B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Vadeli TL Mevduat Hesab?

Birikimlerinizi avantajl? faiz oranlar?yla vadeli hesapta de?erlendirin. ?

Vadeli D?viz Hesab?

?Birikimlerinizi d?viz cinsinden faiz getirisi ile vadeli d?viz hesab?nda de?erlendirin.

Vadeli Alt?n Hesab?

Birikimlerinizi alt?n cinsinden faiz getirisi ile vadeli alt?n hesab?nda de?erlendirin. ?

Vadeli Kumbara Hesab?

18 ya??ndan kü?ük ?ocuklar?n?z ad?na günlük birikim yap?n. ?

Maksimum Vadeli Hesap

?demelerden sonra vadesiz hesab?n?zda kalan paray? gecelik faizle de?erlendirin.?

Sabit Hesap

Faiz oran? dü?ü?lerine kar?? kazanc?n?z? sabitleyin, vadesinden ?nce ara d?nem faiz ?demeleri elde edin.?

De?i?ken Hesap

Piyasa ko?ullar?na g?re güncellenen faiz oranlar?yla, ara d?nem ve vade sonu kazan?lar?n?z? günün f?rsatlar?na g?re elde edin. ?

Birikimli Mevduat Hesab?

Düzenli tasarruf yaparak birikim hedefinize ula??n.?

?ubesiz Vadeli Mevduat Hesab?

Vadeli hesab?n?z? dijital kanallar?m?zdan avantajl? faiz oranlar? ile a??n. ?

Düzenli Birikim Talimat?

Kü?ük tutarlarla tasarruf etmeye ba?lay?n.?

?eyiz Hesab?

Evlilik d?neminde rahat etmek i?in birikim yapmaya ba?lay?n.?

Biriktiren Gen? Hesap

18-26 ya? aral???ndaki gen?ler; birikim hedefinizi belirleyin, hesap a??l???nda belirleyece?iniz vade sonunda birikim hedefinize ula??rsan?z ayl?k faiz getirilerine ek olarak “?dül Faiz” de kazan?n.?

Vade Bekletmeyen Mevduat Hesab?

Vade sonunu beklemeden hesab?n?zdan para ?ekin, kalan tutar üzerinden faiz getirisi kazanmaya devam edin. ?

Konut Hesab?

?lk evinize avantajl? faiz oranlar? ve devlet katk?s? avantaj?yla sahip olun.?

Fonlu Mevduat Hesab?

Birikimlerinizin bir k?sm?n? yat?r?m fonunda bir k?sm?n? ise vadeli mevduatta de?erlendirin.?

Günlük Kazand?ran Hesap

Birikiminizi avantajl? gecelik faizle de?erlendirirken, para ?ekme ve yat?rma i?lemlerinizi serbest?e yap?n. ?

Enflasyona Endeksli TL Mevduat ürünleri

Birikimlerinizi enflasyon kar??s?nda koruyun.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经