ve hasar durumuna g?re kademeler farkl?l?k g?sterebilir. ?lk kez yap?lan zorunlu trafik sigortas? poli?eleri 4. kademeden ba?lar. Kazas?z ve hasars?z ge?en her y?l poli?e primlerini dü?ürür.
 
Trafik sigortas? teminatlar? ve limitleri her y?l Hazine ve Maliye Bakanl??? taraf?ndan belirlenir. Trafik sigortas? hesaplamas? yap?l?rken arac?n türü, markas?, modeli, ya?? gibi kriterler dikkate al?n?r. Her marka ve modeldeki araca g?re farkl? trafik sigortas? teklifi s?z konusudur. Her trafik sigortas? poli?esinde farkl? hasar teminat? belirlenir. Kar?? tarafa verebilece?iniz hasarlar, trafik sigortas? poli?enizde belirlenen hasar teminat? tutar? kadar kar??lan?r. Zorunlu trafik sigortas? teminatlar? i?erisinde ferdi kaza teminat?n?n yan? s?ra poli?enize g?re ?ekici hizmeti gibi ek masraflar da kar??lanabilir. 
 

Zorunlu Trafik Sigortas? yenileme ve sat?n alma i?lemi nereden ve ?nas?l  yap?l?r?

 

?nternet ?ubemizden ya da ??Cep üzerinden kolayca Standart, Ekstra, Süper ve S?n?rs?z Trafik Sigortas?* paketleri ile mevcut Trafik Sigortas? poli?enizi yenileyebilirsiniz. Plaka ile Ara? Trafik Sigorta Sorgulama  ve Yenileme i?lemlerinizi kanal ?zelinde a?a??daki menüleri takip ederek yapabilirsiniz.?

?nternet ?ubesi'nd?en Sigorta > Trafik Sigort?as?
??Cep üzerinden Sigorta > Trafik Sigortas?

*S?n?rs?z Trafik Sigortas? kamyon ve otobüs harici ara? türleri i?in düzenlenebilir.

??Cep üzerinden ya da size en yak?n ?? Bankas? ?ubesine u?rayarak yeni Trafik Sigortas? poli?esi sat?n alabilirsiniz.?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经