B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Vade Bekletmeyen Mevduat Hesab?

?
Acil nakit ihtiya?lar?n?z i?in vade sonunu beklemeyin! Faiz kayb? ya?amadan vadeli hesaptan para ?ekmek art?k mümkün!
 
Vade Bekletmeyen Mevduat Hesab? ile vade sonunu beklemeden paran?z? ?ekin, hesab?n?zda kalan tutar üzerinden faiz getirisi kazanmaya devam edin.?

Vade Bekletmeyen Mevduat Hesab? ?zellikleri

??Cep, ?nternet ?ube ve ?ubelerimizden hesap a??labilir.
Hesab?n vade süresi 32-365 gün aral???nda olabilir.
Vade Bekletmeyen Mevduat? Hesab? TL, USD, EUR, GBP, CHF para birimlerinde a??labilir.
Asgari a??l?? tutar? 50.000 TL veya 10.000 USD/EUR, 20.000 CHF/GBP, azami tutar ise 1.000.000 TL veya 250.000 EUR/USD/CHF/GBP olabilir.?
Hesaba vade süresince para giri?i yap?lamayacakt?r. Yaln?zca vade ba?lang?? tarihinde para giri?i yap?labilir.
Hesaba faiz tahakkuklar? vade sonunda hesapta bulunan bakiye üzerinden yap?lacakt?r. Vade d?nemi i?inde ?ekilen tutarlar i?in faiz verilmeyecektir. 
?
Vadeli Hesaptan Nas?l Para ?ekilir?

Hesab?n vade ba?lang?? tarihinden itibaren 7 gün sonras?nda hesaptan para ?ekili?i ürün i?in belirlenen asgari bakiyenin alt?na dü?memek ko?ulu ile hesaptan para ?ekilebilir.

Yasal Bilgilendirme

07.11.2006 tarih ve 26339 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Kat?l?m Fonlar? ile Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Y?netmelik" hükümleri ?er?evesinde; Türkiye'de faaliyet g?steren bir kredi kurulu?unun yurti?i ?ubelerinde ger?ek ki?iler ad?na a??lm?? olan ve münhas?ran ?ek ke?ide edilmesi d???nda ticari i?lemlere konu olmayan Türk Liras?, d?viz ve k?ymetli maden cinsinden tasarruf mevduat? hesaplar?n?n anaparalar? ile bu hesaplara ili?kin faiz reeskontlar? toplam?n?n 150 Bin Türk Liras?'na kadar olan k?sm? sigorta kapsam?ndad?r.

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经