B?REYSEL
BANKACILIK
T?CAR?
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
B?REYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yat?r?m
Dijital Bankac?l?k
Sigorta ve Emeklilik
?demeler ve Para Transferi
Ayr?cal?kl? Hizmetler
?zel Bankac?l?k
??inize ?zel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankac?l?k
POS / ?KC
D?? Ticaret
Nakit Y?netimi
Mevduat ve Yat?r?m

Western Union

?? Bankas?, Western Union ile para g?nderme ve ?ekme i?lemlerinizin h?zl?, güvenli ve pratik ?ekilde ger?ekle?mesini sa?lar. Yurtd???na para g?nderme i?lemlerinizi ?? Bankas? ?ubeleri ya da ?? Bankas? Dijital Bankac?l?k kanallar? arac?l???yla tamamlaman?z art?k ?ok kolay! 

?

Western Union nedir?


Western Union, 200’den fazla ülke ve b?lgede 150 y?ldan uzun bir süredir faaliyet g?steren ve dakikalar i?erisinde para g?nderip alman?z? sa?layan h?zl?, güvenli ve yayg?n bir para transfer sistemidir. Yurt d???ndan para g?nderme ve ?ekme i?lemleri i?in bekleme süresi ve ülkeler aras? saat farkl?l?klar? s?z konusu olabilir.

Yurtd??? Para Transferi ??lemleri Nas?l Yap?l?r?


Yurtd???ndan para transferi i?lemleri Western Union arac?l???yla,
?sme Para G?nderme,
Hesaba Para G?nderme,
Para Alma ?eklinde yap?labilir.
Bankam?z mü?terisi iseniz Western Union para g?nderme ve alma i?lemlerinizi;
?nternet ?ubemizden Para Aktarma --> Western Union menüsünden,

??Cep'ten Para Aktarma --> Western Union menüsünden,

Bankamatik’ten Para Aktarma --> Western Union menüsünden (Para Alma),

?ubelerimizden

Bankam?z mü?terisi de?ilseniz tüm ?? Bankas? ?ubelerinden yapabilirsiniz


 


Western Union Para G?nderme ücretleri


Western Union para alma i?lemleri i?in herhangi bir ücret s?z konusu de?ildir. Western Union ile para g?nderme i?lemleri i?in Western Union ücret Tarifesi'ni kontrol edebilirsiniz.

Para g?nderdi?imde al?c? paray? nas?l alacak?


MTCN numaras?n? (Para Transferi Kontrol Numaras?) al?c?ya bildirerek mümkün olan en k?sa sürede al?c?n?n paras?n? bulundu?u b?lgedeki herhangi bir Western Union acentesinden almas?n? sa?layabilirsiniz. Uluslararas? para g?nderme i?lemlerinde MTCN numaras?n? tan?mad???n?z ki?ilerle payla?mamaya ?zen g?stermeniz gerekti?ini hat?rlat?r?z.

Para alma i?lemi ücretli mi?


Western Union ücretleri yaln?zca g?nderici i?in ge?erlidir. Para alma i?lemlerinde al?c?dan ücret talep edilmez.

Western Union ile hesaba para g?nderebilir miyim?


Western Union ile hesaba para g?nderme i?lemi ger?ekle?tirmeniz i?in, ge?erli kimlik belgeniz ile birlikte size en yak?n ?ubemizi ziyaret etmeniz gereklidir. ?ubemizde, paran?n g?nderilece?i ülkeyi, al?c? ki?inin ad?n?, g?nderilecek tutar?, al?c? bankay?, al?c? bankan?n BIC kodu (Swift kodu) ve al?c?n?z?n hesap numaras?n? (IBAN) i?eren bir form doldurduktan sonra para g?nderme i?leminizi ger?ekle?tirebilirsiniz.
G?nderimi ger?ekle?tirilen tutar en ge? ertesi i? günü al?c?n?n hesab?na alacak kaydedilecektir. G?nderim yap?labilen ülkelere ve ilgili ülkedeki ge?erli d?viz cinsi listesine ula?mak i?in t?klay?n?z.

Western Union ile ?lgili Merak Ettikleriniz

??Bankam?z mü?terisi olmasan?z bile, ge?erli kimlik belgeniz ile birlikte size en yak?n ?ubemizde g?nderme/alma i?leminizi formu doldurarak ger?ekle?tirebilirsiniz.?

?MTCN numaras?n? (Para Transferi Kontrol Numaras?) al?c?ya bildirerek dakikalar i?erisinde* al?c?n?n paras?n? bulundu?u b?lgedeki herhangi bir Western Union acentesinden almas?n? sa?layabilirsiniz. MTCN numaras?n? tan?mad???n?z ki?ilerle payla?mamaya ?zen g?stermeniz gerekti?ini hat?rlat?r?z.

*??lem süresi ve ülkeleraras? saat farkl?l?klar? s?z konusu olabilir.?

??Hay?r para alma i?lemi i?in herhangi bir ücret al?nmaz.?

?Bankam?z mü?terisi ya da de?ilseniz, ge?erli kimlik belgeniz ile birlikte size en yak?n ?ubemizde paran?n g?nderilece?i ülkeyi, al?c? ki?inin ad?n?, g?nderilecek tutar?, al?c? bankay?, al?c? bankan?n BIC kodu (Swift kodu) ve al?c?n?z?n hesap numaras?n? (IBAN) i?eren formu doldurarak para g?nderme i?leminizi ger?ekle?tirebilirsiniz.


 
G?nderimi ger?ekle?tirilen tutar en ge? ertesi i? günü al?c?n?n hesab?na alacak kaydedilecektir. G?nderim yap?labilen ülkelere ve ilgili ülkedeki ge?erli d?viz cinsi listesine ula?mak i?in t?klay?n?z.

??Western Union i?lemlerinde T.C. vatanda?lar? i?in nüfus cüzdan?, ehliyet veya pasaport; yabanc? uyruklu ki?iler i?in ise pasaport veya ikamet tezkeresi ge?erli kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir.?

??18 ya??ndan büyük bireysel mü?teriler para g?nderme ve para alma i?lemi yapabilmektedir.?

Para g?nderme-alma i?lemi TL, USD ve EUR cinsinden yap?labilir. Al?c?n?n ?ekece?i d?viz cinsi al?c? ülke taraf?ndan belirlenir.

Western Union para transferlerinde tek bir i?lemde; ?ubelerimizden azami 7.500 USD, 5.700 EUR veya 16.500 TL, ?nternet ?ubemizden ve ??Cep’ten 7.500 USD, 6.000 EUR ve 40.000 TL para g?nderimi yap?labilmektedir.?

X

Sitemizde, siteyi kullan?m?n?z? analiz etmek, i?erik ve reklamlar? ki?iselle?tirmek, g?sterilen reklam say?s?n? s?n?rland?rmak, reklam kampanyalar?n?n etkinli?ini ?l?mek, ziyaret tercihlerinizi hat?rlamak, site kullan?m istatistiklerini raporlamak i?in ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in ?erez (Cookie) Politikas?’n? incelemenizi rica ederiz.

?erezleri Kabul Et
X Kapat
云币财经