B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Vergi Dairesi ?demeleri

Türkiye ?? Bankas? kanallar? arac?l???yla gelir vergisi ?deme ve IMEI har? ?demesi i?lemlerinizi h?zl? ve pratik bir ?ekilde ger?ekle?tirebilirsiniz. ??Cep, ?nternet ?ubesi ve Telefon ?ubesi’nden gelir vergisi borcu ?deme, IMEI kay?t sorgulama ve IMEI kay?t ücreti ?deme i?lemlerini yaparken hem evden ??kmadan vergi ?demenin rahatl???na varabilir hem de vergi dairesinde s?ra bekleme ve ula??m gibi konular hakk?nda dü?ünmek zorunda kalmazs?n?z.?

?Türkiye ?? Bankas? kanallar? arac?l???yla gelir vergisi ?deme ve IMEI har? ?demesi i?lemlerinizi h?zl? ve pratik bir ?ekilde ger?ekle?tirebilirsiniz. ??Cep, ?nternet ?ubesi ve Telefon ?ubesi’nden gelir vergisi borcu ?deme, IMEI kay?t sorgulama ve IMEI kay?t ücreti ?deme i?lemlerini yaparken hem evden ??kmadan vergi ?demenin rahatl???na varabilir hem de vergi dairesinde s?ra bekleme ve ula??m gibi konular hakk?nda dü?ünmek zorunda kalmazs?n?z.

Gelir Vergisi ?deme


Gelir Vergisi Nedir?


Gelir Vergisi, hukukta ger?ek ki?i olarak isimlendirilen tüzel olmayan ki?ilerden al?nan bir vergi türüdür. Dolays?z vergi türlerinden biri olan Gelir Vergisi, ?ah?s i?letmelerinin mal veya hizmet sat??? ya da serbest meslek faaliyetleri gibi i?lemler sonucunda elde ettikleri gelire ba?l? olarak hesaplan?r ve belirli d?nemlerde tahsil edilir.

?? Bankas? ?nternet ?ubesini, telefon bankac?l??? hizmetini ya da ??Cep’i kullanarak gayrimenkul sermaye irad? verginizi en h?zl? ?ekilde yat?rabilirsiniz.

Vergi Kodu
Vergi Ad?
12
Gelir Vergisi (GMS?)Gelir Vergisi Nas?l Hesaplan?r?


Gelir Vergisi hesaplan?rken belirli bir d?neme ait gelir tutar? (matrah), gelir vergisi oran?yla ?arp?l?r. Gelir vergisi oran?, gelir tutar?na paralel bir ?ekilde yükseli? g?sterir. Maliye Bakanl??? taraf?ndan her y?l yay?nlanan ve Gelir Vergisi Dilimleri olarak adland?r?lan tablo, farkl? tutarlardaki matrahlar?n hangi oranlarla ?arp?lmas? gerekti?ini belirtir.

Gelir Vergisi Ne Zaman ?denir?


Gelir Vergisi, her y?l iki e?it taksit ile tahsil edilir. Yaln?zca basit usulde tespit edilen kazan?lardan olu?an gelirlere ait vergiler ?ubat ve haziran aylar?nda, basit usul d???nda kalan gelirleri de kapsayan kazan?lara ait vergiler ise mart ve temmuz aylar?nda ?denir.

Hangi ?? Bankas? Kanallar? üzerinden Gelir Vergisi ?deyebilirim?


??Cep 
?nternet ?ubesi 
Telefon ?ubesi

?? Bankas? üzerinden Gelir Vergisi Nas?l ?denir?


?? Bankas?’n?n dijital bankac?l?k platformlar?n? kullanarak Gelir Vergisi ?demelerinizi h?zl?ca ger?ekle?tirebilirsiniz.

??Cep ile Gelir Vergisi ?deme ??lemi


??Cep uygulamas?n? iOS cihazlar?n?z i?in App Store, Android cihazlar?n?z i?inse Google Play Store üzerinden indirin.  
Uygulaman?n talep etti?i bilgileri ilgili ekranlara girerek sisteme giri? yap?n. 
Sol üstteki menüyü a??n ve “?demeler” sekmesine t?klay?n. 
?deme se?enekleri aras?ndan “Vergi-Har?” se?ene?ine t?klay?n. 
“Vergi ?deme” se?ene?ini se?in. 
“Mükellef tipini se?iniz” b?lümünde uygun olan se?ene?i i?aretleyin. 
“Sorgu Tipi” b?lümünde “Beyan” se?ene?ini i?aretleyin. 
 “Vergi Dairesi” b?lümünde ba?l? oldu?unuz vergi dairesini se?in. 
Ekranda beliren “Vergi” menüsünden “Gelir Vergisi (GMS?)” se?ene?ini i?aretleyin. 
 “Ba?lang?? Tarihi” ve “Biti? Tarihi” b?lümlerinde ?demesini ger?ekle?tirmek istedi?iniz vergi d?nemini belirtin. 
“Bor? Sorgula” butonuna t?klad???n?zda vergi borcunuz g?rüntülenecektir. Bu a?amada hesap bilgilerinizi kontrol ederek ?demenizi tamamlayabilirsiniz.

?? Bankas? ?nternet Bankac?l??? ile Gelir Vergisi ?deme ??lemi


isbank.com.tr adresinden “Bireysel ?ube” veya “Ticari ?ube” se?eneklerinden birini t?klay?n. 
Ekranda talep edilen bilgileri ilgili yerlere girerek ?nternet Bankac?l??? sistemine giri? yap?n. 
Sol k?s?mda yer alan menüden “?demeler > Vergi/Har? > Vergi ?deme” ad?mlar?n? takip edin. 
“?deme Tipi” b?lümünde “Bor? Sorgusu” se?ene?ini i?aretleyin. 
“Mükellef” b?lümünde “Kendi Ad?ma” veya “Ba?kas? Ad?na” se?eneklerinden uygun olan?n? i?aretleyin. 
“Sorgu Tipi” b?lümünde “Beyan” se?ene?ine t?klay?n. 
“Vergi Dairesi” b?lümünde ba?l? oldu?unuz vergi dairesini arat?n ve i?aretleyin. 
“Vergi” b?lümünde “0012 Gelir Vergisi – GMS?” se?ene?ini i?aretleyin. 
?demesini ger?ekle?tirmek istedi?iniz d?nemin bilgilerini “Ba?lang??/Biti? D?nemi” ba?l?kl? kutucuklara girin. 
“Sorgula” butonuna t?klad???n?zda vergi borcunuz g?rüntülenecektir. Hesap bilgilerinizi kontrol ettikten sonra ?demenizi ger?ekle?tirebilirsiniz.

?? Bankas? Telefon ?ubesi ile Gelir Vergisi ?deme ??lemi


0850 724 0 724 numaral? ?? Bankas? Telefon ?ubesi’ni aray?n. 
Mü?teri temsilcisine ba?lanmak i?in 0’? tu?lay?n. 
Mü?teri numaran?z? veya TC kimlik numaran?z? tu?lay?n. 
Daha ?nceden belirlemi? oldu?unuz mü?teri ?ifrenizi tu?lay?n. Mü?teri ?ifreniz yoksa sesli yan?t sistemindeki y?nlendirmeleri takip ederek ?ifrenizi olu?turabilirsiniz. 
Mü?teri temsilcisine ba?land???n?zda Gelir Vergisi ?demesini ger?ekle?tirmek istedi?inizi ilgili ki?iye aktar?n. Temsilcinin y?nlendirmeleriyle ?demenizi yapabilirsiniz.

?? Bankas?’ndan Ger?ekle?tirebilece?iniz Di?er Vergi Dairesi ?demeleri


IMEI Har? ?deme ve Sorgulama


Yurt d???ndayken sat?n ald???n?z ve d?nü?te yan?n?zda getirdi?iniz telefonunuzun IMEI kay?t ve IMEI sorgulama i?lemlerini de kolayca ?? Bankas? üzerinden ger?ekle?tirebilirsiniz. Bunun yan? s?ra har? i?in IMEI ?deme i?lemini de h?zl? ?ekilde yapabilirsiniz. B?ylece hem zamandan kazan?r hem de yurt d??? seyahatlerinizin d?nü?ünde size zorluk yarataca??n? dü?ündü?ünüz IMEI kay?t ?deme i?lemini herhangi bir problem ya?amadan tamamlayabilirsiniz.

IMEI Har? ?demesi


?
X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经