B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Vadeli D?viz Hesab?

Birikimlerinizi d?viz cinsinden faiz getirisi ile vadeli d?viz hesab?nda de?erlendirin.?

??

Genel Bilgiler

?

Yat?r?mlar?n?z? d?viz olarak de?erlendirmek isterseniz Vadeli D?viz Mevduat hesab? a?arak, se?ece?iniz vadeye g?re faiz getirisi elde edebilirsiniz.
1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 y?l, 2 y?l ve 3 y?l vadede ya da istedi?iniz gün say?s?n? vade olarak belirleyerek a?a??daki para birimleri i?in belirtilen asgari tutarlar?n üzerinde Vadeli D?viz hesab? a?abilirsiniz. 
D?viz Cinsleri ?tibariyle Vadeli D?viz Tevdiat Hesab? A??l??? ??in Asgari Tutarlar?? 

D?viz Cinsleri ?tibariyle Vadeli D?viz Tevdiat Hesab? A??l??? ??in Asgari Tutarlar?
A.B.D Dolar? 1.000
Euro
4?.000
Avustralya Dolar?
1.500
Danimarka Kronu
8.000?
??ngiliz Sterlini
600?
??sve? Kronu
10.000?
??svi?re Frang?
?1.000
?Japon Yeni
?140.000
?Kanada Dolar?
?1.500
?Kuveyt Dinar?
?400
?Norve? Kronu
9.000?
?S. Arabistan Riyali
4.500?
?Rus Rublesi*
75.000?
??in Yuan?*
7.000?

*?ubesiz vadeli mevduat uygulamas? bulunmamaktad?r.

 
Hesab?n?z? vade sonunda kapatmazsan?z ve aksi bir talimat?n?z yoksa hesab?n?z ayn? vade ve güncel faiz oranlar? üzerinden yenilenir. 
??Cep, ?nternet ?ube, Bankamatik ve ?a?r? Merkezinden vadeli d?viz hesab? a?abilir, birikmi? faizinizi  efektif olarak Dolar ve Euro ?deyen Bankamatiklerimizden, TL olarak tüm Bankamatiklerimizden ?ekebilirsiniz.?

 


 

Mevduat Getiri Hesaplama

Para Birimi
Tutar
Vade Gün
Faiz Oran? %
Alanlar? doldurunuz.
??

?Genel Uyar?

Yap?lan hesaplaman?n Bankam?z a??s?ndan ba?lay?c?l??? bulunmamaktad?r. Getiri hesaplamas?nda bir y?ldaki gün say?s? 365 olarak esas al?nm??t?r. Hesaplamalarda binlik ayrac? olarak “. (nokta)”  ondal?k ayrac? olarak “, (virgül)” kullan?lmas? gerekmektedir.?

?

??

Yasal Bilgilendirme

07.11.2006 tarih ve 26339 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Kat?l?m Fonlar? ile Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Y?netmelik" hükümleri ?er?evesinde; Türkiye'de faaliyet g?steren bir kredi kurulu?unun yurti?i ?ubelerinde ger?ek ki?iler ad?na a??lm?? olan ve münhas?ran ?ek ke?ide edilmesi d???nda ticari i?lemlere konu olmayan Türk Liras?, d?viz ve k?ymetli maden cinsinden tasarruf mevduat? hesaplar?n?n anaparalar? ile bu hesaplara ili?kin faiz reeskontlar? toplam?n?n 150 Bin Türk Liras?'na kadar olan k?sm? sigorta kapsam?ndad?r.???

?

S?k?a Sorulan Sorular

?Vadeli hesab?n?zdan ?denet denilen ?nceki d?nemde kazanm?? oldu?unuz faizi vade günü d???nda da ?ekebilirsiniz. Bunun d???nda vade gününden ?nce hesaptan para ?ekmek istemeniz durumunda vade bozulaca??ndan hesab?n kapat?lmas? gerekmektedir. Hesab? kapat?p ihtiyac?n?z olan tutar? ?ektikten sonra tekrar vadeli hesap a?abilirsiniz.?

Vadeli D?viz hesab?n?za vade sonunda para yat?rabilirsiniz. ?


X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经